Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci od prawa medycznego

Adwokaci od prawa medycznego

Do końca września okręgowe rady adwokackie powinny zgłosić kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Tymczasem przepisy rodzą same wątpliwości. Kandydaci muszą posiadać wiedzę o prawach pacjenta i wyższe wykształcenie medyczne lub prawnicze, jak też korzystać z pełni praw publicznych. Z dniem 1 stycznia 2012 r. rozpoczną działalność wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Staną się częścią systemu dochodzenia odszkodowań za błędy lekarskie, równoległego wobec sądownictwa powszechnego. Jego podwaliny tworzy nowelizacja ustaw o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 660).
W każdej komisji zasiądzie 16 członków, z czego czterech stanowić będą osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe adwokatów i radców prawnych. Ustawodawca do 30 września 2011 r. dał samorządowi adwokackiemu czas na zgłaszanie kandydatów na członków komisji pierwszej kadencji. Kandydaci muszą posiadać wiedzę o prawach pacjenta i wyższe wykształcenie medyczne lub prawnicze, jak też korzystać z pełni praw publicznych.
Co do zasady potrzebne jest też doświadczenie; przynajmniej 5 lat wykonywania zawodu medycznego albo pozostawania w zatrudnieniu na stanowisku związanym ze stosowaniem lub tworzeniem prawa. Z wymogu praktyki zwalnia doktorat w dziedzinie nauk medycznych albo prawnych. Zgłaszanie kandydatów może okazać się jednak problematyczne.
Z nowelizacji wynika, że należy to do kompetencji samorządu zawodowego adwokatury, mającego siedzibę na terenie województwa. Ustawodawca przeoczył jednak fakt, że często na terenie jednego województwa mają siedziby różne izby adwokackie. Wobec niejasności pojęcia samorząd zawodowy adwokatów mający siedzibę na terenie województwa rodzi się pytanie, czy wolą ustawodawcy było to, aby izby mające siedzibę w tym samym województwie konkurowały w przedstawianiu kandydatów, czy też powinny wspólnie ich uzgadniać i przedstawiać? To zresztą nie jedyne pytanie.
Pojawiają się kolejne: jak należy rozumieć pięcioletni okres zatrudnienia w przypadku adwokatów, którzy co do zasady, jeśli mają stosować prawo, nie mogą pozostawać w stosunku zatrudnienia? Czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest tożsame z okresem zatrudnienia? A z drugiej strony, czy powołanie adwokata w skład wojewódzkiej komisji nie wpłynie na jego prawo wykonywania zawodu? Art. 4b Prawa o adwokaturze zabrania adwokatom wykonującym zawód pozostawania w stosunku pracy, a przecież zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy do zatrudnienia dochodzi również przez powołanie, a nie tylko zawarcie umowy o pracę. Co to znaczy, że wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie wykonuje władzy publicznej? A co innego robi, skoro jej orzeczenie jest tytułem wykonawczym? Niewykluczone są zarzuty natury konstytucyjnej, oparte na naruszeniu zasady równości wobec prawa i zamknięcia drogi sądowej ? wskazuje adw. Rafał Dębowski, członek NRA. ? Pacjentowi ustawa daje bowiem wybór: wytoczenie sprawy cywilnej albo postępowanie przed komisją. Natomiast szpitali i ich ubezpieczycieli wyboru takiego pozbawiono. Jeśli tylko osoba domagająca się odszkodowania zdecyduje się na tryb komisyjny, drugiej stronie pozostaje albo to zaakceptować, albo narazić się na wypłatę odszkodowania w kwocie, jakiej domaga się, w zakreślonych przez nową ustawę granicach, wnioskodawca.
Wobec wagi problemu sprawą zajmie się niebawem Prezydium NRA. O zajętym stanowisku niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie i w Wiadomościach Adwokatury. Zachęcamy Państwa do lektury ustawy i do dzielenia się własnymi przemyśleniami na jej temat (mailem na adres biuro.prasowe@nra.pl).
Źróło: Naczelna Rada Adwokacka

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …