Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Fikcja pobożnych życzeń

Fikcja pobożnych życzeń

Stanisław Biernat: Trybunał Konstytucyjny wobec prawa unijnego dawniej i dzisiaj

Artykuł prof. Stanisława Biernata, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i byłego wiceprezesa Trybunału, zamieszczony w obszernej książce „O wolność i prawo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu” [Warszawa 2022, Wolters Kluwer], wyjaśnia, jak ekscesy bulwersującego orzecznictwa obecnego Trybunału doprowadziły do skierowania 15 lutego skargi przez Komisję Europejską do TSUE.

Choć sama skarga nie mogła być uwzględniona w artykule z oczywistych względów, to – jakby antycypując wczorajszy wniosek Komisji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – prof. Stanisław Biernat pisał:

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie zostaną oczywiście zaaprobowane przez instytucje unijne. Przeciwnie, należy oczekiwać odpowiedzialności Polski z tytułu uchybiania zobowiązaniom traktatowym. W lipcu 2022 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii w sprawie niedawnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego69. Wcześniej, w grudniu 2021 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybień prawa unijnego, w którym wyraziła obawy dotyczące orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności jego wyroków z 14.07.2021 r., P 7/20, oraz z 7.10.2021 r., K 3/21, przedstawionych wyżej. Zdaniem Komisji Trybunał Konstytucyjny naruszył art. 19 ust. 1 TUE oraz ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii, a także wiążącego skutku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. W tym samym wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja uznała również, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 19 ust. 1 TUE, ponieważ ze względu na nieprawidłowości w procedurach mianowania trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz przy wyborze prezesa w grudniu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy prawa. Można przypuszczać, że te same zarzuty znalazły się w uzasadnionej opinii. W razie niezastosowania się Polski do wymagań Komisji należy się spodziewać kolejnej skargi do Trybunału Sprawiedliwości przeciw Polsce.

Więcej na monitorkonstytucyjny.ue Tytuł od redkcji poprawny.pl

Sprawdź także

Wiwisekcja neo-KRS

List otwarty sędziego Gąciarka do członków neoKRS – w sprawie uchwały „w sprawie standardów bezstronności …