Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Adwokaci o prawach człowieka

Adwokaci o prawach człowieka

Naczelna Rada Adwokacka aktywnie popiera działania ukierunkowane na ciągłe wzmacnianie form ochrony praw człowieka w Polsce. Ostatnie kilka dni upłynęły pod znakiem licznych konferencji w tym zakresie. Wśród ich uczestników nie zabrakło adwokatów. 19 kwietnia br. w poznańskiej Auli Collegium Iuridicum Novum odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa…
….?Prawo antydyskryminacyjne w Polsce ? przeszłość, teraźniejszość przyszłość?. Celem konferencji była ocena funkcjonowania regulacji antydyskryminacyjnych i rozważenie konieczności ewentualnych zmian w celu usprawnienia zasad ochrony i zwiększenia efektywności systemu. W spotkaniu udział wzięli specjaliści ? teoretycy i praktycy ? w dziedzinie prawa antydyskryminacyjnego. Do udziału zaproszona została adw. Justyna Metelska, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA, która wygłosiła referat pt. ?Zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie wybranych orzeczeń przeciwko Polsce?. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Praw Człowieka ?Humanitas? oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objęła Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Również 19 kwietnia, adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz, członek KPCz NRA, wzięła udział w jubileuszowej konferencji z okazji dwudziestolecia Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka pt. ?Edukacja o prawach człowieka z perspektywy oświatowej, akademickiej i kształcenia zawodowego? zorganizowanej przez Katedrę Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Gościem honorowym konferencji była prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, która zwróciła uwagę na znaczenie edukacji o prawach człowieka dla ich efektywnej ochrony. Adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz przedstawiła dorobek istniejącej od ponad 20 lat Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w sferze promocji praw człowieka w środowisku adwokatów i aplikantów adwokackich. Omówiła założenia programu szkolenia aplikantów adwokackich w tej dziedzinie podkreślając, że znajomość standardów ochrony praw człowieka ma kluczowe znaczenie dla właściwego przygotowania do zawodu adwokata. Równorzędną rolę w szkoleniu winny odgrywać aspekty proceduralne skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jak również materialno-prawna treść praw człowieka w ujęciu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Szkolenie należy prowadzić z uwzględnieniem systematyki prawa krajowego tj. oddzielnie dla prawa cywilnego, karnego i administracyjnego przy zastosowaniu metody case study, polegającej na analizie wybranych orzeczeń lub grup orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Na szczególną uwagę zasługuje tu orzecznictwo w sprawach polskich, które dostarcza materiału do rozwijania umiejętności przenoszenia szczegółowych krajowych regulacji prawnych na język Konwencji. Od tego zależy zdolność diagnozowania naruszeń Konwencji zarówno przy przygotowaniu skarg do Trybunału jak i w krajowej praktyce prawniczej.
Adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz NRA, uczestniczył 22 kwietnia w seminarium ?Prawo wrogiem przedsiębiorcy?? zorganizowanym przez Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińską Fundacje Praw Człowieka. Podczas konferencji zostały przedstawione dane dotyczące opinii przedsiębiorców w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Z informacji przekazanych podczas spotkania wynika, że 91 proc. przedsiębiorców-respondentów nie jest zadowolonych z pracy sędziów i prokuratorów, z wypełniania przez nich obowiązków zawodowych. Wszyscy badani opowiadają się za gruntowną zmianą wymiaru sprawiedliwości, która usprawniła i skróciłaby postępowanie sądowe. Niemal 99 proc. z nich uważa, że sędziowie i prokuratorzy powinni stale pogłębić swoją wiedzę o mechanizmach gospodarczych. Przedsiębiorcy zgłaszają również szereg postulatów: wprowadzenie obowiązkowych maksymalnych terminów rozpoznania spraw gospodarczych; uzależnienie wynagrodzenia sędziów od liczby nieuchylonych orzeczeń; nabór na sędziów dla osób z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem w pracy adwokackiej lub prokuratorskiej; zaostrzenie odpowiedzialności za przecieki do mediów. W konferencji uczestniczyli także m.in. Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, oraz jego poprzednicy na tym stanowisku? Andrzej Kalwas i Krzysztof Kwiatkowski.
Tego samego dnia, adw. Beata Czechowicz, działając w imieniu KPCz NRA, wzięła udział w konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich pt. ?Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolności?. Podczas spotkania zostały omówione aspekty raportu, który powstał w wyniku wizyt przeprowadzonych przez zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji. Raport dotyczy stosowania kamer telewizji przemysłowej w miejscach pozbawienia wolności. Dokument omawia potencjalne i rzeczywiste nadużycia, jakie niesie ze sobą stosowanie monitoringu wizyjnego w tych placówkach oraz zastrzeżenia jakie budzą regulacje prawne dotyczące tej kwestii. Podczas konferencji poruszono również problemy związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii w systemach monitoringu oraz mechanizmy reakcji osób poddanych ciągłemu monitorowaniu w aspekcie psychologicznym i społecznym. W dyskusji udział wzięli również m.in. przedstawiciele krajowego mechanizmu prewencji, ministerstwa sprawiedliwości, ministerstwa spraw wewnętrznych, służby więziennej, policji, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych. W ramach jednego z paneli dyskusyjnych, adw. Beata Czechowicz wygłosiła prelekcję pod hasłem ?Monitoring wizyjny w miejscach detencji z perspektywy adwokata?.
Źródło: Naczelna Rada Adwokacka

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …