Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Będzie ustawa o biegłych

Będzie ustawa o biegłych

Uregulowanie statusu biegłych sądowych w jednym akcie prawnym ? to główny cel przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu założeń projektu ustawy o biegłych sądowych, który został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt ten przewiduje głęboką reformę dotychczasowych regulacji.
Zmiany będą wprowadzone poprzez przyjęcie nowej ustawy o biegłych sądowych. Obecnie kwestie dotyczące biegłych sądowych unormowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133). Projektowane rozwiązania stanowią próbę kompleksowego uregulowania w jednej ustawie kwestii funkcjonowania biegłych sądowych, w tym tzw. ?biegłych instytucjonalnych?, względem, których zostaną ustanowione wymogi, warunkujące wpis na listę instytucji uprawnionych do opiniowania.
Celem projektowanej ustawy jest:
Uregulowanie problematyki biegłych sądowych w sposób zapewniający dostęp do wysoko wykwalifikowanego korpusu ekspertów wpisanych na listy biegłych sądowych. Powinno to wpłynąć na usprawnienie toku postępowań sądowych oraz przygotowawczych. Uregulowanie zasad ustanawiania i weryfikacji ?biegłych instytucjonalnych? oraz sprawowania nad nimi nadzoru. Projekt zakłada m.in. uregulowanie statusu biegłych sądowych, określenie warunków nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego, a także trybu nabywania i utraty statusu przez instytucje specjalistyczne, uprawnione do wydawania opinii. Ponadto szczegółowo unormowane zostaną obowiązki podmiotów powołanych do sporządzenia opinii. Istotne novum zaproponowane w projekcie stanowi zobligowanie biegłych do prowadzenia rejestrów zawierających informacje na temat wydawanych opinii i przechowywanie ich przynajmniej przez okres równy kadencji biegłego. Zakłada się również uproszczenie procedury w przypadku ustanawiania biegłych sądowych na kolejną kadencję.

Sprawdź także

Covid-19 wygrywa z Temidą

Obywatele mają problemy z przeglądaniem akt swej sprawy sądowej. Utrudniona jest praca adwokatów. Publiczność nie …