title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

SN nie zwalnia więźniów
W związku z informacjami dotyczącymi orzeczenia Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2018 r. w sprawie byłego sędziego Sadu Rejonowego w Kościerzynie Janusza K. i powiązaniem zwolnienia go z zakładu karnego z treścią tego orzeczenia (także w informacji Działu Prasowego Prokuratury Krajowej z dnia 27.06.) publikujemy wyjaśnienie Rzecznika Prasowego

dotyczące tej sprawy oraz treść pisma skierowanego do autora artykułu na ten temat autorstwa redaktora Macieja Marosza. Należy zaznaczyć, że częściowe uchylenie wyroku w tej sprawie nie powinno skutkować zwolnieniem Janusza K. z zakładu karnego.
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski Warszawa, dnia 29 czerwca 201 8 r . Informacja  Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego o sprawie sygn. V KK 367/17:
     Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 12 czerwca 2018 r. uchylił w części, nakazując ponowne rozpoznanie sprawy, wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie b. sędziego Sądu Rejonowego w Kościerzynie skazanego za przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją. Uchylona część rozstrzygnięcia dotyczyła skazania za czyn, za który wymierzono karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności wchodzącą w skład kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności. Przyczyną częściowego uchylenia wyroku było rażące naruszenie prawa materialnego – art. 4 § 1 k.k., polegające na zastosowaniu niewłaściwej podstawy prawnej orzekania. Nie została natomiast zakwestionowana ani wina oskarżonego, ani ocena prawna jego zachowania jako przestępstwa łapownict wa. Nie podważono również skazania za inne przypisane mu przestępstwa tego samego rodzaju, co skutkowało oddaleniem kasacji obrońcy w pozostałym zakresie jako oczywiście bezzasadnej. Prawną konsekwencją częściowego uchylenia wyroku było natomiast ustanie z mocy prawa wykonania kary łącznej pozbawienia wolności stosowanej wobec oskarżonego, co powinno skutkować wprowadzeniem do wykonania przez sąd prowadzący postępowanie wykonawcze jednostkowych kar pobawienia wolności orzeczonych za pozostałe przypisane osk arżonemu przestępstwa i pozostawienie go w zakładzie karnym już na innej podstawie. Informacja o tym została niezwłocznie przekazana sądowi zobowiązanemu do podjęcia czynności w tym zakresie. Natomiast wobec ustania z mocy prawa wykonywania kary łącznej – obowiązkiem Sądu Najwyższego – w momencie uchylenia wyroku skazującego nawet w niewielkiej części - było wysłanie nakazu zwolnienia osoby pozbawionej wolności. Nadmienić należy, że zaraz po wydaniu tego wyroku Przewodniczący V Wydziału Izby Karnej zlecił przesłanie – w drodze faksowej – odpisu wyroku Sądowi Rejonowemu w Koszalinie co zostało wykonane o godz. 13.23. Na podstawie tej informacji Sąd Rejonowy w Koszalinie winien zarządzić wprowadzenie pojedynczych , prawomocnych kar pozbawienia wolności. Przed godziną 15 - tą Przewodniczący Wydziału odbył ponadto rozmowę z sędzią Sądu Rejonowego w Koszalinie, w której wskazał na konieczność wprowadzenia pojedynczych kar. Stosowna notatka znajduje się na karcie 159 akt sprawy. Wobec braku takiego zarządzenia Zakład Karny zmuszony był zwolnić osadzonego, albowiem podstawą osadzenia do odbycia kary była kara łączna, która – po uchyleniu częściowym wyroku – przestała istnieć. Ze strony Sądu Najwyższego przedsięwzięto więc wszystkie konieczne środki, aby wykonujący wyr ok Sąd Rejonowy mógł przesłać do Zakładu Karnego stosowne dokumenty, na podstawie których osadzony pozostałby w zakładzie karnym w celu odbycia pojedynczych, prawomocnych kar pozbawienia wolności. Dodatkowo należy nadmienić, że tym samym wyrokiem Sąd Najwyższy uwzględnił kasację prokuratora i uchylił uniewinniające rozstrzygnięcie w stosunku do współoskarżonego w sprawie.
Warszawa, dnia 26 czerwca 2018 r. Pan Maciej Marosz, W związku z Pana tekstem w GPC z dnia 23.6.2016 r. (tytuł: Skorumpowany sędzia pod ochroną SN), jako przewodniczący V Wydziału Karn ego Izby Karnej Sądu Najwyższego, a więc wydziału, w ramach organizacyjnych którego kasacja została zarejestrowana i rozpatrzona przez Sąd Najwyższy , chcę Pana poinformować, że:
- powodem uwzględnienia każdej kasacji jest stwierdzenie przez Sąd Najwyższy u chybienia z art. 439 k.p.k. lub, jak to ustawa stanowi, „ innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia” (art. 523 § 1 k.p.k.). Tak więc uwzględnienie – w określonym (niewielkim) zakresie kasacji i uchylenie pr awomocnego wyroku w części co do jego z czynów przypisanych skazanemu nie dowodzi tego, że orzeczenie to – jak Pan to wyraził w tekście artykułu - „nie spodobało się” sędziom Sądu Najwyższego, ale tego, że Sąd Najwyższy w tym składzie stwierdził rażące naruszenie prawa, które mogło mieć istotny wpływ na treść prawomocnego wyroku. Jeszcze na razie to Sąd Najwyższy – a nie dziennikarze – ocenia, czy doszło w orzecznictwie sądów powszechnych do rażącego naruszenia prawa. Pana tekst nie wskazuj e w ogóle, w jakim zakresie Sąd Najwyższy nie miał racji uchylając częściowo zaskarżony wyrok . Artykuł Pana n ie jest więc dopuszczaln ą merytoryczn ą krytyką orzeczenia, ale stanowi dezawuowanie orzeczenia, przez pryzmat uwag personalnych kierowanych pod adresem składu sądzącego; - gwoli wyjaśnienia, albowiem tej kwestii nie poświecił Pan w artykule ani jednego zdania, u chylenie prawomocnego wyroku, w którym orzeczono karę łączną pozbawianie wolności (tak było w opisywanej sprawie) , którą to karę wykonywano wobec skazan ego, powoduje z mocy samego prawa (art. 575 § 2 k.p.k. stosowany także w takich układach procesowych) upadek kary łącznej. W takiej sytuacji w układzie, gdy jedyną podstawą odbywania kary pozbawienia wolności jest wyrok, w którym orzeczono karę łączną, kon ieczne jest wydanie nakazu zwolnienia z odbycia takiej kary łącznej. Analiza akt sprawy Sądu Najwyższego , gdyby Pan próbował ustalić rzeczywisty stan rzeczy , do czego zobowiązują przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. ustawy Prawo prasowe, wskaz uje, że w Sądzie Najwyższym podjęto starania (np. niezwłoczne przesłanie odpisu wyroku do sądu wykonującego wyrok, oraz rozmowa telefoniczna z sędzią sądu wykonującego wyrok), aby wobec tego skazanego zostały wprowadzone tego samego dnia, w któr ym zapadł w yrok Sądu Najwyższego, prawomocne pojedyncze kary za przestępstwa, co do których kasacji nie uwzględniono. Wprowadzenie tych kar było możliwe, ale nie leżało w gestii Sądu Najwyższego, gdyż ten sąd nie jest sądem wykonującym wyroki (art. 2 k.k.w.); dopóki nie zapadł by wyrok łączny co do tych kar, kary te byłyby wykonywane wobec skazanego po kolei .
    Z przyczyn nie leżących po stronie Sądu Najwyższego tak się niestety nie stało. Zdaje sobie sprawę, że zapewne te wyjaśnienia nie staną się powodem stosownej pu blikacji prasowej wyjaśniającej Czytelnikom rzeczywisty stan rzeczy. Zresztą na to , szczerze mówiąc, nie liczę. Każdy powód pewnie jest dobry dla Pana, aby określone skojarzenia narzucić Czytelnikom i budować tezę, co do „jakości” obecnego składu Sądu Naj wyższego , nawet wtedy, gdy nie sposób temu sądowi w sposób merytoryczny (prawny) cokolwiek zarzucić. Pismo to kieruję jedynie w przeświadczeniu, że może zanim Pan w przyszłości napisze tekst odwołujący się do kwestii prawnych, to może spróbuje Pan zasięgnąć rzetelnej informacji . Kwestię stylu Pana artykułu p ozostawiam bez komentarza.
SSN Jarosław Matras Przewodniczący V Wydziału Izby Karnej SN
     
     
Data: 29.06.2018, godzina: 20:20:45.


Moja kancelaria

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu

Prof. Wojciech Sadurski: " Władza ( czytaj Jarosław Kaczyński , PiS i PAD czytaj Pan Andrzej Duda) działa na wzór zorganizowanej grupy przestępczej "

Red. Eliza Michalik: Proszę o możliwie najszersze udostępnianie tej informacji. Obserwatorium Wyborcze, organizacja obserwująca proces wyborczy


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać - powiedział swoim fanom podczas niedzielnego koncertu w Warszawie lider zespołu The Rolling Stones - Mick Jagger. Koncert The Rolling Stones odbył się w na PGE Narodowym w ramach europejskiego tournee "Stones – No Filter". Do sieci trafiły nagrania, na którym słychać jak Jagger pozdrawia ze sceny widownię. Jak się macie, Warszawo? - pyta po angielsku. Następnie w języku polskim dodaje: - Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać.
Porady, Listy, Komunikaty

Trwa nabór na stanowiska kontrolerów do jednostek organizacyjnych NIK. Izba poszukuje kandydatów do pracy zarówno w Warszawie

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"