Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy i aplikacje prawnicze

Egzaminy i aplikacje prawnicze

25 września 2010 roku w całym kraju odbędą się egzaminy na aplikację adwokacką, komorniczą, notarialną i radcowską. Poniżej pełna informacja o dokumentach, które trzeba złożyć, o miejscu egzaminu i opłatach. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło również terminy egzaminów, które upoważniają do wykonywania zawodów: adwokata, komornika, notariusza czy radcy prawnego.

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ
Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 25 września 2010 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra należy złożyć: w Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz Szczecinie, Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 6 sierpnia 2010 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 658,50 zł (słownie sześćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą?. Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć: – dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, odpis aktu urodzenia, życiorys, zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie, zaświadczenie o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego, dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, dwa zdjęcia.
EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
Egzaminu wstępnego na aplikację notarialną wyznaczono na dzień 25 września 2010 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w: Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie; Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa w dniu 11 sierpnia 2010 r. i nie podlega przywróceniu. Opłata za egzamin wstępny wynosi 658,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną?. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać: wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, kwestionariusz osobowy, życiorys, oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego, można również złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2010 r.) przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego; informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia; oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny; 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
Termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską wyznaczono na dzień 25 września 2010 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych. W Poznaniu 12. Poznaniu, ul. Chwaliszewo 69, kod 61-105, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, obornicki,ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wieruszowski i wrzesiński i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno i Poznań; Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 11 sierpnia 2010 r. i nie podlega przywróceniu. Opłata za egzamin wstępny wynosi 658,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską?. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać: 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,2. kwestionariusz osobowy,3. życiorys,4. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,5. zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4. można również złożyć za świadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2010 r.) przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego, 6. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia, 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, 8. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Termin egzaminu wyznaczono na dzień 25 września 2010 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej okręgowej rady adwokackiej w: Poznaniu, przy ul. Konopnickiej 15, kod 60-771, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wałecki, wągrowiecki, wieruszowski, wrzesiński, złotowski i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań; Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 11 sierpnia 2010 r. i nie podlega przywróceniu. Opłata za egzamin wstępny wynosi 658,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką?. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać: 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, 2. kwestionariusz osobowy, 3. Życiorys, 4. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego, 5. zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2010 r.) przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego, 6. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia, 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, 8. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
EGZAMIN KOMORNICZY
Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu komorniczego na dzień 27 maja 2010 r. godz. 10.00 (część pisemna) oraz na dzień 8 czerwca 2010 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej). Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w Poznaniu przy ul. Głębokiej 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Szczecinie, Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego upływa w dniu 7 kwietnia 2010 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 658,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin komorniczy?. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy załączyć: – dwa odpisy wypełnionych formularzy wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, – odpis aktu urodzenia, – życiorys, – zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) – o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego, – dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, – dokumenty potwierdzające pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, – zaświadczenie o niekaralności, – potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, – dwa zdjęcia.
EGZAMIN NOTARIALNY
Minister Sprawiedliwości, wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które odbyły aplikację notarialną oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy ? Prawo o notariacie tj. 1. doktorów nauk prawnych, 2. osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, 5. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71b § 4, 6. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, na dzień 9 czerwca 2010 r. godz. 10.00 – część pierwsza, na dzień 10 czerwca 2010 r. godz. 10.00 – część druga oraz na dzień 11 czerwca 2010 r. godz. 10.00 ? część trzecia. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy złożyć w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację notarialną, a w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy ? Prawo o notariacie wraz z oświadczeniem, czy dotyczy on dopuszczenia do egzaminu w pełnym zakresie, czy tez jako egzaminu uzupełniającego – gdy wniosek jest składany przez osobę, która zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski, w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w: Poznaniu przy ul. Pięknej 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Poznaniu, Łodzi i Szczecinie; Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r. – przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 19 maja 2010 r. – przez osoby, które odbyły aplikację notarialną. Opłata egzaminacyjna wynosi 987,75 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt pięć groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin notarialny?. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć: I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną: – zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej, – oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny. II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy ? Prawo o notariacie: – kwestionariusz osobowy, – życiorys, – oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędowy odpis albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu, – dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu, – dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, – informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, – oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny, – 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
EGZAMIN RADCOWSKI
Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych tj. 1. doktorów nauk prawnych, 2. osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym ni 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, 5. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny, 6. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, na dzień 29 czerwca 2010 r. godz. 10.00 – część pierwsza, na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 10.00 – część druga, na dzień 1 lipca 2010 r. godz. 10.00 – część trzecia oraz na dzień 2 lipca 2010 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy złożyć w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację radcowską, a w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach okręgowych izb radców prawnych w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 69, kod 61-105, dla obszaru właściwości okręgowych izb radców prawnych w: 1. Poznaniu, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki wieruszowski i wrzesiński i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno i Poznań; 2. Zielonej Górze obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: choszczeński, gorzowski, krośnieński, międzychodzki, międzyrzecki, myśliborski, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wolsztyński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i miasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 15 maja 2010 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 8 czerwca 2010 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Opłata egzaminacyjna wynosi 987,75 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt pięć groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin radcowski?. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć: I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską: – zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej, – oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski. II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych: – kwestionariusz osobowy, – życiorys, – dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, – oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w RP i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu, – dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego, – dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, – informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, – oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski, – 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
EGZAMIN ADWOKACKI
Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy- Prawo o adwokaturze tj. 1. doktorów nauk prawnych, 2. osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy ? Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, 5. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny, 6. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, na dzień 29 czerwca 2010 r. godz. 10.00 – część pierwsza, na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 10.00 – część druga, na dzień 1 lipca 2010 r. godz. 10.00 – część trzecia oraz na dzień 2 lipca 2010 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego nalewy złożyć w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację adwokacką, a w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy ? Prawo o adwokaturze, w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Egzamin adwokacki zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w: Poznaniu, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wałecki, wągrowiecki, wieruszowski, wrzesiński, złotowski i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań; 2. Szczecinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, policki, pyrzycki, stargardzki, świnoujski i miasto na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście; 3. Zielonej Górze obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: zielonogórski, krośnieński, żarski,żagański, nowosolski, świebodziński, międzyrzecki, strzelecko ? drezdenecki, gorzowski, sulęciński, słubicki, choszczeński, myśliborski, wolsztyński, wschowski i miasta na prawach powiatu: Zielona Góra i Gorzów Wlkp. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie do dnia 15 maja 2010 r. – przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 8 czerwca 2010 r. – przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką. Opłata egzaminacyjna wynosi 987,75 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt pięć groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin adwokacki?. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć: I. w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką: – zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej, – oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki. II. w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy ? Prawo o adwokaturze: – kwestionariusz osobowy, – życiorys, – dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, – oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu, – dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego, – dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, – informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, – oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki, – 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …