title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
28.04.2017
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. Czy przerwy pomiędzy okresami, w których sprawca uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją
28.04.2017
Sąd Najwyższy w Izbie Karnej po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich: "Czy rozstrzygając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu sąd stosuje również ogólne dyrektywy wymiaru kary (art. 77 § 1 w zw. z art. 56 w zw. z art. 53 § 1 k.k.), czy też orzeka wyłącznie w oparciu o przesłanki wskazane
27.04.2017
Publikujemy zdanie odrębne sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt Kp 1/17 Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) zgłaszam zdanie odrębne do wyroku Trybunału
25.04.2017
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił 19 kwietnia wyrok w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska umarzającą postępowanie w sprawie wstrzymania działalności kompostowni na warszawskim Radiowie (sygn. akt IV SA/Wa 312/17). Sąd uwzględnił skargę Rzecznika, uchylając
25.04.2017
W ostatnich dniach, w mediach pojawiły się liczne publikacje wprowadzające w błąd, w których omawiano i komentowano uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjętą w ubiegłym tygodniu w sprawie tzw. gruntów warszawskich. Na temat tej uchwały wypowiadali się także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy stanowczo zaprzeczyć
25.04.2017
Sąd Rejonowy w Sosnowcu przyznał niższe zadośćuczynienie osobie starszej za skutki wypadku samochodowego, gdyż są one mniej długotrwałe i dotkliwe dla takiej osoby niż dla osoby młodej. Pełnomocnik poszkodowanego Ryszarda Czajewicza złożył apelację od tego orzeczenia. HFPC przedstawiła Sądowi Okręgowemu w Katowicach opinię przyjaciela
20.04.2017
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 84/16, podjął uchwałę następującej treści: Korzystanie z nieruchomości przez posiadacza samoistnego, który oddał rzecz do używania najemcy, polega wyłącznie na pobieraniu pożytków cywilnych (art. 224 i 225 k.c.). Powyższa
19.04.2017
ETPC rozpatrzył sprawę Bujak przeciwko Polsce (skarga nr 686/12). Sprawa dotyczy zarzutu naruszenia art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z niezapewnieniem skarżącemu właściwej opieki medycznej w okresie jego pobytu w jednostce penitencjarnej, a także art. 5 ust. 3 Konwencji w związku z nadmierną
19.04.2017
Jednym z obszarów, do których w swej działalności Rzecznik Praw Obywatelskich przykłada szczególną uwagę, jest przestrzeganie przez sądy karne oraz organa ścigania praw i wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z tego powodu Rzecznik z urzędu bada sprawy takich osób, aby – w razie stwierdzenia naruszenia ich praw
19.04.2017
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wycofał z Trybunału Konstytucyjnego, przyjęty do rozpoznania na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
19.04.2017
RPO przystąpił do sprawy mężczyzny, który opiekuje się ojcem i nie dostał świadczenia pielęgnacyjnego. Wniosek o przystąpienie do sprawy został skierowany do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie 3 kwietnia 29017 r. Pan Mirosław opiekuje się niepełnosprawnym, ponad osiemdziesięcioletnim ojcem (z orzeczoną
14.04.2017
Sąd Najwyższy opublikował wyrok w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne umieszczenie rodziny uchodźców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. To – zauwaza SN- bezprawne pozbawienie wolności. i Sprawa dotyczy rodziny cudzoziemców (matka z dwójką dzieci), którzy padli ofiarą przemocy w kraju pochodzenia. W trakcie pobytu
14.04.2017
W dniu 13 kwietnia br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 3/17, podjął uchwałę następującej treści: Właściciel nieruchomości, na której znajduje się sieć wodociągowa, może żądać ustanowienia służebności przesyłu obciążającej tę nieruchomość na rzecz gminy będącej właścicielem tej sieci także
14.04.2017
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie rozpozna sprawę z powództwa Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz osoby niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika przeciwko Ośrodkowi okulistycznemu z Krakowa o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta i dóbr osobistych oraz o zasądzenie odpowiedniej sumy na wskazany cel
07.04.2017
​W dniu 6 kwietnia br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 117/16, podjął uchwałę następującej treści: Przewidziany w art. 207 ust. 9-12a ustawy z dnia 27 października 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) administracyjny tryb zwrotu środków
04.04.2017
Odmowa wydruku roll upu dla organizacji LGBT ze względów światopoglądowych była nieuzasadniona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał za winnego drukarza, który odmówił wykonania zlecenia. HFPC obserwowała proces”. Przypomnijmy, sprawa dotyczy Fundacji LGBT Business Forum, która chciała wykonać materiały promocyjne w jednej z łódzkich
04.04.2017
Poznański Sąd Rejonowy uznał, że Joanna F. jest winna podania nieprawdy w swoich oświadczeniach majątkowych. Radna musi zapłacić 40 tysięcy złotych. O sprawie pisaliśmy już na początku 2015 roku. Joanna F. początkowo twierdziła, że nie posiada żadnych oszczędności, a potem kilkukrotnie zmieniała kwoty wpisane w oświadczeniu majątkowym.
31.03.2017
​W dniach 26-28 marca w Luksemburgu odbywało się Forum sędziów i prokuratorów zorganizowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. W Forum uczestniczyła prof. dr. hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W ramach forum poruszano kwestie współpracy sądowej między
31.03.2017
HFPC przygotowała skargę w imieniu państwa S. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. wyłączenia ich syna z finansowanego przez NFZ programu leczenia ultrarzadkiej choroby. Jako że roczny koszt leków przekraczał milion złotych, rodzice nie mogli zapewnić kontynuacji terapii syna na zasadach komercyjnych, co w efekcie zakończyło się śmiercią
30.03.2017
Przepisy niepozwalające osobie przebywającej w zakładzie psychiatrycznym na udział w postępowaniu sądu, w czasie którego rozstrzyga się dalszy pobyt w szpitalu, są niekonstytucyjne - orzekł 22 marca Trybunał Konstytucyjny. Ponieważ Trybunał nie odroczył wejścia w życie orzeczenia (por. art. 190 ust. 3 Konstytucji RP), będzie ono wywierać skutki prawne
29.03.2017
Ewa Wójciak została zwolniona z funkcji dyrektora Teatru Ósmego Dnia w 2014 roku. Decyzję w tej sprawie podjął ówczesny prezydent Ryszard Grobelny. Była szefowa teatru dochodziła swoich praw w sądzie, ale ostatecznie udało się doprowadzić do ugody. Ewa Wójciak domagała się między innymi odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy, złożyła też skargę
25.03.2017
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport dotyczący wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W swoim stanowisku Fundacja podkreśliła, że docenia wysiłki polskich władz podejmowane na przestrzeni lat w celu upowszechniania i wdrażania standardów wypracowanych przez Radę Europy. Jednak
24.03.2017
9 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 69/16, podjął uchwałę następującej treści: Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się
«« || 1 | 2 | 3 |...| 58 | 59 | 60 || »»

Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia, który raz zostanie naznaczony przez partię, tego nigdy nie zmaże - mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Artur Ozimek,

Pierre-Yves Le Borgn członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Borys Budka w Poranku Radia TOK FM mówił: Nigdy w historii Trybunału Konstytucyjnego nie było tak

Wywiad Anny Rusin z dr Aleksandrą Iwanowską, kóry ukazał się w czasopiśmie "Dom Pomocy Społecznej Magazyn
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Dawno, dawno temu w dzikich ostępach dżungli kongijskiej rządziło plemię Pigmejów. Polowali na króliki, jedli dziki miód, a ich wódz odziewał się w skórę tajemniczego okapi. Trwałaby zabawa w najlepsze, gdyby nie to, że ich wodza bolało, że ciągle wszyscy mówili, że królem dżungli nie jest ON, tylko lew. Strasznie go to wkurzało. Więc zaczął opowiadać, że lwa trzeba znaleźć i ubić. Bo lew to ludojad pijący ludzką krew i dom swój zdobiący czaszkami. Plemię radziło, radziło i radziło, aż wreszcie postanowiło wykląć lwa spośród stworzeń dżungli i ogłosić na niego polowanie.

Apeluję do Koleżanek i Kolegów adwokatów o masowy udział w Kongresie Prawników Polskich. 20 maja 2017 r. odbędzie się w Katowicach Kongres Prawników Polskich. Do zwołania pierwszego Kongresu Prawników Polskich od ubiegłego roku wzywały m.in. stowarzyszenia sędziowskie, Nadzwyczajny Kongres Sędziów czy też Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Powody były zawsze podobne: paraliż Trybunału Konstytucyjnego, odmowa publikacji wyroków TK, zapowiadana reforma sądownictwa autorstwa PiS… „Konieczna jest solidarność całego środowiska. Tylko wspólne działania i zgodny z prawem opór środowiska mogą ograniczyć autorytarne zapędy władzy”

Dobra zmaian trwa. PiS w niespełna dwa lata rozwalił Trybunał Konstytucyjny, teraz modyfkuje na swoją wiare sądownictwo. Żadne argumenty ludzi drugiego sortu nie trafiają do mędrców z Panów w jednym. Rok temu 25 keirtnia pisałem:"Zwykle zaczyna się niewinnie. Pamiętacie? Oto Jehowa ustanowił Prawo, a pierwszy punkt Rajskiej Konstytucji stanowił, że Adamowi i Ewie wolno było robić wszystko, byleby nie ruszali jabłek z Drzewa Życia i Drzewa Wiadomości. I oto zjawił się Wąż, który nakłonił Ewę, aby złamała Prawo, sprzeciwiła się Konstytucji Rajskiej i zerwała jabłko. Co było dalej?

Sejm powinien szybko uchwalić stosowne dokumenty niezbędne do uznania religii jako przewodniczki narodu polskiego. PiS zamierza przegłosować uchwałę w sprawie objawień fatimskich. Bardzo dobry projekt, ale stanowczo zbyt nieśmiały. Dlaczego tylko Matka Boska Fatimska ma być uhonorowana przez polski sejm? Czy Matki Boskie, które objawiały się w Lourdes, Guadalupie, Medziugorie (Bośnia i Hercegowina) są pod jakimkolwiek względem gorsze? Od 80. lat XX wieku katolicy mieli do czynienia z ponad 30 jednorazowymi lub cyklicznymi objawieniami na całym świecie. Miały one miejsce w Szczecinie, Kanadzie, Luizjanie (USA), na Śląsku, w Anglii, Hiszpanii, w Damaszku (pełna lista w internecie).
Porady, Listy, Komunikaty

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów prawa III, IV, V roku studiów na miesięczne, bezpłatne praktyki wakacyjne w

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje cykl seminariów na temat "Standardy orzecznictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia ogłasza konkurs na esej o prawach człowieka pt.: "Trzy najważniejsze prawa Człowieka -