Brak prawa do sądu

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przepisów uniemożliwiających składanie skarg do sądów administracyjnych na bezczynność lub przewlekłość w rozpoznawaniu przez organy skarg, wniosków i petycji składanych przez jednostki. Zgodnie z obecnymiprzepisami, skarga do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość przysługuje jedynie w przypadku postępowań administracyjnych dotyczących decyzji, postanowień, interpretacji podatkowych lub innych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Nie przysługuje natomiast w przypadku skarg, wniosków i petycji, które nie dotyczą indywidualnych praw czy obowiązków ich autorów, lecz często zawierają określone postulaty o charakterze bardziej generalnym.
W takich przypadkach przysługują jedynie środki przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Według HFPC, oceniając wyłączenie prawa do sądu pod kątem konstytucyjnym, należy odróżnić sytuację, w której autor skargi czy petycji otrzymał odpowiedź od organu, lecz jest z niej niezadowolony od sytuacji, w której autor nie otrzymał jakiejkolwiek wypowiedzi.
HFPC wskazała, że art. 63 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do składania skarg, wniosków i petycji, nie przyznaje jednak do rozpatrzenia takich pism w określony sposób. Z tego względu, wyłączenie prawa do sądu w tym zakresie jest usprawiedliwione, zwłaszcza że skargi czy petycje nie dotyczą z reguły spraw dotyczących bezpośrednio ich autorów.
?Z zupełnie inną sytuacją mamy jednak do czynienia wówczas, gdy organ w ogóle nie rozpoznał skargi czy petycji. Z konstytucyjnego prawa do składania takich pism wynika bowiem obowiązek adresatów do ich rozpoznania i udzielenia uzasadnionej odpowiedzi ich autorom. W przypadku, gdy organy nie wywiązują się z tego obowiązku, prawo jednostki zagwarantowane w art. 63 Konstytucji zostaje złamane.? ? tłumaczy Marcin Szwed, prawnik HFPC. Z tego względu, zdaniem HFPC wyłączenie drogi sądowej w przypadku nierozpatrzenia skargi, wniosku czy petycji jest niezgodne z art. 77 ust. 2 Konstytucji, według którego ?ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.?
Wystąpienie HFPC dostępne jest na jej stronie internetowe3j..

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …