Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Emisja zanieczyszczeń inaczej

Emisja zanieczyszczeń inaczej

Ograniczenie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń jest celem nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi dziś w życie. Ustawa wykonuje dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych Stosowanie dyrektywy ma przyczynić się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzi, m.in. przez redukcję emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Zmiany przede wszystkim zwiększają wymagania dla instalacji przemysłowych dotyczące wartości emisji, które nie mogą być przekroczone.
Nowelizacja tworzy podstawy prawne do wprowadzenia m.in. Przejściowego Planu Krajowego (PPK). PPK umożliwi operatorom niektórych dużych źródeł spalania paliw (zakładów przemysłowych), po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie z czasowego odstępstwa od zaostrzanych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.
Dodatkowo w ustawie uporządkowano regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi i jej rekultywacji. Doprecyzowano przepisy regulujące dokonywanie oceny wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określające sposoby prowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Ponadto, do nowelizacji wprowadzono zmiany redukujące zbędne obciążenia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń emisyjnych.
Sejm uchwalił nowelizację 11 lipca 2014 r., a prezydent podpisał ją 4 sierpnia 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 5 września 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1101

Sprawdź także

Tyle euro, ile demokracji

Ursula Von der Leyen podczas posiedzenia Komisji Europejskiej zapoznała resztę komisarzy UE ze wstępną oceną …