Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Czy PiSsędzia jest sędzią?

Czy PiSsędzia jest sędzią?

Sąd Apelacyjny w Krakowie dziś zadał pytanie prejudycjalne do TSUE o to czy nowi sędziowie SN są sędziami w rozumieniu prawa unijnego.

Czy art. 19 ust.1 akapit drugi, art. 2, art. 4 ust.3 oraz art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w zw. z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie jest sędzią niezawisłym w rozumieniu prawa unijnego osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego z rażącym naruszeniem reguł prawa Państwa Członkowskiego

dotyczących powołania sędziów, w szczególności polegającym na powołaniu tej osoby do pełnienia urzędu sędziego
na skutek wskazania organu nie dającego gwarancji niezależności od władz wykonawczej i ustawodawczej oraz bezstronności, przy systemowym wyłączeniu kontroli sądowej legalności procedury nominacyjnej,
a także polegającym na powołaniu tej osoby do pełnienia urzędu sędziego mimo uprzedniego zaskarżenia do właściwego sądu krajowego (Naczelnego Sądu Administracyjnego) uchwały organu krajowego (Krajowej Rady Sądownictwa)

obejmującej wniosek o jej powołanie do pełnienia urzędu sędziego,

mimo wstrzymania wykonania tej uchwały zgodnie z prawem krajowym

oraz mimo niezakończenia postępowania przed właściwym sądem krajowym (Naczelnym Sądem Administracyjnym) przed doręczeniem aktu powołania?

a w związku z tym nie jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio z mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii Europejskiej
sąd, w którego składzie zasiadają osoby powołane w wyżej wskazanych warunkach?”

https://www.krakow.sa.gov.pl/download/postanowienie-z-7-pazdziernika-2019-r.–i-aca-649-19-1570453664.pdf?fbclid=IwAR3VdkuVGb9rfD3TyMlLm9h_3uahewsFglTtcP9FJQsflh0eCxTP_6ZYRj8

Sprawdź także

Prokurator bez immunitetu

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie …