Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dożywotnie odebranie prawa jazdy

Dożywotnie odebranie prawa jazdy

Pierwszego lipca wchodzą w życie znowelizowane przepisy kodeksu karnego, na mocy których sąd obligatoryjnie orzeka wobec sprawcy śmiertelnego wypadku, który był pijany- dożywotnie odebranie prawa jazdy.

Tak więc art. 42 § 3 kodeksu karnego otrzymuje brzmienie: ?Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.”
W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Jeżeli sprawca czynu był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Tak więc najważniejsze zmiany nowelizacji, obowiązującej od 1 lipca to : dożywotnie odebranie uprawnień do kierowania:
A. za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, w którym będą ranni lub zabici,
B. za ucieczkę z miejsca wypadku, w którym inne osoby poniosą obrażenia lub śmierć;
Następuje też zaostrzenie kar od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności ? za jazdę po spożyciu alkoholu w przypadku, gdy już było się skazanym za takie przestępstwo.
Wszelkie grzywny i opłaty będą wnoszone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Cały tekst zmian: Dz. U. z 2010 r. Nr.40 poz.227

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …