Strona główna / Aktualności / Francuz wygrał z RP

Francuz wygrał z RP

24 stycznia 2012 roku Trybunał wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, dotyczący skargi Edmunda Miażdżyk (skarga nr 23592/07), w którym stwierdził naruszenie Artykułu 2 Protokołu nr 4 do Konwencji z uwagi na to, że stosowany wobec skarżącego przez okres przeszło pięciu lat, tytułem środka zapobiegawczego, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
Stanowiło to ingerencję w jego prawo do swobodnego poruszania się. Zakaz opuszczania kraju wobec skarżącego zastosowano w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem, w którym został oskarżony między innymi o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Obrońca skarżącego dziewięciokrotnie ? bezskutecznie – składał prośby o uchylenie tego środka powołując się na pozbawienie skarżącego kontaktów z rodziną zamieszkałą we Francji, konieczność załatwienia tam spraw oraz jego zły stan zdrowia. Orzekając o naruszeniu Konwencji Trybunał wziął pod uwagę przede wszystkim fakt, iż skarżący był obywatelem francuskim, przed wszczęciem postępowania na stałe zamieszkałym w Francji, wobec czego środek ten stanowił dla niego dużo większą dolegliwość niż gdyby został orzeczony w kraju, w którym mieszkał na stałe. Ponadto, skarżącemu nie umożliwiono wyjazdu nawet na krótki okres czasu.
Trybunał wziął pod uwagę także fakt, iż po uchyleniu przedmiotowego środka postępowanie toczyło się ? z wyjątkiem jednego terminu rozprawy – bez osobistego udziału skarżącego. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Trybunał przyznał skarżącemu kwotę 4.000 euro oraz kwotę 1.500 euro tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem.
X X X
W tej sprawie Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wniosła 23 grudnia 2005 r. akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Poznaniu. Sprawa w Sądzie Rejonowym trwa już blisko 5 lat a obecnie rozpoczęła się od początku (sygn. akt: III K 475/08 Sąd Rejonowy Stare Miasto w Poznaniu). W sprawie od ponad 5 lat utrzymywany jest wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci zakazu wyjazdu z Polski, połączony z zatrzymaniem paszportu (obok tego stosowano także inne środki). O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy poznańskiego adwokata Jarosława Ladrowskiego ( na fotografii) ,

obrońcę oskarżonego Francuza: – Wobec osoby, co do której stosowano najsurowsze środki zapobiegawcze (blisko roczny areszt, następnie zaś zakaz wyjazdu z Polski, zabezpieczenie majątkowe), sprawa powinna być rozpoznana bez zbędnej zwłoki. Utrzymanie zaś- wieloletniego środka w postaci zakazu wyjazdu z Polski, stanowi naruszenie art.2 Protokołu nr 4 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W sprawie składałem wielokrotnie wnioski o uchylenie tego środka do Sądu. Jest on jednak nadal utrzymywany. W sprawie złożyłem skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Skarga została przyjęta. Trybunał skierował wystąpienie do Rządu Polski. W wystąpieniu Trybunał wskazał rozstrzygnięcia w podobnych sprawach, które są korzystne dla mojego Mandanta. Rząd Polski ma termin do zajęcia stanowiska, w tym możliwość zawarcia ugody do 6 listopada 2010r. W przypadku braku porozumienia stron, sprawa zostanie skierowana do rozpoznania przez Trybunał. Przegrany dodatkowo poniesie także koszty postępowania. Jednocześnie Trybunał, mając na względzie fakt, że wnoszący skargę jest obywatelem francuskim, zaprosił Rząd Francji do zajęcia stanowiska. Uzupełniająco podaję, że Mandant mój nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i ma nadzieję na szybkie i sprawiedliwe zakończenie procesu.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …