Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Czy Polska realzuje wytyczne ONZ

Czy Polska realzuje wytyczne ONZ

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło pracę nad VII Sprawozdaniem Okresowym Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP). Sprawozdanie obejmowało okres od 15 października 2008 r. do 31 października 2015 r., zostało przyjęte przez Radę Ministrów 12 października br.,następnie zostanie przekazane Komitetowi Praw Człowieka ONZ. Konieczność sporządzenia dokumentu wynika z art. 40 ust. 1 MPPOiP i stanowi formę kontroli sposobu, w jaki Państwa-Strony traktatu wywiązują się z ciążących nań zobowiązaniach. Sprawozdanie przygotowano w ramach uproszczonej procedury sprawozdawczej, która obowiązuje nasz kraj od marca 2012 r. W jej ramach Komitet przedstawił Polsce tzw. listę pytań (list of issues) zawierającą wskazanie różnorodnych zagadnień, do których należało się ustosunkować w Sprawozdaniu.
Dokument dotyka bardzo szerokiej problematyki: przeciwdziałania dyskryminacji i realizacji zasady równego traktowania, zapobiegania przestępstwom z nienawiści i torturom, warunków detencji, czy też traktowania cudzoziemców.
Ważny element pracy nad Sprawozdaniem stanowiły konsultacje publiczne, w których udział wzięły Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Kampania Przeciw Homofobii.
Następnym etapem procedury będzie rozpatrzenie Sprawozdania przez Komitet, w którym uczestniczyć będzie Polska delegacja. Jego efektem będzie opracowanie przez Komitet uwag końcowych.
Więcej: http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/konwencje/miedzynarodowy-pakt-praw-obywatelskich-i-politycznych/

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …