Finansowanie pomostowe

Azerscy dziennikarze wygrali

Zapadł wyrok ETPC w sprawie dziennikarzy i aktywistów z Azerbejdżanu 13 grudnia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie Mursalijew i inni przeciwko Azerbejdżanowi. Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 2 Protokołu 4 do Konwencji. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu.

Zakaz opuszczania kraju

W latach 2012-2016 11 obywateli Azerbejdżanu, głównie dziennikarzy i prawników angażujących się w działalność na rzecz praw człowieka, objęto zakazem opuszczania kraju. Zakaz został wydany przez organy śledcze (bez orzeczenia sądu) w ramach różnych postępowań karnych, w których osoby te były przesłuchiwane w charakterze świadków. Decyzja o zakazie opuszczania kraju została przez nich zaskarżona. W sądach krajowych skarżący podkreślali, że prawo azerskie nie przewiduje nałożenia zakazu opuszczania kraju na świadków w postępowaniach karnych, a ograniczenie ich prawa do poruszania się nie było uzasadnione. W swoich decyzjach sądy krajowe orzekły, że rozpatrzenia skarg na zgodność nałożonych zakazów opuszczania kraju z prawem nie leży w ich właściwości. W związku z tym skarżący wnieśli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w której zarzucały władzom Azerbejdżanu naruszenie ich prawa do swobodnego poruszania się oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego. W grudniu Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia art. 13 EKPC (prawo do skutecznego środka odwoławczego) oraz art. 2 Protokołu 4 do Konwencji (prawo do swobodnego poruszania się).

Opinia przyjaciela sądu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu, przedstawiając Trybunałowi standardy dotyczące prawa do opuszczenia jakiegokolwiek kraju, zawarte w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ. W swojej opinii HFPC opisała też szerszy kontekst prezentujący sytuację w Azerbejdżanie oraz systematyczne represje władz wobec społeczeństwa obywatelskiego. Ma to znaczenie w tej sprawie, ponieważ skarżący to głównie niezależni dziennikarze oraz obrońcy praw człowieka, a zatem mogą być prześladowani w związku ze swoją działalnością. W swojej opinii HFPC skupiła się również na statusie skarżących jako świadków i przedstawia czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy nałożone na nich ograniczenia są zgodne z prawem i konieczne w demokratycznym społeczeństwie.

 

Opinia przyjaciela sądu HFPC dostępna jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Sąd musi pouczyć obywateli

Polska przegrywa kolejny proces przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bo sądy nie udzielają odpowiednich pouczeń …