Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Haniebne „orzeczenie”

Haniebne „orzeczenie”

Oświadczenie Zespołu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wyraża stanowczy sprzeciw wobec wydanego w dniu 22 października 2020 r. rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20

Trybunał Konstytucyjny, w którego składzie zasiadły osoby niezgodnie z prawem powołane na urząd sędziów TK, stwierdził w nim, że przepis art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.), który dotyczy jednej z trzech przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży, jest niezgodny z art. 38 w zw. z art. 30 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uregulowanie przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży było wyrazem „kompromisu” osiągniętego niemal 30 lat temu. „Kompromisu”, który i tak skutkował obowiązywaniem w Polsce jednej z najbardziej restrykcyjnych ustaw wyznaczających zakres dopuszczalności przerywania ciąży w Europie. Trybunał Konstytucyjny, nieposiadający legitymacji demokratycznej, wydając przedmiotowe rozstrzygniecie, nie tylko wkroczył w kompetencje ustawodawcy, ale również przekroczył granice dokonywania oceny prawnej, arbitralnie narzucając całemu społeczeństwu światopogląd określonej jego części i tym samym skazując wszystkie Polki oraz ich najbliższych na cierpienie psychiczne i fizyczne związane z przymusem urodzenia dzieci z poważnymi, niejednokrotnie śmiertelnymi wadami lub schorzeniami.

W świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka każdy powinien mieć możliwość decydowania o sobie, w szczególności w tak wrażliwym aspekcie jak prawa reprodukcyjne, a dostęp do badań prenatalnych oraz zabiegów bezpiecznego przerywania ciąży stanowi gwarancję ochrony praw kobiet, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz ochrony przed przemocą i dyskryminacją, torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem.

Rozstrzygniecie Trybunału Konstytucyjnego w sposób rażący łamie podstawowe prawa człowieka. Fakt wydania go w europejskim państwie, przynależącym do międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka, uznajemy za kolejne świadectwo odwracania się obecnych władz państwa polskiego od absolutnie fundamentalnych zasad i wartości chroniących godność człowieka. Jednocześnie sposób i moment rozstrzygnięcia tej niezwykle wrażliwej sprawy jest kolejnym uderzeniem w dobro wspólne, jakim jest państwo gwarantujące równą ochronę praw wszystkim obywatelom, niezależnie od ich światopoglądu.

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN:

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Dr Grażyna Baranowska

Dr Anna Hernandez-Połczyńska

Mgr Joanna Grygiel

Mgr Łukasz Szoszkiewicz

Prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski

Sprawdź także

Numer Specjalny PP UAM

Ukazał się jubileuszowy numer „Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, poświęcony stuleciu Wydziału Prawa i …