Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Akces radcy do SN niepożądany

Akces radcy do SN niepożądany

Krajowa Rada Radców Prawnych ? zgodnie z art. 60 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych ? jest uprawniona do reprezentowania samorządu wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych, a także przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych ? ma ona zatem

prawo i obowiązek wypowiadać się w imieniu samorządu radców prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, mającego bezpośredni wpływ na sytuację podmiotów, których prawnych interesów zgodnie z art. 2 ustawy o radcach prawnych radcowie prawni zobowiązani są chronić.
Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęły szereg stanowisk, apeli, a także niejednokrotnie przedkładały szczegółowe analizy i opinie wskazujące na niekonstytucyjność proponowanych zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz ustroju sądownictwa powszechnego. Samorząd wyrażał sprzeciw wobec trybu procedowania powyższych projektów aktów normatywnych, jak i konkretnych rozwiązań w nich zawartych, w szczególności w stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 grudnia 2015 r., 12 marca 2016 r., 8 kwietnia 2017 r., 26 lipca 2017 r. czy też stanowiskach Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 lutego 2017 r., 20 kwietnia 2017 r., 13 lipca 2017 r., 20 lipca 2017 r. oraz 2 lipca 2018 r. Wielokrotnie organy samorządu wskazywały, że demokratyczne państwo prawne opiera swój ustrój na zasadzie trójpodziału władz.
Tym samym przyjęte mechanizmy kontroli nad władzą sądowniczą nie mogą naruszać jej odrębności. W demokratycznym państwie prawnym istotą odrębności władzy sądowniczej jest orzekanie niezależnie od woli i programów ugrupowań politycznych oraz bez względu na interesy osób i organizacji zainteresowanych rozstrzygnięciem. Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości. Część nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest w naszej ocenie niezgodna z normami Konstytucji RP.
Apelujemy do radców prawnych, którzy złożyli akces do Sądu Najwyższego o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Wierząc, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel działań dla wszystkich podmiotów życia politycznego i społecznego, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, jako reprezentant zawodu zaufania publicznego, oczekuje zaprzestania działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych spustoszeń w życiu publicznym.
zczególny apel kierujemy do osób pełniących funkcje w samorządzie radców prawnych. Mając na uwadze dotychczasowe stanowisko naszego samorządu ? ubieganie się o funkcję sędziego Sądu Najwyższego w aktualnej sytuacji pozostaje w oczywistej kolizji ze sprawowaniem funkcji w samorządzie radców prawnych. Misja tych osób w zakresie działalności samorządowej radców prawnych powinna ulec zakończeniu.
Elwira Szurmińska-Kamińska Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych
Maciej Bobrowicz prezes Karjowej Rady Radców Prawnych

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …