ETPC o wolności słowa

ETPC wydał dwa wyroki w sprawach złożonych przeciwko Polsce dotyczących swobody wypowiedzi w mediach. W orzeczeniu Stankiewicz i inni przeciwko Polsce Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 EKPC, zaś w sprawie Bestry nie podzielił wniosków skarżącego. Skarga Stankiewicz przeciwko Polsce dotyczyła dziennikarzy, którzy w opinii sądów krajowych naruszyli dobra osobiste ekspertki prawa podatkowego opisanej w artykułach na łamach dziennika ?Rzeczpospolita?. W publikacjach stwierdzono m.in. że nowelizacja ordynacji podatkowej z 2005 r. może utrudnić walkę z mafią paliwową. Wspomniana w artykułach D.S., ekspertka prawa podatkowego, wystąpiła przeciwko skarżącym z powództwem o naruszenie dóbr osobistych.
Sprawa dwukrotnie była przedmiotem skargi kasacyjnej i ostatecznie Sąd Najwyższy nakazał dziennikarzom przeprosić ekspertkę za sugerowanie w artykułach, że D.S. działając jako konsultantka podkomisji finansów publicznych kierowała się nieczystymi intencjami. Trybunał podkreślił, że sprawa opisywana w artykułach bezsprzecznie dotyczyła interesu publicznego. ETPC podzielił pogląd Sądu Najwyższego zgodnie z którym tytuły artykułów mogły sugerować związek pomiędzy mafią paliwową a ekspertką, ale także uznał, że artykuły zostały napisane przez dziennikarzy z dochowaniem należytej staranności. Tym samym Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 Konwencji.
Drugi wyrok z 3 listopada 2015 r. w sprawie Bestry przeciwko Polsce dotyczył sprawy posła, który został skazany za zniesławienie dziennikarza oraz naruszył dobra osobiste wydawcy Super Expressu. Ogólnopolska prasa w kilku artykułach zarzucała posłowi Janowi Bestremu, że jako nauczyciel w latach 80. wykorzystywał nieletnich. Poseł zarzucił gazecie opłacanie informatorów oraz zamieszanie redakcji ?Super Expressu? w zmowę przeciwko niemu. Wkrótce rozpoczęły się dwa równoległe postępowania przeciwko posłowi ? cywilne i karne. Obydwa zakończyły się dla niego niepomyślnie. Sąd cywilny nakazał publikację przeprosin w telewizji i prasie, karny natomiast wymierzył grzywnę. Ich zdaniem poseł nie dostarczył wiarygodnych dowodów na poparcie swojej tezy o zmowie. Odwołania od tych wyroków nie przyniosły rezultatu, a w związku z tym Burski złożył skargę do Trybunału w Strasburgu. W wyroku ETPC stwierdził, że nie doszło do naruszenia Konwencji, bo środki zastosowane przez polskie sądy były proporcjonalne i uzasadnione okolicznościami sprawy m.in. dlatego, że przeprosiny były organiczne jedynie do mediów w którym ukazała się kwestionowana wypowiedź. W uzasadnieniu Trybunał przypomniał, że wolność słowa nie jest nieograniczona i nie może przekraczać dozwolonej krytyki. ?W dzisiejszych wyrokach ETPC przypomniał krajowym sądom jak wiele różnych czynników powinny one wziąć pod uwagę orzekając o granicach korzystania z wolności słowa? ? komentuje dzisiejsze orzeczenia Adam Ploszka, prawnik HFPC z Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Więcej o wyrokach na stronie HFPC skąd pochodzi informacja.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …