title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

List M.Gersdorf do Marszałka Sejmu
Pierwszy Prezes SN Małgorzata Gersdorf odpowiedziała Marszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu na pismo z 22 marca 2018 r., w którym Marszałek Sejmu udzielił informacji wobec wątpliwości, jakie Pierwsza Prezes wyraziła we wniosku z 19 marca br. Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, W a r s z a w a,

uprzejmie dziękuję za pismo Szefa Kancelarii Sejmu i dołączone do tego pisma kopie dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wymienionych w wykazie zamieszczonym w druku sejmowym nr 2320 , a także za wyjaśnienia Pana Marszałka.
   Zmuszona zona jestem jednak podkreślić, że nie usuwają one ws zystkich wątpliwości sygnalizowanych w piśmie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2018 r Odnosząc się do zagadnienia autonomii Sejmu przy wyborze członków Krajo wej Rady Sądownictwa, stwierdzić należy, że z art. 112 Konstytucji RP wynika, że obejmuje ona wyłącznie organizację wewnętrzną, porządek prac, tryb powoływania i działalność organów wewnętrznych izb oraz sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec nich. Autonomia parlamentu nie dotyczy więc trybu powoływania i działalności organów zewnętrznych wobec Sejmu RP. Mając powyższe na uwadze, należ y podkreślić , że w swoim piśmie powołuje się Pan Marszałek na m.in. na treść art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1024 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem „skład komisji śledczej powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających s woich przedstawicieli w Konwencie Seniorów”. W ocenie Pana Marszałka, „choć w przywołanym przepisie mowa jest jedynie o klubach poselskich, od czasów pierwszej komisji śledczej (2003 r.) znajdował on zastosowanie także do klubów parlamentarnych”. Podkreśle nia wymaga, że zgodnie art. 15 ust. 1 Regulaminu Sejmu, w skład Konwentu Seniorów wchodzą m.in. przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień, o których mowa w art. 8 ust. 5, a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów. Skoro więc ustawa wprost odwołuje się do faktu posiadania 2 Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00 - 951 Warszawa, www.sn.pl przedstawiciel a w Konwencie Seniorów, a z mocy wyraźnego przepisu Regulaminu Sejmu takiego przedstawiciela może posiadać także klub parlamentarny, to dyrektywy wykładni syste mowe j wskazują, że przymiotnik „poselski” w sformułowaniu „klub y i k oła poselski e ” użytym w powołanym przepisie odnosi się jedynie do kół działających na forum i zby niższej polskiego Parlamentu ; z kolei wyrażenie „klub” oznacza zarówno klub poselski, jak i parlamentarny, skoro obie te formy organizacji parlamentarzystów mogą mieć swoich reprezentantów w Konwencie Seniorów. Jeżeli natomiast chodzi o powołan e przez Pana Marszałka przepis y Regulaminu Sejmu, które – jak zaznacza Pan Marszałek – „przyznają c prawa jedynie klubom lub kołom poselskim (...) , stosowane są także do klubów parlamentarnych, które liczą przynajmniej 15 posłów” , to nie sposób nie dostrzec, że część z nich posługuj e się albo pojęciem „klub” bez bliższego określenia (art. 143 ust. 1 i 2), albo sformułowaniem „klub i koło poselskie”. Także i w ty ch przypadku dyrektywy wykładni systemowej pozwalają na przyjęcie , że pojęcie „klub” obejmuje zarówno klub poselski, jak i p arlamentarny, zaś użyty w niektórych przepisach przymiotnik „poselski” odnosi się jedynie do kół. Redakcja art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 386, dalej jako „ustawa o KRS” ) nie pozwala n a analogiczną wykładnię. Mowa jest w nim wyraźnie o „klubie poselskim”, co sugeruje, że tylko taka forma organizacji posłów na forum Sejmu może dokonać wskazania nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków Rady. Jedynie w art. 137 ust. 3 Regulaminu S ejmu wprost wspomina się o „klubach poselskich”. S ygnalizowane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie odnoszą się jednak do powoływania wewnętrznych organów Sejmu, gdyż kwestia ta objęta jest autonomią P arlament u , ale do wykładni przepisów ustawy o KRS , co wykracza już poza tę autonomię . Co przy tym istotne, Regulamin Sejmu nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, stąd też praktyka jego stosowania nie może stanowić argumentu w procesie wykładni ustawy. Nie przewidują tego bowiem ogólnie prz yjęte zasady wykładni przepisów rangi ustawowej, co zresztą nie powinno dziwić w świetle faktu, że p rzepisy konstytucyjne „ ustanawiają zasadę wyłączności regulaminów Sejmu i Senatu w regulowaniu spraw w nich określonych, wykluczając tym samym normowanie ty ch zagadnień w formie ustawy ” (wyr ok T rybunału K onstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 1999 r., K 8/99, OTK 1999, Nr 3, poz. 41). Pragnę przy tym zwrócić uwagę Pana Marszałka, że ż aden obowiązujący przepis prawa nie przewiduje, że klub parlamentarny, w któreg o skład wchodzi przynajmniej 15 posłów i 7 senatorów może wykonywać przewidziane w ustawach uprawnienia zarówno klubu poselskiego, jak i senackiego. Praktyka przyjmowania wykładni tego typu na potrzeby wewnętrznego funkcjonowania Sejmu, jakkolwiek niezaprz eczalna, nie jest zaś w stanie przesłonić faktu, że wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa nie jest wewnętrzną sprawą Sejmu, zaś uregulowania dotyczące trybu jego dokonywania wykraczają poza zasadę autonomii parlamentu. Już tylko na marginesie, w odniesieniu do uwag zgłoszonych przez Pana Marszałka co do istnienia po stronie Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa tego Sądu kompetencji do kontroli trybu wyboru przez Sejm członków organów konstytucyjnych, zauważyć można, że to zdaniem Sejm u VIII „wybór osoby na stanowisko (....) jest czynnością konwencjonalną, a więc zachowaniem, którego skutki określają stosowne reguły sensu (reguły znaczeniowe)”, zaś „brak dochowania wymaganych przez akt normatywny elementów procesu przyjmow ania określonej uchwały, oznacza automatycznie brak dochowania przewidzianej przez prawodawcę konwencji, która ma wywoływać oznaczone w akcie normatywnym skutki prawne.” Sejm stoi przy tym na stanowisku, że „ uchybienie choćby jednemu z elementów stanowiący ch o konwencji sprawia, że nie dochodzi do wywołania właściwych dla niej skutków prawnych ” (zob. uzasadnienie projektów uchwał w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., druki sejmowe nr 42 - 46) . Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga, że art. 20 ust. 3 ustawy o KRS jest w swej treści jednoznaczny, a spoczywający na mnie obowiązek zwołania posiedzenia K rajowej R ady S ądownictwa – bezwarunkowy. Dlatego też zamierzam go wykonać , mimo że podtrzymuję wszystkie zgłoszone wcześniej wątpliwości, zarówno w zakresie dotyczącym zgodności z Konstytucją RP trybu wyboru członków tejże Rady, ukształtowanego grudniową nowelizacją ustawy o KRS, jak i w zakresie dochowania procedury wynikającej z tej ustawy. Odpowiedzialność za nieprawidłowości powstałe w związku z wyborem członków K rajowej R ady S ądownictwa spoczywa jednak na przedstawicielach większości parlamentarnej oraz na Panu Marszałku . Zwracam zarazem uwagę, że trudno oczekiwać, że wadli we ukształtowan ie składu Krajowej Rady Sądownictwa pozostanie bez wpływu na wyb ó r kandydatów na sędziów przedstawianych Prezydentowi RP , w tym zwłaszcza do nowoutworzonych dwóch izb Sądu Najwyższego (Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i S praw Publicznych), co może mieć istotne konsekwencje dla porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej
     
     
Data: 03.04.2018, godzina: 12:15:34.


Moja kancelaria

Dr Adam Bodnar rzecznik Praw Obywatelskich napisał do premiera ws. „porozumienia” rządu z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Chciałbym łaskawie przedstawić Panu propozycję oferty, która zakończy hańbiący okres w dziejach naszego Narodu, kiedy to jedno z najwybitniejszych dzieł o światowej randze nie było własnością naszego umiłowanego Skarbu Państwa. Ludzie którzy codziennie oglądają to dzieło, podziwiają twórcę, lecz w ich oczach widać smutek, żal, ból, rozpacz, a wszystko przez to panie Ministrze Kultury, że największe nasze dzieło sztuki XV wieku nadal nie stanowi naszej własności. Chodzi mi oczywiście o Ołtarz Wita Stwosza.

Polski rząd nie włącza się w prace Grupy roboczej ONZ ds. starzenia się, która pracuje nad przygotowaniem Konwencji o prawach osób starszych Resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje udziału w spotkaniu grupy, nie odpowiedział też na pytania jej przewodniczącego. Odpowiedzi udzielił zaś Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik wciąż ma nadzieję, że rząd weźmie udział w pracach nad konwencją, która daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie ich dyskryminacji Od 2012 r. na forum ONZ jest prowadzona debata mająca na celu opracowanie i przyjęcie Konwencji o prawach osób starszych. Chodzi o prace grupy roboczej OEWGA (Open-ended Working Group on Ageing).
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu WIARA i ROZUM, podczas którego prof. Maciej Radosz wygłosi wykład pod tytułem:

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.