Najnowsze informacje

Dwa miesiące po terminie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wniosek wpłynął dwa miesiące po terminie.

Sąd wydał wyrok 17 marca 2010 r. w sprawie skargi P.G. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (…) Nr (…) w przedmiocie nakazania dokonania oceny stanu technicznego obiektu. Skarga została oddalona. W dniu (…) maja 2010 r. P. G. zgłosił wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku, wnosząc wniosek za pośrednictwem placówki pocztowej.
Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Przedmiotowy wniosek zgłoszony został z dwumiesięcznym uchybieniem wskazanego terminu, a zgodnie z art. 85 tej ustawy czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.
W konsekwencji Sąd zobligowany jest wydać postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku. Jednocześnie składając przedmiotowy wniosek strona nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do jego zgłoszenia. Zgodnie z art. 86 wskazanej ustawy jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Wskazać jednakże należy, iż wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy strona została poinformowana o sposobie zaskarżenia wyroku i wiążących się z tym terminach, a także o możliwości uzyskania informacji o wyniku sprawy (dowód ? karty akt sądowych nr 13 i 16). Powyższe okoliczności podlegałyby ocenie w przypadku złożenia przez skarżącego wniosku o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 141 § 3 wyżej powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …