title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

KE : Procedura przeciwko Polsce wszczęta
Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Może się ono zakończyć pozwem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Polski rząd ma miesiąc na odpowiedź. Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie artykułu 19.1 unijnego traktatu. "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii" - brzmi treść tego artykułu.

"W dniu 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 - czyli więcej niż co trzeciemu - grozi przymusowe przejście w stan spoczynku ze względu na fakt, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Przepis ten ma również zastosowanie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego sześcioletnia kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona. Zgodnie z ustawą obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Prezydent może dwukrotnie przedłużyć mandat sędziego każdorazowo na okres trzech lat. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu; nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji" - tłumaczy wszczęcie procedury Komisja Europejska.
     "Komisja jest zdania, że środki te naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej" - czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej KE.

KE pozywa rząd RP do TSUE w Luksemburgu
Unijne sądy będą badać praworządność w Polsce. Frans Timmermans naciska na Warszawę, by w ostatniej chwili zatrzymała reformę Sądu Najwyższego. Polska już naraziła na erozję system unijnych deportacji. Jewgenij Tanczew, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) ogłosił 28 czerwca  swoją opinię w sprawie pytania prejudycjalnego z sądu w Irlandii, co zrobić z prośbą o odesłanie Polaka (aresztowanego w Irlandii) do Polski. Zdaniem jego adwokata łamanie praworządności w Polsce oznacza, że podejrzany o produkcję, handel i przemyt narkotyków Artur C. nie ma gwarancji co do uczciwego procesu w Polsce.
Jednak rzecznik generalny Tanczew, uchodzący za prawnika ostrożnego czy też konserwatywnego w swych interpretacjach, wstrzymał się  od sformułowania opinii, czy Polska jest praworządna. Nie podał też jasnych kryteriów państwa prawa, które pozwoliłyby stwierdzić, co dzieje się z praworządnością w Polsce. Ostateczne werdykty luksemburskiego Trybunału są zazwyczaj zgodne z opinią rzecznika. Otwarte pozostaje pytanie, czy TSUE w swym orzeczeniu (zapewne w lipcu) „przy okazji” oceni polską praworządność lub poda kryteria łatwej oceny państwa prawa.
   – Opinia rzecznika Tanczewa nie jest pomocna w naszych sporach prawnych, jak dalej postępować z polską ustawą o Sądzie Najwyższym – mówi  jeden z pracowników służb prawnych Komisji Europejskiej.
Rychła skarga na Polskę do TSUE
    Pomimo to Komisja Europejska – po długich wewnętrznych sporach – jest już gotowa na prawniczo bardzo nowatorską decyzję, by wszcząć przeciw Polsce postępowanie przeciwnaruszeniowe z związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. To będzie wymagać sięgnięcia po argument, że „sędziowie polscy są sędziami Unii” (TSUE po raz pierwszy sformułował taki argument w lutym tego roku przy okazji decyzji w sporze o płace sędziów portugalskich). A zatem UE ma prawo do szczegółowej kontroli ustaw dotyczących niezawisłości sądownictwa, choć szczegółowe reguły niezawisłości nie są określnie w unijnych rozporządzeniach i dyrektywach.
   – Komisja Europejska zdecyduje w najbliższych dniach – powiedział w czwartek (28.06.2018) Frans Timmermans po dyskusji o Polsce w europarlamentarnej komisji LIBE (ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych). Timmermans za zgodą Komisji Europejskiej już przygotowuje to postępowanie.

Timmemans: Jeszcze jest czas na zmiany
    Podczas debaty z europosłami Timmermans nawiązał do błyskawicznej nowelizacji ustawy o IPN (by usunąć zastrzeżenia podnoszone w Izraelu i USA co do penalizacji badań historycznych o udziale Polaków w Szoa). Zasugerował, że równie błyskawiczne dałoby się jeszcze zatrzymać zmiany w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z obecną ustawą 3 lipca dotknie go „czystka emerytalna” za pomocą obniżenia wieku emerytalnego, w tym dla I prezes Małgorzaty Gersdorf, której sześcioletnia kadencja (do 2020 r.) wynika wprost z konstytucji.
     – Potrzebne są bardzo pilne działania ze strony parlamentu, władz Polski – powiedział Timmermans. Spora część europosłów wzywa go do wszczęcia postępowania i kończącej go skargi na Polskę do TSUE, o co – jak przypominał Michał Boni (PO) – apelują w Polsce prounijni demonstranci, politycy, społecznicy. Frans Timmermans: błyskawiczne dałoby się jeszcze zatrzymać zmiany w SN Jeśli postępowanie przeciwnaruszeniowe nie przyniosłoby skutku.
    Komisja mogłaby w lipcu wnieść do TSUE skargę na Polskę, która byłaby połączona z prośbą o nałożenie „środka tymczasowego”, zamrożenie ustawy o SN do czasu ostatecznego wyroku Trybunału. Otoczenie Timmermansa ma nadzieję, że Polska do tego czasu – czyli w najbliższych tygodniach – nie zdąży obsadzić miejsc po sędziach wypchniętych 3 lipca na emerytury. Jednak postępowanie przeciwnaruszeniowe powinno zacząć się przed 3 lipca, by potem Trybunał miał największą prawną swobodę w sprawie ewentualnego przywrócenia „emerytowanych” sędziów na wakaty w SN.
Deportacje mniej automatyczne
    Nawet z ostrożnej opinii rzecznika Tanczewa wynika, że Polska już przyczyniła się do mocnego podważenia automatyzmu w systemie europejskiego nakazu aresztowania, czyli bardzo uproszczonych wewnątrzunijnych deportacji. Tanczew proponuje sądom krajowym dwa etapy postępowania. Najpierw sąd powinien sprawdzić, czy istnieje ryzyko rażącego naruszenia prawa do uczciwego sądu w innym państwie UE wydającym nakaz aresztowania. A jeśli tak, sąd powinien sprawdzić, czy ryzyko dotyczy konkretnego przypadku i dopiero potem ewentualnie odroczyć wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, czyli deportacji (np. z Irlandii do Polski). „Nawet gdyby przyjąć, że w Polsce istnieje rzeczywiste ryzyko rażącego naruszenia prawa do sądu ze względu na niedawne reformy systemu sądownictwa, nie można z tego wywnioskować, że żaden polski sąd nie będzie w stanie rozpatrzyć jakiejkolwiek sprawy w poszanowaniu prawa do rzetelnego procesu sądowego” – oświadczył w swej pisemnej opinii Tanczew.
    Zastrzegł on, że w przypadku Polski sąd irlandzki może się oprzeć czy też posiłkować na wniosku Komisji z grudnia 2017 r. o uruchomienie art. 7 (wskutek zagrożonej praworządności), ale jeśli „zbada rozwój sytuacji w Polsce, który miał miejsce już po sporządzeniu tego dokumentu” Tak wynika z doniesień Reutersa – Komisja Europejska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pisowską ustawę, w myśl której ok. 40 proc. sędziów Sądu Najwyższego zostało zmuszonych do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Reuters powołuje się na źródła w KE. Decyzja ma zostać oficjalnie ogłoszona jutro, o ile nie będzie w ostatniej chwili zwrotu ze strony polskiej. A tymczasem na konferencji podczas szczytu UE w Brukseli Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska nie zamierza się wycofać z ustawy o Sądzie Najwyższym, która według niego jest zgodna z Konstytucją.
     Do KE w tej sprawie apelowało 150 polskich, organizacji pozarządowych, byli prezydenci i premierzy RP, opozycja i pięć największych frakcji w Parlamencie Europejskim. Ich zdaniem to jedyny sposób, by powstrzymać nadchodzącą czystkę w Sądzie Najwyższym. Reuters przyznaje jednak, że skarga Komisji Europejskiej prawdopodobnie zostanie złożona zbyt późno, by zapobiec czystkom. Przed skierowaniem skargi Komisja musi wezwać kraj członkowski do usunięcia uchybienia, a jeśli państwo tego nie zrobi – wydać „uzasadnioną opinię” z kolejnym wezwaniem. Procedury trwają zwykle ok. czterech miesięcy, w wyjątkowych wypadkach są skracane do kilku tygodni.
Europo. Nie odpuszczaj!!!
Około 2 tysiące osób zebrało się we wtorek 26 czerwca o godzinie 21.00 na pierwszym tego lata, a trzynastym w cyklu "Łańcuchu Światła". Przyczynę  manifestacji wyjaśnił klarownie sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, który rezygnuje z tej funkcji  3 lioca, aby swoją osoba nie legityzymować  tego co się wydarzy  w tym dniu; 3 lipca   właśnie  zostaje  uniecestwiona trzecia władza w Polsce. Niekonstytucyjna ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie  w życie 3 lipca tego roku. Najprawdopodobniej powołanych zostanie 70 nowych sędziów przez polityczną KRS, spośród 120. To jest 60 proc. składu SN.
W tym 100 proc. składu obu nowych izb. Zastąpią ich nominaci w pełni kontrolowanej przez rząd Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiaj jedynym realnym sposobem na powstrzymanie niszczenia niezawisłości sądów byłby wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Zaskarżenie i wyrok TSUE są realnym sposobem na zatrzymanie procesu niszczenia państwa prawa i uzależnienia wymiaru sprawiedliwości od polityków. W taki sam sposób powstrzymana została barbarzyńska wycinka Puszczy Białowieskiej. Organizację apelują do Komisji o podjęcie działań, które pomogą zatrzymać niszczenie demokracji w Polsce. W całej Polsce planuje sie cykliczne manifestace i protesty w obronie wolnych sądów. Przynajmnniej do 3 lipca, codziennie o godzinie 21, przed Sądem Najwyższym będzie pikietować stoleczne SSP Iustitia. Czy Europa to slyszy i czy zechce nam pomóc?
Ratujmy polskie sądownictwo!!!
Walka o Sąd Najwyższy i o nasze prawo do niezawisłego sądu wciąż się toczy, dlatego nie odpuszczamy, idziemy dalej ! widzimy się we wtorek 26 czerwca na pl. Mickiewicza o g. 21:00. 3 lipca zacznie działać ustawa o Sądzie Najwyższym, sędziowie Sądu Najwyższego będą usuwani, a zastąpią ich ci wskazani przez politycznych nominatów PiS z Krajowej Rady Sądownictwa. Ale nie musi się tak stać! Ratunkiem może być skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może to zrobić Komisja Europejska, która stoi na straży przestrzegania Traktatów. Trybunał może wstrzymać działanie ustawy. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i jako jej obywatelki i obywatele możemy korzystać z europejskich instytucji do obrony naszych praw!
    W najbliższy wtorek, 26 czerwca, będzie trwało przesłuchanie polskiego rządu przed Komisją Europejską. Dzień później odbędzie się     posiedzenie KE, na którym mogą zostać podjęte decyzje ws. działań wobec działania polskich władz. Dlatego musimy zabrać głos ! Według badań więcej osób uważa reformę sądownictwa, przepychaną przez Prawo i Sprawiedliwość jako szkodliwą niż poprawiającą sytuację. Dla ponad połowy badanych w sondażu jest ona niezrozumiała. Piszemy o tym poniżej.  Przemawiać będzie m.in. Michał Laskowski - do 3 lipca rzecznik Sądu Najwyższego. Odśpiewamy Hymn Polski, oraz Odę do Radości, a na koniec tradycyjnie zaświecimy w obronie naszych praw!
✌️ Obywatelu, Obywatelko, Twoje prawa w Twoich rękach! Przed nami ostatnia prosta w tym długim spacerze - a zatem do dzieła!
👉 udostępnij wydarzenie, zaproś znajomych!
👉 zamiast flagi tej czy innej partii weź lampkę, lub latarkę 🔦
👉 weź bęben, kocioł, lub inny gar, wstąp do naszej sekcji rytmicznej :)
👉 powtórz sobie tekst Hymnu Polski i Odę do Radości co by wybrzmiały pełną piersią (najlepiej wydrukuj dla siebie i kilka kopii więcej, by rozdać osobom stojącym obok)
    Pokażmy Polsce, Europie i Światu, że Poznań nie odpuszcza i że nie ma zgody na zawłaszczanie praw swoich mieszkańców ! Organizatorami spotkania są: Poznaniacy, Poznanianki, Polacy, Polki, Europejczycy i Europejki.
     
     
Data: 02.07.2018, godzina: 15:45:00.


Moja kancelaria

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu

Prof. Wojciech Sadurski: " Władza ( czytaj Jarosław Kaczyński , PiS i PAD czytaj Pan Andrzej Duda) działa na wzór zorganizowanej grupy przestępczej "

Red. Eliza Michalik: Proszę o możliwie najszersze udostępnianie tej informacji. Obserwatorium Wyborcze, organizacja obserwująca proces wyborczy


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać - powiedział swoim fanom podczas niedzielnego koncertu w Warszawie lider zespołu The Rolling Stones - Mick Jagger. Koncert The Rolling Stones odbył się w na PGE Narodowym w ramach europejskiego tournee "Stones – No Filter". Do sieci trafiły nagrania, na którym słychać jak Jagger pozdrawia ze sceny widownię. Jak się macie, Warszawo? - pyta po angielsku. Następnie w języku polskim dodaje: - Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać.
Porady, Listy, Komunikaty

Trwa nabór na stanowiska kontrolerów do jednostek organizacyjnych NIK. Izba poszukuje kandydatów do pracy zarówno w Warszawie

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"