Najnowsze informacje

Gender w przedszkolach

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące treści programu ?Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć?, wyrażające zastrzeżenia dotyczące idei realizowania na poziomie edukacji przedszkolnej wychowania polegającego na kwestionowaniu stereotypów dotyczących ról społecznych i promowania równych szans kobiet i mężczyzn. W ocenie skarżących tematyka programu jest niedostosowana do wieku dzieci przedszkolnych. Zdaniem Rzecznika analiza programu ?Równościowe przedszkole (…)? pozwala na uznanie, że jego celem jest takie edukowanie dzieci w wieku przedszkolnym, by już na wczesnym etapie zapewnić postrzeganie płci w sposób wolny od stereotypów, co nie oznacza kwestionowania lub relatywizacji tożsamości płciowej dzieci. Cel ten jest spójny z normami Konstytucji oraz wiążącymi Polskę aktami prawa międzynarodowego. Należy go również postrzegać przez pryzmat systemowego zapobiegania w przyszłości zjawisku przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i ekonomicznej, które jest uwarunkowane stereotypami płciowymi i krzywdzi dziś przede wszystkim kobiety.
Omawiany program jest jedynie propozycją, którą nauczyciel wychowania przedszkolnego może, ale nie musi, wziąć pod uwagę. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie uwag dotyczących potrzeby i zakresu prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej, a także o poinformowanie o działaniach podjętych w sprawie programu ?Równościowe przedszkole (…)?.

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …