title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Konkurs na aystenta

Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, na podstawie przepisu  art. 100c ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze   (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 7,  poz. 39 z późn. zm. ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora  w  Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu ul. Solna 10, 61-736 Poznań.


LIMIT WOLNYCH STANOWISK

Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów do objęcia 3,5 etatu na stanowisku asystenta prokuratora.

PRZEPISY

Regulacje dotyczące asystentów prokuratorów ujęte zostały  w art. 100a - 100c ustawy  z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów (Dz. U. Nr 180, poz. 1282) oraz z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 235, poz. 1728).

WARUNKI

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej,

4)  ukończył 24 lata,

5)  ukończył aplikację prokuratorską.

 WYMAGANE DOKUMENTY

 Kandydat na stanowisko asystenta prokuratora winien złożyć następujące dokumenty:

1)  wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)  kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu: Kwestionariusz osobowy lub w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, IV piętro, pokój 459),

3)  własnoręcznie napisany życiorys,

4) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Pol­sce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

5)  zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej,

6)  oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu po­stępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7)  trzy zdjęcia.

 ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadza Komisja składająca się z 5 prokuratorów.

I) etap pierwszy konkursu to selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów     pod kątem spełnienia wymo­gów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, Komisja sporzą­dza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, którą zamieszcza      na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie - nie później     niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu dru­giego konkursu. Ogłoszenie zawierać będzie także wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia etapu drugiego.

II)  etap drugi konkursu polega na pisemnym teście trwającym 60 minut i składającym się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru -  z zakresu przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury, a także na sprawdzeniu umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pa­kietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawie­dliwości.

Po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, Komisja sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego, którą zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu. Ogłoszenie zawierać będzie także wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu dla poszczególnych kandydatów.

III) etap trzeci konkursu to rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydat odpowiada na pytania przygotowane w formie pisemnych zestawów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również, wybranych ustaw szczególnych, stosowanych w bieżącej pracy prokuratury.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu Komisja podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora po­dawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie do­stępnym w siedzibie prokuratury.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora.

TERMINY

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć - w terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.

-  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań, IV piętro, pokój 459 lub przesłać pocztą - o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

We wniosku należy wska­zać sygnaturę konkursu: Ap I K 141/30/09 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Realizacja  pierwszego  etapu konkursu przewidziana jest do dnia 22 grudnia 2009 roku w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu 

                                                              Sławomir Twarowski 

                                                          Prokurator Apelacyjny w Poznaniu

     
     
Data: 12.12.2009, godzina: 15:04:00. Autor: Sławomir Twardowski


Moja kancelaria

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Marta Izydorczyk, uczennica VI LO w Poznaniu: Cieszę się, że odkryłam postać adwokata Stanisława Hejmowskiego. To prawdziwy bohater 

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Wydawnictwo ZYSK i s-ka oferuje od jesieni na rynku księgarskim pozycję autorstwa trzech politologów: Joachima S. Brudzińskiego,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC