Najnowsze informacje

Grzywna za bezczynność

Powiatowy Inspektor Sanitarny zapłaci grzywnę, bo w terminie nie udzielił stosownej odpowiedzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowił wymierzyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w P. grzywnę w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych; oraz zasądzić od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. na rzecz skarżącego kwotę 357 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Postanowienie wydał sędzia WSA Jakub Zieliński na posiedzeniu niejawnym.
J.K. złożył wniosek o wymierzenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w P. grzywny za niezastosowaniem się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tj. za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu w terminie trzydziestu dni skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia 12 listopada 2010 r. Jednocześnie wnioskodawca wniósł o zasądzenie od organu na jego rzecz kwoty 357,- zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, a także o rozpoznanie sprawy na podstawie nadesłanego odpisu skargi, w przypadku nieprzesłania skargi przez organ, pomimo wymierzenia grzywny.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w P. wniósł o oddalenie skargi i nieobciążanie organu kosztami postępowania. W uzasadnieniu wyjaśniono, iż w dniu 15 listopada 2010 r. wpłynęła skarga J. K. na bezczynność organu w załatwieniu wniosku skarżącego z dnia 23 października 2010 r. o udzielenie informacji publicznej. Natomiast w dniu 17 listopada 2010 r. organ przesłał skarżącemu żądaną przez niego kopię postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. nr […] z dnia […] 2007 r. i tym samym dopełnił ciążącego na nim obowiązku udostępnienia informacji publicznej. W dalszej części uzasadnienia organ wyjaśnił, iż nieprzekazanie skargi do Sądu nie było celowe ale omyłkowe i wiązało się z duża ilością załatwianych przez organ spraw, przeciążeniem pracą związanym z okresem sprawozdawczym na przełomie roku oraz absencją chorobową i urlopową pracowników. Na uchybienie obowiązkowi przekazania skargi wpływ miał prawdopodobnie fakt załatwienia wniosku J. K. o udostępnienie informacji publicznej co spowodowało umieszczenie skargi wśród spraw załatwionych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zauważył, że stosownie do treści art. 54 § 2 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do Sądu, w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać krótsze terminy. Jednym z takich przepisów jest art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zgodnie z którym w przypadku skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie piętnastu dni od dnia otrzymania skargi. Mając powyższe na uwadze i uwzględniając, iż przedmiotem skargi była bezczynność organu w załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, stwierdzić należy, że organ miał obowiązek przekazać akta wraz z odpowiedzią na skargę w terminie piętnastu dni. Obowiązku tego jednak nie dochował.
W tej sytuacji, stwierdzić należy, iż w sprawie zostały spełnione warunki nałożenia na organ grzywny z uwagi na nieprzekazanie do sądu skargi w terminie.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …