Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Aborcja to też prawo człowieka

Aborcja to też prawo człowieka

Przed obradami Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny nad obywatelskim projektem ustawy – o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. AI zwraca uwagę, że wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji byłoby sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski. W szczególności w zakresie ochrony praw kobiet i dziewcząt do życia, dostępu do możliwie najwyższych standardów opieki zdrowotnej, niedyskryminacji, zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania. ?Przyjęcie proponowanych zmian oznaczałoby pogwałcenie zobowiązań Polski w dziedzinie ochrony praw człowieka?, mówi Beata Oleksy-Sanocka, Szefowa Działu Programowego Amnesty International. ?Polska jest sygnatariuszem wielu umów międzynarodowych w zakresie przestrzegania i ochrony praw człowieka, dlatego należy zadbać, aby w pełni wywiązywała się ze swoich zobowiązań.? Bezpośrednim rezultatem przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy jest pozbawienie kobiet możliwości przerywania ciąży w sytuacjach, kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest ona wynikiem czynu zabronionego, lub występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
Badania Amnesty International pokazały, że tak restrykcyjne prawo zmusza kobiety i dziewczęta w ciąży do szukania pomocy w nielegalnych ośrodkach aborcyjnych, w których warunki sanitarne mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Całkowity zakaz aborcji wiąże się również z jej penalizacją oraz karaniem osób dokonujących zabiegów przerywania ciąży. ?Doświadczenia Nikaragui pokazują, że strach lekarzy i pracowników medycznych przed byciem oskarżonym o nieumyślne uszkodzenie płodu lub niezapewnienie wystarczającej jego ochrony może spowodować odmowę udzielenia pomocy kobietom i dziewczętom w ciąży, nawet jeśli wiązałoby się to z zagrożeniem ich życia,? dodaje Oleksy-Sanocka.
Amnesty International uważa, że zmiany zaproponowane w obywatelskim projekcie ustawy nie mogą być zaakceptowane, bowiem mogą spowodować ograniczenie dostępu kobiet i dziewcząt do opieki medycznej, w tym opieki położniczej, zabiegów diagnostycznych i leczenia, które chroniłyby życie kobiet, ale mogły by mieć negatywny wpływ na płód. Trzeba bowiem wiedzieć,że:
Trzy Komitety ONZ ds. praw człowieka kilkakrotnie wzywały Polskę do podjęcia kroków w celu zaprzestania naruszania praw kobiet i dziewcząt w obszarze zdrowia, praw seksualnych oraz reprodukcyjnych. W 2010 roku Komitet Praw Człowieka ONZ wyraził zaniepokojenie w związku z brakiem możliwości dostępu kobiet do usług medycznych, w tym doradztwa antykoncepcyjnego, badań prenatalnych oraz możliwości przerywania ciąży. Komitet zwrócił również uwagę na dużą liczbę nielegalnych aborcji, oraz udokumentowane przypadki śmierci kobiet w wyniku dokonania nielegalnych aborcji.
W 2009 roku Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ wyraził zaniepokojenie faktem, iż Polska nie gwarantuje kobietom dostępu do usług medycznych, szczególnie w obszarze związanym ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym. Komitet zwrócił uwagę na alarmującą liczbę nielegalnych aborcji jakich dokonuje się w Polsce i wezwał do egzekwowania obowiązującego prawa. W 2007 roku Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji wobec Kobiet wezwał Polskę do zapewnienia możliwości dokonania aborcji kobietom, którym ona prawnie przysługuje. W maju 2009 roku, podczas pobytu w Polsce, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. prawa do zdrowia fizycznego i psychicznego, Anand Grover, przedstawił szereg rekomendacji dla Rządu mających na celu umożliwienie pełnego wdrożenia w życie istniejących przepisów prawnych dotyczących wykonywania aborcji. W wyroku z 2007 r. w sprawie Tysiąc v. Polska, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła prawo skarżącej do poszanowania jej życia prywatnego, zgodnie z artykułem 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, z powodu braku ustanowienia skutecznej procedury odwoławczej od decyzji lekarza odmawiającej jej prawa do przerwania ciąży. Do dnia dzisiejszego powyższe rekomendacje nie zostały wdrożone.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …