Najnowsze informacje
Strona główna / Trybunał konstytucyjny / Abonament nie dla wszystkich

Abonament nie dla wszystkich

4 listopada 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący abonamentu radiowo-telewizyjnego. Trybunał miał ustalić, czy zwolnienie znacznej części abonamentów z obowiązku uiszczania opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji publicznej jest zgodne z prawem.

Przypomnijmy, ze ustawa z 13 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych do kręgu osób zwolnionych dotychczas z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych dołączyła kolejne kategorie osób m.in. wszystkich emerytów, którzy ukończyli 60 lat i których emerytura nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, osoby internowane w stanie wojennym, bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej.
Zdaniem prezydenta zmiany wprowadzone przez ustawodawcę powodują nieuzasadniona ingerencję w bieżącą działalność spółek publicznych radiofonii i telewizji. Rozszerzenie zakresu zwolnień powoduje istotny ubytek z wpływów opłat abonamentowych w trakcie roku budżetowego i w konsekwencji zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu mediów publicznych. Rozprawie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski.
Trybunał orzekł, że rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych z opłat abonamentowych jest zgodne z konstytucją. Przed przystąpieniem do oceny zasadności zarzutów materialnych, Trybunał, zgodnie z art. 42 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zbadał konstytucyjność trybu uchwalania zakwestionowanych przepisów. Wątpliwości Trybunału, na które zwróciła uwagę również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), przedstawiając opinię w sprawie, dotyczyły zakresu poprawek Senatu wprowadzonych do ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (ustawa zmieniająca). Ustawa zmieniająca uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu zwalniała z opłat abonamentowych emerytów i rencistów, osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych i osoby uprawnione do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego. Senat uchwalił kilka poprawek, między innymi: wprowadził kryterium wieku i dochodu niezbędne do uzyskania zwolnienia z abonamentu przez emerytów i rencistów, rozszerzył krąg zwolnień o osoby, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i o osoby internowane w stanie wojennym, upoważnił KRRiT do ponownego podziału wpływów z abonamentu na rok 2008 i 2009 między jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz do zwrotu zapłaconego z góry abonamentu za 2008 rok. Poprawki te zostały przyjęte przez Sejm. Poprawki upoważniające KRRiT do ponownego podziału wpływów z abonamentu i do zwrotu zapłaconego z góry abonamentu za 2008 rok są materią, której w ogóle nie dotyczyła ustawa zmieniająca. Nie mogą być zatem zakwalifikowane jako poprawki Senatu w rozumieniu art. 121 ust. 2 konstytucji.
Trybunał uznał, że realizacja misji publicznej przez media publiczne jest niemożliwa bez zapewnienia odpowiednich nakładów finansowych pochodzących ze środków publicznych. Jednakże to do ustawodawcy należy wybór formy finansowania, jego wysokości i szczegółowych zasad. Jako formę finansowania misji publicznej, w granicach przysługującej mu swobody, ustawodawca wybrał abonament. Jednocześnie postanowił zwolnić część podmiotów z powszechnego obowiązku opłacania abonamentu. Ustawa zmieniająca rozszerza aktualny krąg zwolnień zawarty w art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych. Takie działanie ustawodawcy jest jego uprawnionym działaniem, a zatem nie narusza wynikającej z art. 2 konstytucji zasady bezpieczeństwa prawnego. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

Sprawdź także

?Pomostówki? zgodne z prawem

Zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z konstytucją. 3 marca 2011 r. o godz. 9.00 …