Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Co nas czeka w nowym roku

Co nas czeka w nowym roku

Rok 2015 przy­nie­sie sze­reg zmian, które zna­czą­co wpły­ną na życie co­dzien­ne każ­de­go z nas. Nowe do­wo­dy oso­bi­ste, ko­lej­ne już wah­nię­cia w eg­za­mi­nach na prawo jazdy, ważne no­wo­ści w pra­wie po­dat­ko­wym – to tylko nie­któ­re z nich. Na co jesz­cze mu­si­my być przy­go­to­wa­ni ? pyta wcale nie retorycznie Wirtualna Polska? Oto przegląd zmian:
NOWE DOWODY OSOBISTE W myśl prze­pi­sów o do­wo­dach oso­bi­stych i o ewi­den­cji lud­no­ści, które pier­wot­nie miały wejść w życie od 1 stycz­nia, ale ter­min ten prze­su­nię­to na ma­rzec, utwo­rzo­ny ma zo­stać elek­tro­nicz­ny re­jestr do­wo­dów oso­bi­stych. Od 1 marca do­stęp do niego będą miały urzę­dy gmin. Dzię­ki temu wnio­sek o wy­da­nie do­wo­du bę­dzie można zło­żyć w do­wol­nej gmi­nie na te­re­nie ca­łe­go kraju, nie­za­leż­nie od miej­sca za­miesz­ka­nia. Bę­dzie także moż­li­wość elek­tro­nicz­ne­go prze­sła­nia wnio­sku o wy­da­nie do­wo­du. Nowy wzór do­wo­du oso­bi­ste­go nie bę­dzie już za­wie­rał in­for­ma­cji o ad­re­sie za­mel­do­wa­nia, ko­lo­rze oczu i wzro­ście. Nie bę­dzie też ze­ska­no­wa­ne­go pod­pi­su po­sia­da­cza do­wo­du. For­mat i wy­mia­ry po­zo­sta­ną takie same jak do­tych­czas. Na­to­miast fo­to­gra­fia bę­dzie taka sama jak ta, która obo­wią­zu­je w pasz­por­tach. Dowód oso­bi­sty bę­dzie mógł ode­brać także peł­no­moc­nik.
TRUDNIEJ O PRAWO JAZDY Od 1 stycz­nia 2015 r. trud­niej bę­dzie zdać eg­za­min prak­tycz­ny. Jak in­for­mo­wał „New­swe­ek”, eg­za­mi­no­wa­ny bę­dzie mu­siał za­li­czyć dwa do­dat­ko­we za­da­nia z eko­jaz­dy. „Jed­nym z nich bę­dzie ade­kwat­na do pręd­ko­ści zmia­na bie­gów, a dru­gim zna­jo­mość spo­so­bu ha­mo­wa­nia sil­ni­kiem. We­dług no­wych reguł osoba zda­ją­ca eg­za­min prak­tycz­ny po­win­na zmie­niać bieg na wyż­szy w mo­men­cie, kiedy sil­nik osią­gnie około 2 tys. ob­ro­tów na mi­nu­tę. Pierw­sze czte­ry biegi po­win­ny zo­stać włą­czo­ne, jesz­cze zanim auto uzy­ska pręd­kość 50 km/h” – czy­ta­my na newsweek.pl.
REFORMA BUDOWLANA W 2015 roku do­ko­na­na zo­sta­nie no­we­li­za­cja usta­wy Prawo bu­dow­la­ne. Jaki jest jej cel? Cho­dzi o to, by upro­ścić pro­ces bu­dow­la­ny dla in­we­sty­cji bu­dow­la­nych. W nowym roku nie bę­dzie po­trzeb­ne m.n. uzy­ski­wa­nie po­zwo­le­nia na bu­do­wę domu jed­no­ro­dzin­ne­go. „Zmia­na do­ty­czyć bę­dzie bu­dyn­ków, któ­rych ob­szar od­dzia­ły­wa­nia nie wy­kra­cza poza gra­ni­ce dział­ki ob­ję­tej in­we­sty­cją, czyli nie na­ru­sza gra­ni­cy są­sia­dów. Za­miast do­tych­cza­so­we­go po­zwo­le­nia, wy­star­czy zgło­sze­nie bu­do­wy z pro­jek­tem bu­dow­la­nym oraz do­łą­cze­nie do­ku­men­tów wy­ma­ga­nych w try­bie po­zwo­le­nia na bu­do­wę dla tego bu­dyn­ku” – tłu­ma­czą na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej dzien­ni­ka­rze „Ga­ze­ty Praw­nej”. „Do tej pory czas ocze­ki­wa­nia na zgodę wy­no­sił ok. 60 dni,a w du­żych mia­stach wy­dłu­żał się nawet do 3 mie­się­cy”
ŚLUB W PLENERZE W 2015 roku, ważne zmia­ny cze­ka­ją też przy­szłych no­wo­żeń­ców. Od stycz­nia ślub bę­dzie można wziąć także poza Urzę­dem Stanu Cy­wil­ne­go, ale trze­ba bę­dzie za to do­dat­ko­wo za­pła­cić 1 tys. zł. Li­be­ra­li­za­cję prze­pi­sów do­ty­czą­cych ślu­bów prze­wi­du­je nowa usta­wa Prawo o ak­tach stanu cy­wil­ne­go. Co praw­da po­cho­dzą­ca z 1986 r. usta­wa także umoż­li­wia za­war­cie ślubu poza jed­nym z ponad 2,2 tys. urzę­dów w kraju, ale muszą być ku temu uza­sad­nio­ne po­wo­dy. Cho­dzi o szcze­gól­ne przy­pad­ki – jak pobyt w szpi­ta­lu czy wię­zie­niu. W ze­szłym roku za­war­to 69 tys. mał­żeństw, ale tylko 2 tys. ślu­bów zo­sta­ło zor­ga­ni­zo­wa­nych poza urzę­dem. Jak mówią kie­row­ni­cy USC, za­in­te­re­so­wa­nie ta­ki­mi im­pre­za­mi w ple­ne­rze jest bar­dzo duże. – Nowe prze­pi­sy otwie­ra­ją nowe moż­li­wo­ści. Szyb­ko uru­cho­mią się firmy or­ga­ni­zu­ją­ce takie we­se­la. W związ­ku z tym licz­ba ślu­bów może wzro­snąć – po­wie­dział To­masz Brzóz­ka, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nie Urzęd­ni­ków Stanu Cy­wil­ne­go Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Opła­ta w wy­so­ko­ści 1 tys. zł za ślub cy­wil­ny „pod chmur­ką” bę­dzie sta­no­wi­ła do­chód gminy na po­kry­cie kosz­tów or­ga­ni­za­cyj­nych przy­ję­cia przez kie­row­ni­ka USC oświad­czeń o za­war­ciu mał­żeń­stwa poza USC. Brzóz­ka zwró­cił uwagę, że wiele urzę­dów jest jed­no­oso­bo­wych. „W ta­kich jed­nost­kach może być pro­blem. To się wiąże w ko­niecz­no­ścią wy­jaz­du. Może się oka­zać, że trze­ba bę­dzie za­trud­nić do­dat­ko­we osoby. My, urzęd­ni­cy USC, chcie­li­by­śmy, żeby to za­dzia­ła­ło jak naj­spraw­niej. Jeśli będą ja­kieś pro­ble­my, to na nas skupi się całe odium nie­za­do­wo­le­nia” – po­wie­dział Brzóz­ka. W myśl nowej usta­wy, któ­rej nie­któ­re prze­pi­sy za­czną obo­wią­zy­wać 1 stycz­nia, ślub nie bę­dzie mógł się odbyć poza USC, jeśli miej­sce nie gwa­ran­tu­je za­cho­wa­nia po­wa­gi i do­nio­sło­ści ce­re­mo­nii oraz bez­pie­czeń­stwa wszyst­kich uczest­ni­ków. – To ma być miej­sce gwa­ran­tu­ją­ce uro­czy­stą formę i bez­pie­czeń­stwo. Wy­da­je się, że okre­ślo­ne wa­run­ki są oczy­wi­ste – po­wie­dzia­ła wi­ce­dy­rek­tor­ka de­par­ta­men­tu spraw oby­wa­tel­skich MSW Mi­ro­sła­wa Hel­lich. Nowe Prawo o ak­tach stanu cy­wil­ne­go ma także upro­ścić obieg i do­stęp do róż­nych do­ku­men­tów. Na­kła­da na kie­row­ni­ków USC obo­wią­zek pro­wa­dze­nia – od 1 marca 2015 r. – elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji aktów uro­dzeń, mał­żeństw i zgo­nów. Od­pi­sy z tych do­ku­men­tów będą wy­da­wa­ne w do­wol­nym USC. Przy za­ła­twie­niu spraw w urzę­dzie nie bę­dzie ko­niecz­no­ści przed­sta­wia­nia od­pi­sów wcze­śniej­szych aktów. Już od 1 stycz­nia za wy­da­nie skró­co­ne­go od­pi­su aktu stanu cy­wil­ne­go nie będą po­bie­ra­ne opła­ty skar­bo­we. MSW pod­kre­śla, że zmia­ny mają na celu upo­rząd­ko­wa­nie re­je­strów ewi­den­cyj­nych pań­stwa i zgro­ma­dzo­nych w nich do­ku­men­tów. W ciągu ostat­nich 100 lat w Pol­sce spo­rzą­dzo­no 133 mln aktów stanu cy­wil­ne­go. Jak mówi Hel­lich, USC trze­ba zin­for­ma­ty­zo­wać, po­nie­waż zgro­ma­dzo­ne przez lata w wie­lo­to­mo­wych księ­gach do­ku­men­ty są róż­nej ja­ko­ści. Tylko w ze­szłym roku licz­ba spo­rzą­dzo­nych aktów stanu cy­wil­ne­go prze­kro­czy­ła 1 mln, w tym spo­rzą­dzo­no ok. 437 tys. aktów uro­dzeń, 200 tys. aktów mał­żeństw, 394 tys. aktów zgo­nów. Po­nad­to w ze­szłym roku wy­da­no bli­sko 7 mln od­pi­sów tych aktów. Możliwość nadawania obcych imion dzieciom Po­nad­to nowe prawo wpro­wa­dza moż­li­wość nada­wa­nie dzie­ciom imion ob­cych, co jest szcze­gól­nie ważne dla mał­żeństw mie­sza­nych i imi­gran­tów, uzy­sku­ją­cych oby­wa­tel­stwo pol­skie. Nadal nie bę­dzie można nada­wać dzie­ciom wię­cej niż dwóch imion, imion zdrob­nia­łych, a także ośmie­sza­ją­cych lub nie­przy­zwo­itych. Nowe prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją także za­świad­cze­nie o sta­nie cy­wil­nym, które jako jeden do­ku­ment za­stą­pi przed­kła­da­nie wielu od­pi­sów aktów stanu cy­wil­ne­go do­ty­czą­cych jed­nej osoby. To ma upro­ścić po­stę­po­wa­nie oraz zmniej­szyć kosz­ty po stro­nie oby­wa­te­la.

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …