Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bezprawna reforma sądownictwa

Bezprawna reforma sądownictwa

Europejska Sieć Rad Sądownictwa – ENCJ uważnie śledzi sytuację w Polsce i już kilkakrotnie wzywała władzę wykonawczą do przestrzegania niezawisłości sądownictwa oraz do przeprowadzenia reform w systemie wymiaru sprawiedliwości dopiero po znaczących konsultacjach z krajową Radą Sądownictwa i środowiskiem sędziów. W opinii sporządzonejna wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) w odniesieniu do projektu zmiany ustawy o KRS, który w istotny sposób wpływa zarówno na skład, jak i funkcjonowanie KRS, ENCJ uznała, że projekt ten może mieć szkodliwy wpływ na niezawisłość sędziów i niezależność sądów w Polsce oraz, że na wielu płaszczyznach nie spełnia standardów ENCJ. Stwierdziła również, że normy te nie są opracowywane w interesie sądownictwa. Standardy odzwierciedlają wspólne zasady i wartości państw członkowskich UE, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu demokratycznego opartego na zasadzie państwa prawa. Delegacja ENCJ spotkała się niedawno z grupą przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości i została poinformowana przez nich o trwającej reformie sądownictwa, przeprowadzanej przez rządzącą partię. Zgodnie z projektami ustaw, nad którymi aktualnie pracuje rząd, przewidziana jest możliwość odwołania z funkcji Prezesów i Wiceprezesów wszystkich Sądów powszechnych, a następnie powołanie przez władzę wykonawczą nowych; utworzenie w Sądzie Najwyższym izb dyscyplinarnych składających się z przedstawicieli społeczeństwa oraz odwołanie I Prezesa Sądu Najwyższego i znacznej liczby sędziów Sądu Najwyższego. Ponadto istnieją doniesienia o regularnych atakach medialnych wymierzonych w sądownictwo, dokonywanych przez przedstawicieli władzy wykonawczej i zastraszanie poszczególnych sędziów. Zarząd ENCJ jest głęboko zaniepokojony wydarzeniami, które mają miejsce w Polsce. Rada pragnie podkreślić, że podstawą dla utrzymania i poprawy wzajemnego zaufania pomiędzy organami sądowymi w UE jako podstawy wzajemnego uznawania orzeczeń jest niezależność, wysoka jakość i skuteczność systemów sądowych oraz poszanowanie zasady państwa prawa. Rada ENCJ powtarza, że zasada państwa prawa jest jedną z podstawowych wartości, jakie legły u podstaw utworzenia Unii Europejskiej. Poszanowanie zasady państwa prawa jest warunkiem wstępnym ochrony wszystkich podstawowych wartości wymienionych w Traktatach, w tym demokracji i praw podstawowych. Utrzymanie i ochrona Rządów Prawa jest wspólną odpowiedzialnością zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i innych władz. Aby skutecznie zachować zasadę państwa prawa, konieczne są niezależne i odpowiedzialne systemy wymiaru sprawiedliwości. Rada podkreśla, że sprawiedliwe i bezstronne sądy są najważniejszymi instytucjami niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Bruksela 26 kwietnia 2017 r.
LIST RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list do marszałka Sejmu. Czytamy w nim m.in.:Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 14 marca 2017 r. został skierowany do Sejmu RP, budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Z uwagi na to, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił przedstawić je Panu Marszałkowi.WWięcej na stronie SSP IUSTITIA

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …