Finansowanie pomostowe

Dwie odsłony mediacji

Już po raz czwarty pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Misją konkursu jest wskazywanie, że mediacja jakoforma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron – ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu – ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych wzoru ugody przed mediatorem oraz scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 14-15 marca 2016 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości. Więcej informacji na stronie internetowej www.mistrzowie.elsa.org.pl oraz na Facebooku.
X X X
Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach realizacji Projektu ?Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów? (Program Operacyjny ?Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości? współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014) w drodze przetargu nieograniczonego zamówił przygotowanie media planu oraz realizację kampanii społecznej w Polsce na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja. Realizacja kampanii przypadnie w lutym-marcu 2016 r. Kampania będzie przeprowadzona na dwóch poziomach: poziom oddziaływania ogólnego na społeczne wzorce konfliktu (gdzie oczekiwanym rezultatem byłaby zmiana obojętnych lub negatywnych postaw społecznych wobec mediacji), poziom oddziaływania na poszczególne grupy docelowe (gdzie oczekiwanym rezultatem byłby wzrost wiedzy o mediacji oraz zwiększenie chęci korzystania z mediacji w poszczególnych grupach) i skupi się na dwóch działaniach: długofalowym (gdzie rezultatem byłaby trwała zmiana postaw społecznych, tak na poziomie ogółu społeczeństwa, jak i poszczególnych grup docelowych), bezpośrednim (gdzie rezultatem byłby wzrost liczby osób korzystających z mediacji, wzrost skierowań do mediacji w grupach, od których to zależy, wzrost deklarujących wiedzę o tym czym jest mediacja, szersza obecność problematyki mediacji w dyskursie publicznym, przede wszystkim w mediach). Celem głównym kampanii jest zapewnienie wzrostu popularności mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów i sporów przy pomocy medialnych kanałów komunikacji. Jego osiągnięcie zapewni realizacja następujących celów szczegółowych: zwiększenie częstotliwości prezentacji w mediach koncyliacyjnych wzorców konfliktu, dostarczenie opinii publicznej wiedzy ogólnej na temat mediacji, budowanie ?marki? mediacji, dostarczenie poszczególnym grupom docelowym wiedzy szczegółowej na temat mediacji, istotnej z ich punktu widzenia i ze względu na ich potrzeby, medialne wsparcie procesu dialogu między środowiskami interesariuszy (różnych grup docelowych). W ramach kampanii wyróżnić należy dwie zasadnicze kategorie grup docelowych (uczestników procesu komunikacji): bezpośrednich adresatów przekazów formułowanych w ramach kampanii, oraz grupy pośredniczące, a jednym z elementów kampanii powinno być ułatwienie dialogu między tymi grupami. Adresaci bezpośredni to: sędziowie, referendarze sądowi, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, ogół społeczeństwa, strony sporów, pełnomocnicy stron, przedsiębiorcy, administracja publiczna (rządowa i samorządowa), pracownicy opieki społecznej oraz pracownicy NGOs. Grupy pośredniczące to: środowiska i organizacje wspierające mediację (stowarzyszenia mediatorów, organizacje prowadzące mediacje itp.), inni partnerzy społeczni (organizacje przedsiębiorców, korporacje prawnicze, organizacje pozarządowe), medialni partnerzy w komunikacji (dziennikarze, twórcy, osoby decydujące o profilu programowym mediów ? dyrektorzy programowi, redaktorzy naczelni, właściciele itp.). Realizacja kampanii będzie składała się z następujących modułów: przeprowadzenie 16 konferencji w miastach wojewódzkich, promocja mediacji w mediach społecznościowych (Facebook i in.), publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej (dzienniki i tygodniki regionalne), produkcja krótkiego filmu/spotu o mediacji (pozwalająca na jego późniejsze wykorzystanie).

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …