Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / AI i HFPCz o ochronie wolności słowa

AI i HFPCz o ochronie wolności słowa

W związku z działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w redakcji tygodnika „Wprost” z dnia 18 czerwca 2014 roku Amnesty International podkreśla, iż swoboda wypowiedzi jest jednym z podstawowych fundamentów społeczeństwa demokratycznego i w tym kontekście szczególna ochrona przyznana jest mediom. Ochrona dziennikarskich źródełstanowi natomiast jeden z podstawowych warunków wolności prasy i mediów. Bez ochrony dziennikarskich źródeł informacji nie możemy mówić o wolnych mediach, dziennikarze nie mogliby sprawować publicznej kontroli, a jednocześnie nie byłoby możliwe dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych informacji. Należy mieć na uwadze, iż kroki podjęte przez władze czy odpowiednie służby muszą gwarantować równowagę między obydwiema wartościami – ochroną dziennikarskich źródeł informacji a zwalczaniem i zapobieganiem popełnienia przestępstw. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zastosowane środki prawne ograniczające wolność wypowiedzi (art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) muszą być przewidziane przez prawo, służyć uzasadnionemu celowi, a ich zastosowanie musi być spełniać kryterium konieczności w demokratycznym społeczeństwie. Jednocześnie należy wskazać, iż w sprawie Tillack przeciwko Belgii Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił, że prawo dziennikarza do nieujawnienia źródła informacji nie może być rozważane tylko jako zwykły przywilej, który może zostać mu przyznany lub odebrany w zależności od legalności lub nielegalności źródła, ale jest integralną częścią prawa do informacji. Należy podkreślić, że gdy dochodzi do konfliktu dwóch dóbr – ochrony dziennikarskich źródeł informacji i śledztwa prowadzonego przez organy państwowe, władze muszą dołożyć wszelkich starań, by ich działania w pełni respektowały wolność wypowiedzi i niezależność mediów. Amnesty International wzywa wszystkie właściwe organy do podjęcia natychmiastowych działań, które zagwarantują poszanowanie wolności wypowiedzi.
STANOWISKO HFPCz
Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie w związku z doniesieniami mediów na temat czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzonych 18 czerwca 2014 r. w siedzibie redakcji tygodnika ?Wprost?. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wszelkie działania służb polegające na żądaniu wydania przez dziennikarzy materiałów mogących zawierać dane umożliwiające identyfikację dziennikarskich informatorów rodzą ryzyko naruszenia gwarancji wynikających z tajemnicy dziennikarskiej. ?Należy zaznaczyć, że w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, za naruszenie zasad tajemnicy dziennikarskiej uznaje się nie tylko nakaz ujawnienia informatora skierowany bezpośrednio do dziennikarza w trakcie przesłuchania, ale także inne czynności podejmowane wobec dziennikarzy przez organy ścigania i inne służby, w tym np. przeszukanie redakcji, w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za ujawnienie poufnych informacji mediom? ? napisała Fundacja w wydanym dziś stanowisku. W świetle tych standardów HFPC pragnie podkreślić, że wszelkie działania państwa ograniczające gwarancje wynikające z tajemnicy dziennikarskiej muszą być proporcjonalne, adekwatne, szczegółowo uzasadnione i poddane rygorystycznej kontroli oraz stosowane dopiero, gdy zawiodły metody mniej inwazyjne. – See more at: http://www.hfhr.pl/stanowisko-hfpc-w-sprawie-poszanowania-gwarancji-tajemnicy-dziennikarskiej/#sthash.ANhqIDWj.dpuf

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …