title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
05.05.2010

Sędziowie: Agata Adamczewska ( przewodnicząca składu orzekającego) i Piotr Michalski oraz ławnicy: Anna Dudziak, Teresa Flieger i Wojciech Deresiński nie mieli żadnych wątpliwości. 20-letni Wojciech P. został skazany na 25 lat więzienia za zamordowanie z premedytacją swojego wujka oraz próbę wysadzenia wieżowca, w którym dokonał zabójstwa. 

05.05.2010

Politycy i osoby publiczne chcieliby, aby dziennikarze mieli nie tylko kagańce ( cenzura) ale i byli trzymani na smyczy ( ograniczenie niezależności) z drugiej strony dziennikarze pewne zapisy w prawie prasowym traktują jak dogmaty. Gdy słyszą o chęci zamieszczenia przez osoby publiczne oświadczenia lub listu ( sprostowanie w niektórych mediach nie istnieje) zamieniają się w psa łańcuchowego rzekomo wolnej prasy. 
 

30.04.2010

Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpoznał sprawę z powództwa Mateusza K. reprezentowanego przez rodziców Pawła i Annę K. przeciwko  Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem SPZOZ w Poznaniu oraz Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej Centrum Likwidacji Szkód Wydział Likwidacji Szkód Osobowych w Poznaniu. Sąd Apelacyjny w Poznaniu zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

29.04.2010

- Ani uzasadnienie aktu oskarżenia, ani ujawnione podczas przewodu sądowego dowody nie wykazały - mówiła sędzia Renata Żurowska z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto - aby miejska konserwator zabytków i dwoje urzędników wydających zezwolenie na budowę kompleksu apartamentowców „Dwór Marcelin” celowo działali na czyjąkolwiek szkodę. 

28.04.2010

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Violetta Mielcarek uwzględniła wniosek doradcy podatkowego KS o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

26.04.2010

Przed sądem w Kaliszu – jak informuje Radio „Merkury” ruszył proces w sprawie zabójstwa polskiego lekarza, do którego doszło 20 lat temu w Niemczech. Na ławie oskarżonych zasiadł 42-letni Zbigniew M. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Oskarżony długie lata ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem w Legii Cudzoziemskiej. Śledczym nie udało się go odnaleźć. W ubiegłym roku sam zgłosił się do prokuratury.

22.04.2010

Sebastian Michalski – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Z. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2009r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia; postanawia zwolnić skarżącego od wpisu od skargi.

22.04.2010

Waldemar K. zażądał od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie kwoty 306.649,78 zł, na którą składały się: kwota 300.000,00 zł tytułem odszkodowania za rozstrój zdrowia, 5.649,78 zł tytułem korzyści, jakie powód mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody oraz kwota 1.000,00 zł tytułem poniesionych kosztów leczenia. Wyrokiem z 24 września 2009 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo.

19.04.2010

Przychylne traktowanie przez Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Starsurgu więźniów, którzy odbywają kary pozbawienia wolnosci w za ciasnych celach powoduje setki wniosków o odszkdowanie. Sądy badaja skrupulatnie kazdy z nich. Jak się okazuje krzywda jest czasami naprawiana, czasami jednak apelacja spowodowana zbyt niską sumą rekompensaty bywa oddalona z powodów formalnych.

19.04.2010

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił wniosek Leszka Wojtasiaka i podjął decyzję o wszczęciu postępowania lustracyjnego wobec wicemarszałka województwa wielkopolskiego. Postanowienie sądu zapadło na wniosek samego zainteresowanego. Jak się okazuje prośbę wicemarszałka poparła prokurator z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. W ubiegłym roku IPN opublikował dane, z których wynikało, że L. Wojtasiak jest w rejestrach.

15.04.2010

W czwartek 29 kwietnia, w samo południe, o godzinie 12, w sali 108 Sądu Rejonowego w Poznaniu ma zapaść wyrok w głośnej sprawie nieprawidłowości, których dopuścili się , zdaniem prokuratury, urzędnicy miejscy, wydając zgodę na budowę Dworu Marcelin. Prokurator dla głównego oskarżonego, miejskiej konserwator zabytków  zażądał  pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. 

14.04.2010

Po uchyleniu we wrześniu 2009 roku przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, który oddalił wniosek o odszkodowanie za śmierć Piotra Majchrzaka. W środę 14 kwietnia przed poznańskim sądem okręgowym ruszył ponowny proces o zadośćuczynienie za śmierć 19-latka. Rodzice zamordowanego w stanie wojennym chłopaka domagają się miliona złotych. Twierdzą, że ich syna brutalnie pobili funkcjonariusze ZOMO.

13.04.2010

Zaskarżony wyrok należało uchylić, a niniejszą sprawę przekazać Sądowi I Instancji do ponownego rozpoznania. W opinii Sądu Apelacyjnego w Poznaniu , Sąd I instancji nie przeprowadził postępowania dowodowego, wymaganego do wydania właściwego rozstrzygnięcia. Jednocześnie Sąd Apelacyjny nie stwierdza jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia nieważności postępowania w rozumieniu art.379 k.p.c., którą to nieważność Sąd II instancji jest zobowiązany brać pod uwagę z urzędu.

09.04.2010

Niewątpliwie tak, i dlatego sprawy relacji pomiędzy komornikiem a wierzycielem i dłużnikiem szczegółowo reguluje kodeks etyki komorniczej, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości. Sąd Okręgowy w Poznaniu zaczął jednak rozpatrywać sprawę wprost unikatową. Oto dłużnik pozwał komornika o naruszenie dóbr osobistych, do którego to ekscesu miało dojść podczas próby zajęcia majątku dłużnika. 

09.04.2010

Na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu poinformowano, iż Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nieodpłatne udzielenie porad prawnych nie podlega opodatkowaniu VAT. Wyrok ma ogromne znaczenie dla tych kancelarii, które dobrowolnie angażują się w tzw. działalność pro bono. Oznacza bowiem, że fiskus nie zarobi na bezpłatnych poradach.

07.04.2010

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: przewodniczący: sędzia NSA Tadeusz M. Geremek, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2010 roku przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.R. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

07.04.2010

Grzegorz S. wniósł o zasądzenie 150.000 złotych od Skarbu Państwa dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za notoryczne i uciążliwe łamanie jego praw jako skazanego z uwagi na umieszczenie go w celach o zaniżonym ustawowo metrażu, tj. niższym niż 3 m2 .Pozwany Skarb Państwa – Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach wniósł o oddalenie powództwa w całości.Sąd Okręgowy w Poznaniu, w grudniu 2009 roku zasądził od pozwanego na rzecz powoda 2.500 zł z ustawowymi odsetkami a w pozostałym zakresie powództwo oddalił.

06.04.2010

Sędzia Maciej Busz oddalił we wtorek 6 kwietnia powództwo o ochronę dóbr osobistych wytoczone przez Jana Kajkowskiego przeciwko Jarosławowi Lange, szefowi wielkopolskiej ”Solidarności”, stwierdzając, że Jarosław Lange nie naruszył dóbr osobistych powoda. J. Kajkowski w trakcie procesu przed Sądem Okręgowym w Poznaniu nie wykazał, aby do takiego faktu doszło.

06.04.2010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uznał znanego poznańskiego rapera Peję winnym podżegania do popełnienia przestępstwa. Za ubliżanie jednemu z widzów, a następnie nawoływanie do jego pobicia, Peja zapłaci 6 tysięcy złotych grzywny, wpłaci 3 000 zł na rzecz Ośrodka Integracji Społecznej oraz pokryje koszty procesu. Do ekscesów doszło podczas koncertu, który był jedną z głównych atrakcji zielonogórskiego Winobrania 12 września ubiegłego roku.

01.04.2010

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrując skargę Z.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie warunków zabudowy postanowił oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowienie wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej doręczono skarżącemu skutecznie.

31.03.2010

Sędzia Mariusz Sygrela zgodził się z argumentacją prokuratury i uznał, że Sąd Okręgowy w Poznaniu nie jest właściwy do wydania opinii w przedmiocie ułaskawienia Jakuba Tomczaka przez prezydenta RP. Tym samym pismo z prośbą o wydanie takiej opinii trafi na biurko prokuratora generalnego, który może akta sprawy ułaskawienia J. Tomczaka przekazać wprost do prezydenta.

31.03.2010

Na to pytanie stara się odpowiedzieć Sąd Okręgowy w Poznaniu, który w środę 31 marca zaczął rozpoznawać sprawę 33-letniego Ryszarda S. którego prokuratura oskarża o zamordowanie swojej żony w sierpniu 2009 roku w Karpicku pod Wolsztynem. W śledztwie mężczyzna przyznał się do zabójstwa, w sądzie oświadczył, że jest niewinny i odmówił składania wyjaśnień.

30.03.2010

Wbrew nadziejom mieszkańców kilku wsi gminy Kórnik jak i kórnickiego samorządu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ogłosił we wtorek 30 marca wyroku w sprawie skargi Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na mocy której nadzór budowlany uchylił Polskim Sieciom pozwolenie na użytkowanie jednego z odcinków linii energetycznej w gminie Kórnik.

«« || 1 | 2 | 3 |...| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 || »»

Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).

Niebawem radosne Święta Wielkiej Nocy. Czy ktokolwiek przypomni sobie o tragicznym proteście Piotra Szczęsnego. Szarego człowieka? Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie.

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats