Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Bezprawne nękanie sędziów

Bezprawne nękanie sędziów

Rzecznicy dyscyplinarni łamią prawo wzywając sędziów jako świadków – tak brzmi konkluzja opinii prawnej prof. Katarzyny Dudki z UMCS w Lublinie

Sędzia, nie może wziąć w tym postępowaniu udziału w żadnej innej roli procesowej niż wyznaczona przez przepis art. 114 § 2 p.u.s.p., a jedyną formą jego udziału w postępowaniu wyjaśniającym jest złożenie przez niego oświadczenia na piśmie lub ustnie. W szczególności niedopuszczalne jest przesłuchanie sędziego w roli świadka, a tym bardziej obwinionego.Na stronie Stowaryzszenia Sędziów Polskich Iustitia pełna treść opinii oraz wersja do pobrania (pdf)
Przytaczamy wstęp opinii: Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka; Katedra Postępowania Karnego UMCS w Lublinie

Opinia prawna na temat zakresu przedmiotowego stosowania art. 114 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j.):

Rozważania na temat zakresu przedmiotowego art. 114 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych muszą być poprzedzone kilkoma uwagami na temat istoty postępowania dyscyplinarnego jako takiego, a także ustaleniem, co oznacza nakaz odpowiedniego stosowania w postępowaniu wyjaśniającym i w postępowaniu dyscyplinarnym przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz części ogólnej Kodeksu Karnego, o którym mowa w art. 128 p.u.s.p.? Tylko umiejscowienie norm określonych w rozdziale 3 Działu II Prawa o ustroju sądów powszechnych w szerszym kontekście pozwala na odkodowanie ich znaczenia w procesie wykładni prawa, a w konsekwencji na ich właściwe zastosowanie. Więcej na stronie SSP IUSTITIA
****
Aż dwadzieścia razy od początku ubiegłego roku interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących sędziów. Adam Bodnar zajmował się m. in. sprawą Żurka i sędziego, który uniewinnił działacza KOD-u.

Radio ZET donosi, że od stycznia 2017 roku do końca września tego roku RPO wystosował w sumie dwanaście wystąpień generalnych do prezydenta, ministra sprawiedliwości czy marszałków Sejmu i Senatu. Wszystkie dotyczyły reformy sądownictwa i jej wpływu na status sędziów we wprowadzanych ustawach.

Sześć razy RPO interweniował w sprawie postępowań dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów, powoływania ich bez zgody do sądów dyscyplinarnych czy nowego statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Biuro Rzecznika zajęło się także dwiema indywidualnymi sprawami: postępowaniem dyscyplinarnym wobec sędziego, który uniewinnił działaczy KOD-u, oraz przeniesieniem sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału przez Sąd Okręgowy w Krakowie.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …