Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / 542 prawników chce być notariuszem

542 prawników chce być notariuszem

Powołane przez Ministra Sprawiedliwości komisje przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu egzamin notarialny. W czasie trwającego trzy dni (4-6 września 2018 r.) egzaminu zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, a także na przygotowaniu odmowy dokonania

czynności notarialnej lub uzasadnienia jej dopuszczalności. Każdego dnia egzamin trwał 6 godzin. Frekwencja była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych komisji, do egzaminu przystąpiło 542 zdających spośród 547 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Ostateczne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał. Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdający korzystali z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Mieli też dostęp do komputerowych systemów informacji prawnych. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono również nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. Dzięki aplikacji można sporządzać prace egzaminacyjne na własnym komputerze, z czego skorzystali niemal wszyscy egzaminowani. Do ogłoszenia wyników przez poszczególne komisje egzaminacyjne ma dojść w okresie od 3 do 19 października 2018 r.
Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
******
Powołane przez ministra sprawiedliwości komisje egzaminacyjne przeprowadzą od 4 do 6 września 2018 r. egzamin notarialny w różnych częściach kraju. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu złożyły 553 osoby. Do egzaminu będzie można przystąpić przed dziewięcioma komisjami – w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu (po jednej komisji) oraz w Krakowie, Poznaniu i Warszawie (po dwie komisje).
W skład każdej komisji wchodzi siedem osób: pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny (na wydziale prawa w szkole wyższej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych), dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz czterech – ministra sprawiedliwości.
Każdego dnia egzamin rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa 6 godzin. 4 i 5 września zdający będą rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 6 września – zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności, bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej. Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych ? według własnego wyboru ? pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów, spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego, zdający będą mogli korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.
Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …