title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Dramatyczny list sędzi SN
Na prośbę SSN Doroty Rysińskiej Sąd najwyższy publikuje odpowiedź Pani Sędzi na listy zawierające apele o pozostanie na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego otrzymane za pośrednictwem Fundacji Akcja Demokacja. Sędzia Dorota Rysińska uznała, że nie może pozostawić listów bez odpowiedzi i wyjaśnienia powodów decyzji, którą podjęła

w tej sprawie. Wyraża także nadzieję, że przedstawione stanowisko przynajmniej po części wyjaśni osobom zaangażowanym obywatelsko i społecznie podstawy podjętej decyzji .
SSN Dorota Rysińska Warszawa, dnia 9 maja 2018 r. Izba Karna Sądu Najwyższego
Fundacja Akcja Demokracja
Szanowni Państwo, za pośrednictwem Fundacji Akcja Demokracja otrzymałam od szeregu osób listy zawierające apel, w obliczu zmian w porządku prawnym, o pozostanie na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Nie mogę pozostawić tych osobistych listów bez odpowiedzi i wyjaśnienia powodów, które skłoniły mnie do podjęcia decyzji, która prawdopodobnie nie s pełnia oczekiwań autorów listów, jak i samej Fundacji. Dlatego, niezależnie od działań możliwych przeze mnie do podjęcia ze względów technicznych (wskazanie przez nadaw ców danych adresowych), uprzejmie proszę o przyjęcie mojego oświadczenia i przekazanie jego treści autorom listów. Mam nadzieję, że moje stanowisko – zapewniam, że nie pochopne, lecz przemyślane i ważące możliwe racje – przynajmniej po części wyjaśni osobom zaangażowanym obywatelsko i społecznie podstawy mojej dec yzji. Pragnę zauważyć , iż zupełnie bez znaczenia pozostaje, że owe listy dotarły do moich rąk już po podjęciu przeze mnie decyzji. W każdym bowiem razie nie mogę nie docenić osobistego, obywatelskiego zaangażowania osób występujących z apelem.
   Szanowni Państwo
1. Czuję się zobowiązana, by przekazać podziękowania osobom, których listy otrzymałam, za wyrażoną w nich troskę o wymiar sprawiedliwości , w tym o ciągło ść jego prawidłowego funkcjonowania , istotną w szczególności z perspektywy ochrony praw obywatelskich. Dziękuję również za docenienie profesjonalizmu i doświadczenia sędziów dotychczas orzekających w Sądzie Najwyższym oraz znaczenia tych cech dla ochrony p rzywołanych wartości. Nadawcy listów podkreślają samoistną wagę trwania na stanowisku każdego z sędziów Sądu Najwyższego dopóty, dopóki to możliwe.
 2. Decyzje podejmowane przez poszczególnych sędziów co do pozostania na urzędzie, wystąpienia z oświadczeniem o gotowości pełnienia funkcji sędziowskiej, czy też adresowanego do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oświadczenia o woli dalszego pełnienia służby, mają charakter indywidualny , powodowany – jak trzeba zakładać – oceną własnego potencjału w aktualnej sytuacji, jak i zwłaszcza analizą obowiązującego obecnie stanu prawnego . Uważam, że te warunkowania nie pozwalają na stworzenie jednego, nienaruszalnego wspólnego mianownika dla postawy wszystkich sędziów – z tym wy jątkiem, że oczywiście nie wolno wątpić, iż wszystkim przyświeca dbałość o podstawowe zasady praworządnego państwa. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów to wartości kardynalne dla obywateli.
3. Regulacje ustawy o Sądzie Najwyższym, dobrze znane tak świad omym obywatelom jak Państwo – nadawcy listów, nie pozostają niestety w próżni prawnej i faktycznej. Dość tu tylko wspomnieć o przekształceniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego oraz – aktualnie – Krajowej Rady Sądownictwa. „N owa” ustawa o KRS , uprawni ająca posłów do wyboru jej członków będących sędziami, jest według mojej wiedzy prawniczej i przekonania , sprzeczna z brzmieniem art. 187 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji RP i nie odpowiada brzmieniu całości tego unormowania. Wypada jedynie dodać, że KRS ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1 Konstytucji RP) oraz ma dokonywać wyboru osób na stanowiska sędziowskie, w tym w Sądzie Najwyższym. Nie ma tu miejsca na wyliczanie kolejnych przeobrażeń organów szeroko pojętego wymia ru sprawiedliwości , także organów ścigania . Długoletnie doświadczenie sędziowskie nie pozwala mi pominąć tych już realnie zaistniałych zmian. Chodzi nie tylko o same kolejne nowelizacje ustaw y o Sądzie Najwyższym , ale o wspomniane „otoczenie prawne” i o bieżącą, widoczną praktykę . Dla praworządności i funkcjonowania trójpodziału władz w ywiera ona również dalekosiężne skutki . W ynika stąd ewidentny wpływ na działalność i dotychczasowy dorobek Sądu Najwyższego , w którym orzekam od 18 lat, mając zaszczyt pracować przez te lata zarówno ze starszymi, jak i młodszymi kolegami.
4. Liczni sędziowie (w tym Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego) , część z nich bardzo niewiele ode mnie starszych, stanęli wobec przeszkody dalszego pełnienia służby po ukończeniu 65 lat, w sposób nieodpowiadający , według mojej wiedzy i przekonania, praworządnościowej zasadzie nieusuwalności sędziów, określonej w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP (wobec Pier wszego Prezesa SN – w art. 183 ust. 3 Konstytucji RP) . Nie mogę zaakceptować takiego sta nu rzeczy . Przed aktualną dla tych osób barierą ja sama stanęłabym zresztą już za niespełna 2 i pół roku.
5. Swoją decyzję o przejściu w stan spoczynku podjęłam zatem z powodu i w związku z wejściem w życie, w dniu 3 kwietnia 2018 r., ustawy o Sądzie Najwyższym – na podstawie jej art. 111 § 2. Datę odejścia określiłam na dzień odpowiadający przejściu w stan spocz ynku sędziów w wieku 65+, którzy nie uznali za możliwe lub celowe skorzystanie z treści art. 111 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. Rozważałam racje „za i przeciw” długo, aż do rozpoczęcia z końcem marca 2018 r. (11 kwietnia 2018 r. – I. czytanie projektu ust awy; 2 maja 2018 r. – podpisanie ustawy przez Prezydenta RP), ustawodawczego procesu zmian m.in. „nowej” ustawy o Sądzie Najwyższym. Proces ten szybko przyniósł całkiem inne od oczekiwanych modyfikacje tej ustawy. Kolejne, aktualne na dziś (9 maja 2018r.) projekty jej nowelizacji, w szczególności w zakresie instytucji skargi nadzwyczajnej, oraz nowelizacji innych ustaw, choć po części poprawiają niektóre wady, nie zmieniają w swej istocie rozważanego przeze mnie stanu rzeczy. Nie ma tu miejsca na wyliczanie kolejnych przeobrażeń organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości , także organów ścigania . Długoletnie doświadczenie sędziowskie nie pozwala mi pominąć tych już realnie zaistniałych zmian. Chodzi nie tylko o same kolejne nowelizacje ustawy o Sądzie Najwyższym , ale o wspomniane „otoczenie prawne” i o bieżącą, widoczną praktykę . Dla praworządności i funkcjonowania trójpodziału władz w ywiera ona również dalekosiężne skutki . W ynika stąd ewidentny wpływ na działalność i dotychczasowy dorobek Sądu Najwyższego , w którym orzekam od 18 lat, mając zaszczyt pracować przez te lata zarówno ze starszymi, jak i młodszymi kolegami. 
6. Nie jest mi obce doświad czenie trwania na stanowisku do końca, w imię wyższych racji. Jednak, w obecnej sytuacji – blisko po 30 latach od dziejowego przełomu w naszym Państwie, dwudziestu latach obowiązywania Konstytucji RP oraz piętnastu latach członkostwa Polski w Unii Europejs kiej – nie mogę znaleźć dla siebie dostatecznego uzasadnienia dla takiej postawy, w obliczu rozwiązań ustawowych nieakceptowalnych z opisanego punktu widzenia. Miałabym poczucie „przykładania ręki” do stosowania tych rozwiązań . W szystko to zaś w sytuacji, gdy nie skłania mnie do tego wymierność rezultatów indywidualnych postaw sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pozostających w gotowości do orzekania , ani też mój wiek i związana z nim perspektywa czasowa. Jestem przekonana, że młodsi koledzy z Izby Karnej Są du Najwyższego, mający już odpowiednie doświadczenie i wiedzę oraz właściwą perspektywę , dysponują odpowiednim potencjałem do sprostania stojącymi przed nimi zadaniom i trudom sprawowania sędziowskiego urzędu .
SSN Dorota Rysińska
     
     
Data: 11.05.2018, godzina: 10:10:39.


Moja kancelaria

Biskup Tadeusz Pieronek: Oczywiście, że to wszystko zmierza do rządów autorytarnych. Nie ma już demokracji w Polsce, są tylko pozory demokracji.


Borys Budka, poseł PO, b. minister sprawiedliwości: To co robi PiS to zastępowanie jednego bubla kolejnym. - Ta nowelizacja niczego nie naprawia

 Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz: łączenie praworządności z budżetem UE to polityczny nacisk na słabsze kraje.

Profesor Marcin Matczak:Użycie referendum konsultacyjnego w celu zmiany konstytucji jest takim samym obejściem tejże konstytucji,

Redaktor Ewa Siedlecka: Dubler sędziego TK pełniący obowiązki wiceprezesa TK uważa, że RPO Adam Bodnar „sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu,

Profesor Andrzej Rzepliński: Władza Nowogrodzkiej nie sięga do trybunałów w innych państwach Unii Europejskiej. Tam polski Trybunał Konstytucyjny

Ksiądz Wojciech Lemański o wypowiedzu arcybiskupa Hosera na temat strajku rodziców dorosłych niepełnosprawnych, chcących tylko godnie żyć:Przepraszam 

W ramach serii "Biblioteki Palestry" ukazał się wywiad-rzeka z adw. Jackiem Taylorem pt. "Naprawdę trzeba było coś zrobić." Z mecenasem rozmawia red. Anna Machcewicz.

Sędzia Stanisław Zabłocki: Zamach PiS na Sąd Najwyższy i sprzeczna z Konstytucją ustawa, są niczym innym jak podporządkowaniem wymiaru sprawiedliwości partii rządzącej.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

W uchwale, podjętej na specjalnym zebraniu, sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie wyrazili wotum nieufności dla prezes Dagmary Pawełczyk-Woickiej. Domagają się, aby nominatka Zbigniewa Ziobry, natychmiast ustąpiła ze stanowiska. Za uchwałą głosowało 71 sędziów, tylko dziewięciu było przeciwnych. Niemal wszyscy, którzy uczestniczyli w zebraniu mieli w klapach „sędziowskie oporniki”. – „To paragraf z wiadomym symbolem. W ten sposób chcemy pokazać, że są w Polsce niezawiśli sędziowie, którzy nie godzą się na to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości.

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,
Porady, Listy, Komunikaty

Biuro RPO we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Młodzieżowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej serdecznie zapraszają do