Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Stan spoczynku sędziów

Stan spoczynku sędziów

Komunikat SN w związku z upływem terminu na złożenie oświadczenia o woli pozostania w stanie spoczynku dla sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia
9 stycznia 2019 r.

Informujemy, że wczoraj upłynął określony w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym termin do złożenia oświadczenia o woli pozostania w stanie spoczynku dla sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia.

Zachętę do pozostania w stanie spoczynku stanowiło uposażenie w wysokości 100% pobieranego wynagrodzenia. Spośród 22 sędziów SN, którzy mogli skorzystać z tego rozwiązania oświadczenie złożył tylko jeden sędzia.

Inni propozycji nie przyjęli, wśród nich SSN Henryk Gradzik, który przeszedł w stan spoczynku ze względu na wiek w jeden dzień po wejściu w życie nowelizacji. Nie składając oświadczenia świadomie zdecydował o pobieraniu uposażenia w stanie spoczynku w zwykłym – niższym wymiarze.

Wypłata 100% uposażenia dotyczy także czterech sędziów, którzy już wcześniej skorzystali z możliwości przejścia w stan spoczynku bez względu na wiek. W związku z tym przedstawiamy oświadczenie złożone przez SSN Dorotę Rysińską.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r.
OŚWIADCZENIE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, a zwłaszcza wobec treści art. 3 ust 2 tej ustawy, pragnę oświadczyć, co następuje.
1. Przeszłam w stan spoczynku na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Nastąpiło to z dniem 4 lipca 2018 r., który odpowiadał dacie zamierzonego przez ustawodawcę przeniesienia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat, jak również opuszczenia stanowiska przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Motywy mojej decyzji przestawiłam m.in. na stronie internetowej Sądu Najwyższego w dniu 10 maja 2018 r. i pozostają one po części nadal aktualne, pomimo ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Podjęłam decyzję z pełną świadomością, że odtąd nie będę już otrzymywała wynagrodzenia sędziego w służbie czynnej, lecz o 25% niższe uposażenie sędziego w stanie spoczynku, choć do granicy 65 lat, ustalonej ówczesną ustawą, miałabym pozostawać w służbie czynnej jeszcze przez ponad 2 lata.
2. W podanej na wstępie ustawie zmieniającej, dla będących w mojej sytuacji sędziów SN w stanie spoczynku przewidziano uposażenie równe wynagrodzeniu na ostatnio zajmowanym stanowisku w służbie czynnej (100%), bez ograniczeń co do czasu, czy wieku. Trudno nie dostrzec, że rozwiązanie to pozostaje m.in. w związku z uregulowaniem kwestii analogicznego uposażenia przewidzianego dla sędziów SN w wieku 65+, którzy mogą ewentualnie zdecydować o stanie spoczynku w trybie art. 2 ust. 5 tej ustawy. Kluczowe jest jednak to, że jako sędzia, któremu w ustawie nie stworzono możliwości złożenia jakiejkolwiek deklaracji w kwestii powrotu do czynnej służby albo pozostania w stanie spoczynku, nie mam żadnego wpływu na wysokość przyznanego mi obecną ustawą uposażenia.
3. Uważam, że nie istnieją racje uzasadniające treść regulacji art. 3 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, które nie wzbudzałyby istotnych wątpliwości. By nie wdawać się w szerszą jej ocenę, mogę tylko wyrazić stanowisko, że wynagrodzenie w przewidzianej nowelizacją wysokości nie jest mi po prostu należne.
4. Wobec tego, że odmowa przyjmowania wynagrodzenia nie jest możliwa, a nie chcę korzystać z nadanego ustawą beneficjum, oświadczam, że nadwyżkę uposażenia ponad przysługujące mi na zwykłych zasadach wynagrodzenie sędziego w stanie spoczynku, będę przeznaczała na cele publiczne i charytatywne.
SSN w stanie spoczynku Dorota Rysińska

***

Znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym dała sędziom przywróconym do orzekania z powodu orzeczenia TSUE możliwość pozostania w stanie spoczynku i zachowania pełnego wynagrodzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny

Z propozycji, nazywanej przez część z nich korupcyjną, skorzystało 11 sędziów NSA i tylko jeden z Sądu Najwyższego – informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.Opublikowana 1 stycznia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma być realizacją postanowienia Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał przywrócenie do orzekania odesłanych w stan spoczynku sędziów starszych niż 65 lat. To dzięki postanowieniu TSUE na wezwanie pierwszej prezes do pracy w Sądzie Najwyższym stawiło się w październiku z powrotem 22 sędziów i 14 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego dotyczą te same zasady.

Znowelizowana ustawa przywraca wszystkich sędziów 65+ do pracy, oferuje im jednak korzystniejsze warunki pozostania w stanie spoczynku. Ci, którzy w ciągu tygodnia od jej wejścia w życie złożyli odpowiednie oświadczenia mogą zachować pełne wynagrodzenie, jakie pobierali w stanie czynnym, a nie 75 proc. tego wynagrodzenia, jak pozostali, odchodzący w stan spoczynku w normalnym trybie.

Z ustawowej propozycji w Sądzie Najwyższym skorzystał tylko jeden z sędziów, 66-letni Józef Szewczyk, sędzia Izby Karnej SN. Pozostałych 20 zdecydowało o dalszym orzekaniu, mimo że kiedy je niebawem zakończą – przechodząc w stan spoczynku – otrzymają tylko trzy czwarte dzisiejszych poborów.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym z przepisu, dającego w stanie spoczynku wynagrodzenie takie samo, jak w czasie orzekania skorzystało aż 11 sędziów.

Wolę skorzystania z prawa do pozostania w stanie spoczynku wyrazili sędziowie NSA: Andrzej Kisielewicz, Małgorzata Jaśkowska, Maria Wiśniewska, Julia Szczygielska, Henryka Łysikowska, Tadeusz Michalik, Danuta Tryniszewska-Bytys, Mieczysław Markowski i Anna Stępień. W stanie spoczynku pozostać chce również sędzia SN Józef Szewczyk.
Ponadto oświadczenia takie złożyli dwaj kolejni sędziowie NSA: Wojciech Jakimowicz i Wiesław Morys. Jak przekazał przewodniczący KRS, sędziowie ci już uprzednio – w 2018 r. – skierowali wnioski o przejście w stan spoczynku na podstawie przepisów ustawy o SN z grudnia 2017 r.
Zgodnie z przepisami obowiązującej od początku roku nowelizacji sędziom, którym przysługuje powrót do orzekania, lecz złożą oni oświadczenie o woli pozostania w stanie spoczynku, przysługuje dożywotnie uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Sprawdź także

Wałbrzych bez sądu pracy

W sądzie w Wałbrzychu nie ma już wydziału pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości …