Finansowanie pomostowe

Chłodna prawda o sądach

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis:Przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej wielokrotnie wypowiadając się co do zasadności wprowadzanych reform twierdzą , że polskie sądy są niewydolne, a forsowane  zmiany mają na celu usprawnienie ich funkcjonowania .

Odpowiadając na pytanie czy polskie sądy działają powoli należy wskazać, że w Polsce sądy załatwiają średnio 28 860 spraw rocznie na 100 000 mieszkańców, podczas gdy sądy w innych krajach europejskich na taką samą liczbę mieszkańców załatwiają rocznie 1069 spraw. Polski sędzia załatwia rocznie średnio 1099 spraw, sędzia europejski średnio 584 sprawy. Z zestawienia tego jasno wynika, że obowiązki nałożone na kadrę sędziowską w Polsce znacznie przekraczają obciążenie pozwalające na właściwe i odpowiedzialne sprawowanie urzędu sędziego. Pogarsza sytuację fakt, że urzędnicy sądowi są przeciążeni pracą, a ich wynagrodzenia nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Działania władzy wykonawczej nazywane „ reformami wymiaru sprawiedliwości” doprowadziły w istocie do zapaści organizacyjnej sądów powszechnych. Szczególnie jest to widoczne na poziomie sądów rejonowych, w których normą stają się referaty sędziów liczące ponad tysiąc spraw. Sędziowie coraz częściej orzekają cztery razy w tygodniu, rozpoznając na sesjach dziesiątki spraw. Ogranicza to możliwość rzetelnego i terminowego wykonywania innych czynności związanych z przygotowaniem i rozpoznaniem każdej z przydzielonych sędziemu sprawy. Nie są podejmowane jakiekolwiek działania naprawcze pomimo wielokrotnie ponawianych przez sędziów sygnalizacji i żądań zmiany istniejącego stanu rzeczy. Bardzo często rola prezesów sądów sprowadza się do działań represyjnych wobec sędziów, a wytyki administracyjne są próbą przerzucenia odpowiedzialności za istniejący wadliwy system na konkretnego sędziego.

My sędziowie jesteśmy winni obywatelom rzetelne i obiektywne przeprowadzenie procesu, umożliwienie stronom zajęcia stanowisk i wydanie sprawiedliwego orzeczenia w rozsądnym terminie. Oświadczamy , że istniejące warunki pracy uniemożliwiają nam rzetelne sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Ostrzegamy, że jeżeli sytuacja w sądach nie ulegnie poprawie, prawo obywatela do wydania wyroku w rozsądnym terminie, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, nie będzie realizowane.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …