title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Premier o sądach nie mówi prawdy!!!
Oto Uchwała Kolegium Sądu Najwyższego w związku z wypowiedziami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi sądów. 19 grudnia 2017 r. Wobec wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego dotyczących sądów, Kolegium Sądu Najwyższego stanowczo stwierdza: - nieprawdą jest, że w wyniku obrad Okrągłego Stołu to gen. Wojciech Jaruzelski

obsadził stanowiska sędziowskie w wolnej Polsce postkomunistycznymi sędziami; - nieprawdą jest, że w pracach Krajowej Rady Sądownictwa przy rozstrzyganiu postępowań konkursowych nie uczestniczą sędziowie „liniowi” oraz przedstawiciele władz pochodzących z wyboru; - nieprawdą jest, że dotychczasowy system obsady stanowisk sędziowskich oparty jest na nepotyzmie i korupcji; - nieprawdą jest, że w sądownictwie przy przydziale spraw lub ich rozpoznawaniu rozpowszechnione jest zjawisko korupcji lub kumoterstwa. Jeżeli Prezes Rady Ministrów dysponuje informacjami na temat przestępczej działalności sędziów, ma obowiązek zawiadomić organy ścigania, albowiem rozpowszechnianie w mediach, w tym w prasie zagranicznej, tego typu nieprawdziwych stwierdzeń, podważających autorytet organów państwa, nie przystoi szefowi rządu Rzeczypospolitej Polskiej, szkodzi wizerunkowi kraju i krzywdzi tysiące uczciwych sędziów. Uchwała Kolegium Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2017 r.
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego
     Wobec licznych wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczących sądów, w tym Sądu Najwyższego (m. in. w exposé, a zwłaszcza w artykule opublikowanym w „Washington Examiner” z 13 grudnia 2017 r.), stanowczo stwierdzić należy, że teza o dominacji w SN sędziów okresu komunizmu jest chybiona i nie może stanowić obiektywnej podstawy do grupowego przenoszenia w stan spoczynku 40% sędziów. Sam fakt orzekania w czasach PRL nie świadczy o tym, że dany sędzia sprzeniewierzył się niezawisłości i postępował niegodnie. Jeśli Pan Premier dysponuje wiadomościami na temat konkretnych spraw i konkretnych sędziów powinien przedstawić je publicznie, a nie posługiwać się krzywdzącymi uogólnieniami. Podobnie postąpić powinien wtedy, gdy stwierdza w odniesieniu do spraw sądowych, że „gdy sprawa wygląda na najbardziej dochodową, wymagane są łapówki”. Wiedza o takich sprawach powinna być udostępniona przez Pana Premiera organom ścigania. Środowisko SN popiera bezwzględne ściganie i surowe karanie sprzedajnych sędziów. Sprzeciwiamy się natomiast odwoływaniu się do niepotwierdzonych, obiegowych opinii i stereotypów i to w wypowiedziach Premiera polskiego rządu, publikowanych także za granicą. Krzywdzi to tysiące uczciwych sędziów, którzy są ważną częścią polskiego państwa Poprzeć należy system losowego przydzielania spraw poszczególnym sędziom, o którym wspomniał Pan Premier. System taki powinien jednak konsekwentnie działać także w Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym, czego dotychczasowe reformy nie przewidziały. Sprzeciw budzi natomiast zagadkowa teza o praktyce kupowania spraw przez sędziów. Nie możemy pogodzić się również z kierowanym wprost do Sądu Najwyższego zarzutem rzekomego sprzyjania przestępcom wyłudzającym VAT. W sprawie tej składaliśmy już obszerne wyjaśnienia. Zaznaczyć trzeba także, że Sąd Najwyższy (będący częścią wymiaru sprawiedliwości III Rzeczypospolitej Polskiej) nie współuczestniczył w uwolnieniu od odpowiedzialności karnej S. Kociołka (przemówienie Premiera w Szczecinie 17 grudnia 2017 r.). SN w 2015 r. uwzględnił w tej sprawie kasację prokuratora i uchylił wyroki uniewinniające (sygn. II KK 340/14). Od Prezesa Rady Ministrów, którego wypowiedzi mają niewątpliwy wpływ na kształtowanie się opinii publicznej, oczekujemy rzeczowości i posługiwania się sprawdzonymi i potwierdzonymi informacjami.
 SSN Michał Laskowski Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
OBURZENIE SSP IUSTITIA

    Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia jest oburzone nieprawdziwymi twierdzeniami premiera Mateusza Morawieckiego opublikowanymi w Washington Examiner 13 grudnia 2017 roku dotyczącymi polskiego sądownictwa. “Iustitia”, the association of Polish judges, finds it necessary to respond to the opinions expressed by MateuszMorawiecki, Poland’s recently appointed Prime Minister, in an op-ed published in the Washington Examiner on 13 December 2017. Przez ostatnie 27 lat wymiar sprawiedliwości w Polsce rozwijał się w ramach porządku prawnego opartego na wartościach demokratycznych. Stał w pełnej zgodzie ze standardami europejskimi i stanowił część sądownictwa europejskiego. Sądownictwo funkcjonowało odrębnie od pozostałych władz, bez nacisku polityków czy wpływu byłego systemu komunistycznego. W 1990 roku wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego zostali poddani procedurze weryfikacyjnej, większość z nich została usunięta i zastąpiona nowym pokoleniem prawników wybranych ze względu na wiedzę i umiejętności. Na początku lat dziewięćdziesiątych sędziowie sądów powszechnych, którzy brali udział w politycznych procesach opozycji, naruszali prawo, albo przekroczyli swe uprawnienia w indywidualnych przypadkach, również zostali usunięci z zawodu. Co więcej, olbrzymia większość sędziów, którzy zaczęli swoją karierę przed 1989 rokiem, jest już na emeryturze. Zdecydowana większość obecnie orzekających sędziów rozpoczęła swoją służbę już w wolnej Polsce. Statystyki z 2013 roku wskazywały, że polski sędzia w sądzie rejonowym miał średnio 35-40 lat, w sądzie okręgowym między 40 a 50 lat. Ostatnie dane pokazują, że średni wiek sędziego w sądzie rejonowym to 44 lata, a w sądzie okręgowym 50 lat. Dotychczas aby zostać sędzią należało zdać egzamin sędziowski po ukończeniu nauki w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury albo jako doświadczony prawnik wygrać konkurs na urząd sędziego. System ten był wielostopniowy, transparentny i wykluczał zjawisko nepotyzmu. W ciągu ostatnich 15 lat było tylko kilka przypadków korupcji wśród sędziów (na około 10.000 sędziów), skierowano przeciw nim akty oskarżenia. Takie czyny były mocno potępiane nie tylko w sądach, ale też przez całe środowisko sędziowskie i ich stowarzyszenia. Z danych statystycznych Unii Europejskiej wynika, że Polska plasuje się w połowie stawki krajów pod względem efektywności i długości postępowania, pomimo tego, że wydatki na wymiar sprawiedliwości należą do najniższych w Europie. Aktualnie wzrasta ilość niezałatwionych spraw w sądach. Główną tego przyczyną jest celowa i świadoma polityka obecnego Ministra Sprawiedliwości, który zablokował procedury uzupełnienia 800 wakatów sędziowskich. W ten sposób rząd celowo spreparował uzasadnienie dla tezy, że polscy sędziowie są leniwi a sądy powolne. Pozytywną ocenę wystawioną przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe, Polska zawdzięcza w dużym stopniu zbudowaniu niezależnego sądownictwa a także niskiemu poziomowi korupcji. Opinia wyrażona przez premiera Mateusza Morawieckiego w Washington Examiner jest kolejnym krokiem w realizacji polityki rządu wymierzonej przeciw demokratycznym zasadom prawa, wolnościom obywatelskim i społeczeństwu obywatelskiemu oraz przeciw niezależnemu sądownictwu i wolnym mediom.
     
     
Data: 19.12.2017, godzina: 16:06:02.


Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats