Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Bezwzględny termin kasacji

Bezwzględny termin kasacji

Sędzia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego Szymon Widłak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu oddalił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wyrokiem z 21 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę J. G. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu z dnia 1 września 2009 r. w przedmiocie odmowy przyznania płatności do gruntów rolnych. Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem został skarżącemu doręczony w dniu 15 lutego 2010 r. Postanowieniem z dnia 18 lutego 2010 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zwolnił skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowił dla niego adwokata. 26 marca 2010 r. wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu pełnomocnik ? adw. E. D. ? M. złożyła do akt sprawy udzielone jej przez skarżącego pełnomocnictwo opatrzone datą 24 marca 2010 r. W dniu 13 kwietnia 2010 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym ) pełnomocnik skarżącego wniosła sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną, podnosząc że termin do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie winien być liczony od dnia, w którym pełnomocnik ustanowiony z urzędu powziął wiadomość o wyznaczeniu go pełnomocnikiem przez właściwy organ samorządu zawodowego, tj. od dnia 22 marca 2010 r., a zatem przedmiotowa skarga kasacyjna został wniesiona z zachowaniem terminu. Jednocześnie, w przypadku gdyby Sąd nie podzielił powyższego stanowiska pełnomocnik skarżącego, wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, wskazując że dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest dzień, w którym adwokat miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, co w niniejszej sprawie miało miejsce w dniu 7 kwietnia 2010 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje: W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Na bieg powyższego terminu nie ma wpływu ustanowienie pełnomocnika przez sąd w terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej. W związku z powyższym w niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi kasacyjnej, liczony od dnia doręczenia stronie skarżącej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (tj. od dnia 15 lutego 2010 r.), upłynął z dniem 17 marca 2010 r., a zatem ? wbrew twierdzeniu pełnomocnika skarżącego, złożona przez niego w dniu 13 kwietnia 2010 r. skarga kasacyjna została wniesiona z naruszeniem powyższego terminu. Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W myśl art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast stosownie do art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej jest spóźniony, jeżeli został wniesiony po upływie siedmiodniowego terminu określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a. Termin ten liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, który w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez sąd winien być liczony od dnia, w którym ustanowiony pełnomocnik miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, co ma miejsce z chwilą uzyskania podpisanego pełnomocnictwa (por. m. in. postanowienie NSA z dnia 27.05.2008 r., II OZ 513/08, postanowienie NSA z dnia 17.07.2008 r., II OZ 763/08, postanowienie NSA z dnia 07.02.2008 r., II GZ 27/08, postanowienie NSA z dnia 08.09.2009 r., II FZ 220/09). Od tego bowiem dnia pełnomocnik ma obiektywną możliwość zapoznania się z aktami sprawy i złożenia wniosku o przywrócenie terminu wraz z czynnością procesową, która nie została dokonana w ustawowym terminie. W niniejszej sprawie ? jak wskazała ustanowiona w ramach prawa pomocy pełnomocnik skarżącego, udzielone jej pełnomocnictwo otrzymała w dniu 25 marca 2010 r. (zob. k. 91 akt sąd.), a zatem od tego dnia zaczął biec termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Termin powyższy upłynął więc z dniem 1 kwietnia 2010 r. W konsekwencji wniosek o przywrócenie terminu złożony w niniejszej sprawie dopiero w dniu 13 kwietnia 2010 r. należało odrzucić jako spóźniony, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 88 p.p.s.a.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …