Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dla Polaków polskie więzienia

Dla Polaków polskie więzienia

Przyjęte przez rząd regulacje ułatwiają m.in. powrót do kraju polskim obywatelom skazanym zagranicą na kary pozbawiania wolności ? twierdzi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. ? To ważny projekt dostosowujący polskie prawo do europejskich regulacji ? dodaje. Radę Ministrów przyjęła projekt zmiany kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw ma na celu:1. implementację decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności ? w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej.
2. implementację decyzji ramowej Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych (dalej: decyzja ramowa 2008/947).
3. wprowadzenie delegacji ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości, umożliwiającej regulację kwestii dotyczących współpracy polskiej prokuratury z organem Unii Europejskiej — Eurojustem.
Decyzja ta rozbudowuje struktury Eurojustu, co sprawia, że celowe staje się wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących współpracy polskiej prokuratury z tą organizacją. Ust. 6 dodany do art. 18 ustawy o prokuraturze zawiera delegację dla Ministra Sprawiedliwości do określenia w akcie wykonawczym zasad współpracy prokuratury z organizacjami międzynarodowymi i ponadnarodowymi w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.
Przepis dotyczący ułaskawienia
Projekt dodaje w art. 561 k.p.k. § 1 i zmienia brzmienie § 2, co ma na celu usunięcie luki prawnej dotyczącej ustalenia właściwości sądu rozpoznającego prośbę o ułaskawienie w sytuacji, gdy prośba dotyczy skazanego prawomocnym wyrokiem państwa obcego na karę, która została przejęta do wykonania w Polsce. Obecnie nie ma przepisu określającego tę właściwość.
Źróło: Ministerstwo Sprawiedliwosci

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …