title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Konkurs na aystenta

Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, na podstawie przepisu  art. 100c ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze   (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 7,  poz. 39 z późn. zm. ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora  w  Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu ul. Solna 10, 61-736 Poznań.


LIMIT WOLNYCH STANOWISK

Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów do objęcia 3,5 etatu na stanowisku asystenta prokuratora.

PRZEPISY

Regulacje dotyczące asystentów prokuratorów ujęte zostały  w art. 100a - 100c ustawy  z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów (Dz. U. Nr 180, poz. 1282) oraz z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 235, poz. 1728).

WARUNKI

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej,

4)  ukończył 24 lata,

5)  ukończył aplikację prokuratorską.

 WYMAGANE DOKUMENTY

 Kandydat na stanowisko asystenta prokuratora winien złożyć następujące dokumenty:

1)  wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)  kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu: Kwestionariusz osobowy lub w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, IV piętro, pokój 459),

3)  własnoręcznie napisany życiorys,

4) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Pol­sce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

5)  zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej,

6)  oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu po­stępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7)  trzy zdjęcia.

 ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadza Komisja składająca się z 5 prokuratorów.

I) etap pierwszy konkursu to selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów     pod kątem spełnienia wymo­gów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, Komisja sporzą­dza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, którą zamieszcza      na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie - nie później     niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu dru­giego konkursu. Ogłoszenie zawierać będzie także wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia etapu drugiego.

II)  etap drugi konkursu polega na pisemnym teście trwającym 60 minut i składającym się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru -  z zakresu przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury, a także na sprawdzeniu umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pa­kietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawie­dliwości.

Po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, Komisja sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego, którą zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu. Ogłoszenie zawierać będzie także wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu dla poszczególnych kandydatów.

III) etap trzeci konkursu to rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydat odpowiada na pytania przygotowane w formie pisemnych zestawów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również, wybranych ustaw szczególnych, stosowanych w bieżącej pracy prokuratury.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu Komisja podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora po­dawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie do­stępnym w siedzibie prokuratury.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora.

TERMINY

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć - w terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.

-  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań, IV piętro, pokój 459 lub przesłać pocztą - o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

We wniosku należy wska­zać sygnaturę konkursu: Ap I K 141/30/09 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Realizacja  pierwszego  etapu konkursu przewidziana jest do dnia 22 grudnia 2009 roku w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu 

                                                              Sławomir Twarowski 

                                                          Prokurator Apelacyjny w Poznaniu

     
     
Data: 12.12.2009, godzina: 15:04:00. Autor: Sławomir Twardowski


Moja kancelaria

Prof. Andrzej Strzembosz apeluje do prezydenta Dudy. Chodzi o sądownictwo, ustawy o KRS i SN.

Profesoe Monika Płatek: "Ludzie dostaną w nos, ale nie dostaną sprawiedliwości" mówiąc o prezydenckich projektach ustaw o KRS i SN.

Prof. Andrzej Rzepliński: Naczelny Sąd Administracyjny praktycznie abdykował 7 grudnia 2017roku

Dr Adam Bodnar: Czy system,w którym żyjemy to jeszcze demokracja? Jeśli nie, to w jakim systemie,

Prof. Ewa Łętowska: „Jeżeli nie ma niezawisłych sądów, to nie ma wolności. Nie ma na serio traktowanego podziału władz

Profesor Jadwiga Staniszkis uważa, że rząd PiS jest niebezpieczny. Socjolog bez ogródek mówi

Tylko 33 słów potrzebował premier Donald Tusk, aby podsumować dwa lata rządów PiS. Trudno o bardziej trafną opinię. Oto wpis:

 

Sędzia Waldemar Żurek bardzo krytycznie ocenił projekt dot. Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć uszy. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski,

Jeżeli partia rządząca uzna, że dwa plus dwa jest pięć, to każdy, kto twierdzi inaczej jest kłamcą. Jeżeli ktoś pokroju Błaszczaka twierdzi,że ten kto protestuje przeciwko jedynej i słusznej linii Partii i Najjaśniejszego Przywódcy Jarosława, przyznaje tym samym,że jest na usługach ulicy i zagranicy. Każda niezależna demonstracja przeciwko Jedynej Władzy to przejaw puczu. Jeżeli zatem niezależny dziennikarz twierdzi co innego, to musi ponieść karę. Trzeba mówić to, co zatrudnieni w narodowych stacjach telewizyjnych osobnicy udający dziennikarzy.
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „20 lat Europejskiej  Konwencji

Prof. dr hab. Adam Strzembosz oraz ruch Obywatele RP są laureatami tegorocznej nagrody im.

29 września odbęda sie egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu