title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
W tym roku Maraton Pisania Listów organizowany przez Amnesty International odbędzie się od 1 do 11 grudnia 2016. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Wysyłamy apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda nam się poprawić los danego bohatera lub bohaterki. W Polsce piszemy w setkach miejsc w całym kraju - w szkołach, klubach, kawiarniach, instytucjach kultury. Każdy może zorganizować Maraton! Rezultaty Maratonu są widoczne od razu.


Aktualności
Komitet Helsiński w Polsce wydał stanowisko w sprawie zmian w przepisach ustawy Prawo o zgromadzeniach. „Obecna nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach godzi w istotę wolności pokojowych zgromadzeń. Tworzy bowiem hierarchię, na czele której stawia zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej” – czytamy w stanowisku. Komitet Helsiński
Po tygodniu wykładów, warsztatów i spotkań eksperckich dobiegło końca kolejne zorganizowane przez NIK polsko-ukraińskie seminarium. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania było identyfikowanie antyrozwojowych Grup Interesu, które opisuje w swoich pracach prof. Zybertowicz. Organizowane przez NIK coroczne seminarium to - obok wspólnych kontroli,
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja zostali wybrani w środę przez Zgromadzenie Ogólne TK jako kandydaci na nowego prezesa Trybunału. Zostali oni już zgłoszeni prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Obecnych w Zgromadzeniu Ogólnym dziewięcioro sędziów TK (wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji) uznało, że mimo
Przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych spotkali się 28 listopada z Michelem Forstem, Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. sytuacji obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyszła z inicjatywą zorganizowania wspólnej rozmowy. Podczas spotkania dyskutowano na temat obecnej sytuacji aktywistów i organizacji pozarządowych
W Sejmie prowadzone są obecnie prace legislacyjne nad nowelizacją prawa o zgromadzeniach. Jeśli projekt wejdzie w życie, to znacząco ograniczy możliwość kontrmanifestacji i manifestacji spontanicznych. Projekt wprowadza pojęcie tzw. zgromadzeń cyklicznych, czyli takich które są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub
Wprowadzając ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciążyustawodawca nałożył na rząd obowiązek corocznego sprawozdawania jej stosowania po to, by identyfikować problemy i zwiększać szanse na realizacje celów przedstawionych w ustawie. Sprawozdanie rządu – przygotowane
Każdego dnia, na przejściu granicznym Brześć-Terespol dziesiątki osób występują o status uchodźcy, od dłuższego czasu bezskutecznie. Raporty organizacji pozarządowych pokazują alarmującą sytuację, w jakiej znalazły się osoby poszukujące ochrony w Polsce. Jednakże  wiele osób nie jest dopuszczanych do złożenia właściwych wniosków. Oto treść petycji
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w IX Konferencji Krakowskiej „Polska regionów – Polska miast”. To cykliczne spotkanie ekspertów poświęcone przyszłości Polski oraz jej regionów. Szef Najwyższej Izby Kontroli zabrał głos w debacie dotyczącej relacji między rządem a samorządami. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji Krakowskiej,
Zdobywając 219 głosów adwokat Jacek Trela wygrał wybory na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Wyboru dokonali delegaci na XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw. Jacka Trelę na funkcję prezesa NRA. Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został adw. Sławomir Ciemny, otrzymując 159 głosów. Po raz pierwszy
Relacje z sądów
Zakwestionowany art. 10 § 1 kodeksu wykroczeń nie prowadzi w praktyce sądowej do naruszenia zasady ne bis in idem (zakazu podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn), jeżeli sądy stosują go tylko w sytuacji oskarżenia albo sądzenia za przestępstwo lub wykroczenie, prawomocnie już wcześniej osądzone, o ile nie jest ono związane

Na dzień 6 grudnia 2016 roku Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozpoznania kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, który stwierdził niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej Romana Polańskiego. Prokurator w kasacji, która wpłynęła do SN w maju br. podnosi m.in. zarzut naruszenia przepisów
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Karnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. I KZP 10/16 podjął uchwałę następującej treści: W sprawach prowadzonych po dniu 14 kwietnia 2016 r., w których akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku skazującego, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania lub wniosek o umorzenie
Postpenalna izolacja przewidywana przez art. 14 ust. 3 ustawy nie jest środkiem karnym. Jest jedynie pośrednio powiązana z przeszłością osoby stwarzającej zagrożenie. Celem jest terapia w Ośrodku lub prewencja pod nadzorem. W żadnym wypadku nie jest skazaniem ponownym po raz drugi za przestępstwo popełnione w przeszłości – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
Ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody. ​30 listopada br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego podjął taką właśnie uchwałę. Powyższa uchwała
Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa przez osoby niepełnosprawne umysłowo i intelektualnie jest zgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący względnego zakazu małżeńskiego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 § 1 i 2 ustawy z 25 lutego 1964 r.
Postanowienie sądu, wydane na podstawie art. 306 § 1a k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k., utrzymujące w mocy postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego w fazie in rem,nie jest prawomocnym orzeczeniem sądu kończącym postępowanie w rozumieniu art. 521 § 1 k.p.k.29 listopada Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 68/16, przejął sprawę do rozpoznania. Postępowanie przed Sądem Najwyższym zostało zainicjowane przedstawieniem zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości przez Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 20 czerwca 2016 r.:
8 sierpnia 2015 roku w Lubinie Paweł K. uderzył metalowym prętem w głowę 3-miesięczną Nikolę. Doszło do tego podczas kłótni Pawła K. z bratem oraz jego konkubiną. Dziewczynka doznała obrażeń w postaci wgniecenia kości potylicznej i silnego krwawienia śródmózgowego. Obrażenia te realnie zagrażały jej życiu i skutkowały ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.
Korporacje prawnicze
Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto nie uwzględnił wniosków prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych o przestępstwa korupcyjne: byłego senatora RP Józefa Piniora., jego asystenta Jarosława W. i przedsiębiorcy Krystiana S. Prokuratura podtrzymuje opinię, że przebywanie podejrzanych na wolności w sytuacji, gdy poznali
O problemach prawnych w ochronie zdrowia, którymi aktualnie zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich mówiła podczas V Kongresu Prawa Medycznego zastępczyni RPO do spraw równego traktowania dr Sylwia Spurek. Dwudniowe seminarium zakończyło się 2 grudnia. System ochrony zdrowia w Polsce oparty jest o niezliczone ilości specyficznych przepisów prawa,
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi cudzoziemców dotyczące braku możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji konsula o odmowie wydania, unieważnieniu albo cofnięciu wizy. Wyłączenie sądowoadministracyjnej kontroli decyzji administracyjnej, jaką jest decyzja o odmowie wydania, unieważnieniu lub cofnięciu wizy
Wraz z początkiem roku akademickiego Helsińska Fundacja Praw Człowieka postanowiła utworzyć we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Klinikę Prawa „Niewinność” poświęconą tematyce pomyłek sądowych i niesłusznych skazań. Opiekunem naukowym nowej kliniki został dr Piotr Kładoczny. Koordynatorką projektu
Zwiększanie nakładów na świadczenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przynosi oczekiwanych efektów: kolejki pacjentów do lekarzy nie maleją, nie skraca się też czas oczekiwania na większość zabiegów. Kolejna już kontrola wykonania zadań przez NFZ wykazała, że pomimo ponownego zwiększenia – tym razem o ponad 4 mld zł – wartości umów
W listopadzie 2011 roku na skrzyżowaniu Al. Wielkopolskiej z ul. Nad Wierzbakiem w Poznaniu jadący BMW 19-letni wówczas Marek C. spowodował wypadek drogowy, w którym zginęła 50-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna. W toku postępowania prokuratura ustaliła, że kierowca jechał z prędkością nie mniejszą niż 100 km/h.  Marek C. przyznał się do
W związku z działaniami władz Polskiego Radia wobec członków Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła decyzję o udzieleniu wsparcia dziennikarzom. Na prośbę HFPC kancelaria Wardyński i Wspólnicy podjęła się pomocy prawnej pro bono na rzecz Związku.
Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto w Poznaniu odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie składania przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i członka Zarządu tej jednostki samorządu terytorialnego fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2010 - 2014. W październiku 2016r. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar bierze udział w spotkaniach ekspertów krajowych instytucji praw człowieka w regionie OBWE na temat wzmocnienia ich niezależności. Potrwa ono do 29 listopada. Odbywa się w siedzibie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) w Warszawie. Celem dyskusji jest wspólne

Moja kancelaria

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Prof. Adam Strzembosz. prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Dymisja rządu Beaty Szydło, gwarancja nienaruszalności praw kobiet, wprowadzenie przyjaznego rozdziału państwa od Kościoła, zatrzymanie reformy oświaty, to niektóre z postulatów, które głośno wyrażane będą podczas kolejnych manifestacji w całej Polsce. Mowa o tak zwanym strajku obywatelskim, który wystartuje 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Strajk obywatelski ma wystartować 13 grudnia w wielu miastach Polski.

Czy wojsko Obrony Terytorialnej Kraju wprowadzi nowy stan wojenny? W końcu po to zostało powołane. Czy nowi żołnierze podlegli tylko Antoniemu Macierewiczowi będą stać na straży bezkarnego łamania konstytucji, regularnego powrotu do pryncypiów i realiów PRL-u we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego. Czy Biuro Polityczne PiS, które już dokonało podziału obywateli RP na lepszy i gorszy sort, tych gorszych internuje w nowej Berezie Kartuskiej? Wiem, nieciekawe to refleksje przed 35-rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Ale cóż takie jest życie. Okazuje się,że "Soliardność" wygrała bitwę, ale przegrywa wojnę o demokrację.
Porady, Listy, Komunikaty

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób,

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego