Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / 2 500 euro za odebranie emerytury

2 500 euro za odebranie emerytury

Sprawa Bryda przeciwko Polsce (skarga nr 1902/05) dotyczyła wielokrotnie już badanego przez Trybunał problemu wznowienia postępowania w przedmiocie przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu opieki na dzieckiem, w wyniku którego skarżącej odebrano nadane uprzednio uprawnienia. Analogicznie jak we poprzednich sprawach,
skarżąca kwestionowała decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozbawiające ją prawa do wcześniejszej emerytury wydane na podstawie oceny Lekarza Orzecznika ZUS, zgodnie z którą dolegliwość jej dziecka (lekkie upośledzenie umysłowe) nie kwalifikowała go do stałej opieki, co stanowiło niezbędną przesłankę przyznania przedmiotowego świadczenia.
W skardze do Trybunału skarżąca zarzuciła, iż decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiła naruszenie przewidzianej w art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Konwencji ochrony własności, a także gwarantowanej art. 6 Konwencji, zasady pewności prawnej.
Uwzględniając skargę Trybunał przyznał skarżącej tytułem słusznego zadośćuczynienia kwotę 2 500 euro oraz tytułem zwrotu kosztów procesowych kwotę 300 euro.
Orzeczenie dostępne jest w języku angielskim oraz francuskim w bazie orzeczniczej Trybunału (www.echr.coe).
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …