Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Grzebanie w prawie

Grzebanie w prawie

Jak zaistnieć w polskim parlamencie. Najłatwiej – przedstawić inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmian w prawie karnym. Podczas obecnego posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw zmieniających obecnie obowiązujacy kodeks karny. Dwa to inicjatywa parlamentarzystów, jeden to projekt obywatelski. Wciąż idnoszę wrażenie, że posłowie chcą skryminalizować wszelkie zachowania społeczne. Zamiast dyskutowac nad wdrażaniem prawa w życie, debatuje sie wciąż nad tym, aby prawo wciąż zmieniać. Czy nie szkoda tej energii?W pierwszym czytaniu posłowie zajmą się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku ? Kodeks karny (druk nr 2654). Projekt wprowadza do Rozdziału XXV Kk, poświęconego przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nowego przepisu o karalności publicznego propagowania lub pochwalania zachowań seksualnych małoletnich poniżej lat 15 lub ułatwianie takich zachowań. Byłby to nowy typ umyślnego przestępstwa, o randze występku, zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W uzasadnieniu projektu wnioskodawcy wskazują, że projekt ?ma wzmocnić prawną ochronę dzieci przed molestowaniem seksualnym i demoralizacją?, a jego ?celem jest wprowadzenie klarownych kryteriów i umożliwienie ścigania osób demoralizujących młodzież pod osłoną prowadzenia edukacji?. Wnioskodawcy podkreślają, też że za koniecznością takiej zmiany ?przemawia bezkarność działań różnego rodzaju instytucji, podejmujących się prowadzenia tzw. edukacji seksualnej, które zatrudniają do tego celu, bez żadnych podstaw prawnych, osoby tytułowane ?edukatorami seksualnymi?. Projekt wpłynął do Sejmu 19 marca 2014 r. jako inicjatywa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ?Stop pedofilii?. 25 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mariusz Dzierżawski.
Izba przeprowadzi też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy ? Kodeks karny (druk nr 2682). Projekt wprowadza karę 3 lat pozbawienia wolności za uporczywe działania utrudniające zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych innych osób. Chodzi tu o stosowanie tzw. przemocy pośredniej, która jest zazwyczaj przemocą psychiczną (szantażem emocjonalnym, przymusem), rodzajem ataku na drugą osobę bez bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym. Zgodnie z projektem, w takich sprawach prokuratura będzie mogła wszcząć śledztwo na wniosek pokrzywdzonego. Zmiany w Kodeksie karnym zaproponowała Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO zwróciła się do Senatu o rozważenie możliwości skorzystania z inicjatywy ustawodawczej i przedstawienia Sejmowi projektu nowelizacji art. 191 § 1 Kk. Nowelizacja przepisów wynika m.in. z praktyk stosowanych przez właścicieli kamienic, mających na celu zmuszenie lokatorów do opuszczenia mieszkań. Zdaniem RPO powszechne są bezkarne zachowania, takie jak m.in. odłączanie prądu i ogrzewania czy odcinanie dostępu do wody i kanalizacji. Zdaniem Senatu podstawowym skutkiem prawnym projektowanych zmian będzie powstrzymanie negatywnego zjawiska polegającego na przemocy pośredniej i objęcie jej ofiar ochroną prawnokarną. 24 lipca 2014 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji przepisów Kodeksu karnego. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 28 lipca 2014 r., a 26 sierpnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W sejmowych pracach stanowisko Izby drugiej reprezentuje senator Jan Rulewski.
Podczas 74. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą także w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy ? Kodeks karny (druk nr 2677). Wnioskodawcy proponują uchylenie art. 196 Kodeksu karnego, który odnosi się do przestępstwa obrazy uczuć religijnych – publicznego znieważania przedmiotu czci religijnej albo miejsca obrzędów religijnych. Jest ono zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zdaniem wnioskodawców uchylenie tego przepisu ma zapewnić ?swobodę wyrażania myśli i okazywania publicznie przekonań bez obawy o bycie posądzonym o obrazę uczuć religijnych?. Projekt wpłynął do Sejmu 9 lipca 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch. 26 sierpnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi poseł Michał Kabaciński.

Sprawdź także

Wróbel w garści

Włodzimierz Wróbel przypomina, jak to z prawem łaski było Okazuje się, że w kwestii słynnego …