Finansowanie pomostowe

Sędziowie Europy o RP


1.Na spotkaniu w dniu 10 maja 2019 roku w Kopenhadze, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów debatowało nad zmianami w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawie Prawo o ustroju sądów administracyjnych, uchwalonymi przez polski Sejm w dnu 26 kwietnia 2019 roku .

2.Europejskie Stowarzyszenie Sędziów z wielkim niepokojem dostrzega, że ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku pozbawia prawa do zainicjowania postępowania odwoławczego w sprawach dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Usunięcie z porządku prawnego takich odwołań w odniesieniu do osób powoływanych do Sądu Najwyższego, statuuje wyjątek od przepisów regulujących sposób powoływania sędziów w Polsce. To ułatwi uzależnienie powołań do Sądu Najwyższego od politycznych i innych niestosownych wpływów oraz pozwoli na powoływanie do Sądu Najwyższego, w miejsce sędziów, którym się to należy z uwagi na własne zasługi, osób pozbawionych kwalifikacji i innych atrybutów. Zagraża to niezależności Sądu Najwyższego, a w kolejności sądom niższego rzędu, a w ten sposób podważa zasadę rządów prawa.

3.Europejskie Stowarzyszenie Sędziów z dużą uwagą i niepokojem śledziło wiele ostatnich zmian w ustawodawstwie dotyczącym polskiego wymiaru sprawiedliwości, a to :

  • obniżenia wieku emerytalnego orzekających sędziów
  • sposobu wyboru Krajowej Rady Sądownictwa
  • utworzenia dwóch izb Sądu Najwyższego, z decydującym wpływem władzy wykonawczej na powołania ich sędziów
  • regulacji dotyczących organów postępowań dyscyplinarnych i ich nadużycia
  • skarg nadzwyczajnych

4.Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zauważa dalej, że ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku została uchwalona w czasie, w którym spodziewany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w sprawie zgodności wcześniejszych zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa z prawem unijnym.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów uważa, iż przepisy odnoszące się do organizacji polskiego wymiaru sądownictwa, coraz bardziej odbiegają od wymogów prawa Unii Europejskiej, a ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku stanowi jeszcze większe odejście od tych standardów .

5.Co więcej, oprócz zniesienia prawa do sądowej kontroli powołań do pełnienia urzędu na stanowiska sędziów Sadu Najwyższego, ustawa z 26 kwietnia 2019 roku stanowi, że postępowania w sprawie odwołań dotyczących takich powołań, które zostały już wszczęte, podlegają umorzeniu ze skutkiem natychmiastowym . Takie ingerowanie przez władzę ustawodawczą w toczące się postępowania sądowe, stanowi poważną ingerencję w niezależność sądownictwa i jest sprzeczne z poszanowaniem dla zasad praworządności .

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ubolewa nad powyższą ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku i wzywa organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce, by przyznały niezgodność tych regulacji prawnych z międzynarodowymi i unijnymi standardami oraz podjęły stosowne środki do jej usunięcia .

Sprawdź także

PE: Aborcja to prawo kobiet

W czwartek Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rezolucji dotyczącej aborcji w Polsce. W dokumencie znajduje się …