Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bez klauzuli wykonalności

Bez klauzuli wykonalności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wedle projektowanych regulacji orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody sądowe i dokumenty urzędowe pochodzące z tychpaństw będą mogły być egzekwowane w Polsce bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności, co ułatwi wierzycielom egzekwowanie ich należności. Analogiczne zasady będą dotyczyć wykonywania polskich orzeczeń sądowych, ugód sądowych i dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki proponowanym rozwiązaniom będzie łatwiejsze dla wierzycieli (szybsze i tańsze) wykonywanie w Polsce pochodzących z innych państw członkowskich UE orzeczeń i innych tytułów w sprawach cywilnych i handlowych, do których zastosowanie mają instrumenty prawne UE przewidujące tzw. automatyczną wykonalność, przy jednoczesnym zapewnieniu dłużnikom odpowiedniej możliwości ochrony ich praw.
Projektowane przepisy ułatwią również uprawnionym (poszkodowanym) uznawanie i wykonywanie w Polsce, orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą, tzw. środków ochrony. Chodzi o takie środki, jak np.: zakaz zbliżania się do poszkodowanego czy zakaz przebywania w miejscu jego zamieszkania. Celem projektu jest wprowadzenie do prawa polskiego, w tym głównie do Kodeksu postępowania cywilnego, przepisów mających uzupełniać regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. Rozporządzenie nr 1215/2012 z dniem 10 stycznia 2015 r. zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zwane dalej ?rozporządzeniem nr 44/2001?, stanowiące podstawowy akt prawny w dziedzinie europejskiego prawa procesowego cywilnego. Rozporządzenie nr 606/2013 jest całkowicie nowym aktem prawnym mającym na celu zapewnienie wzajemnego uznawania i w razie potrzeby wykonywania środków ochrony osób w sprawach cywilnych orzekanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.
W zakresie zmian Kodeksu postepowania cywilnego projektowane rozwiązania wprowadzają w części czwartej kodeksu nową księgę czwartą, w całości poświęconą uznawaniu i wykonaniu w Polsce orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych z innych państw członkowskich, objętych systemem automatycznej wykonalności. Będzie to wspólna regulacja dla orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych objętych działaniem systemu automatycznej wykonalności, uwzględniająca jednak w odniesieniu do niektórych z nich odrębności wynikające z przepisów poszczególnych rozporządzeń unijnych. Zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ograniczają się do wprowadzenia przepisów przewidujących odpowiednie opłaty od wniosków o odmowę wykonania, odmowę uznania lub o stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, składanych na podstawie poszczególnych rozporządzeń.
Zakłada się, że projektowane przepisy powinny wejść w życie od 10 stycznia 2015 r.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Sprawdź także

Medal Wolności Słowa

Ewa Łętowska, Piotr Świerczek oraz Lidia Niedźwiedzka-Owsiak wraz z Jerzym Owsiakiem zostali uhonorowani Medalami Wolności …