Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Upolityczniona prezes

Upolityczniona prezes

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie powołania Prezesa Izby Cywilnej SN

01.10.2021

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z dezaprobatą odnotowuje kolejny krok Prezydenta RP przybliżający do ostatecznego i całkowitego upolitycznienia Sądu Najwyższego i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ignorując standardy przyzwoitego postępowania, mając w pogardzie oparte na rudymentach demokratycznych społeczeństw orzeczenia sądów, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Prezydent RP powołał do pełnienia funkcji Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Joannę Misztal-Konecką – powołaną wcześniej przez tego samego Prezydenta na stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym w procedurze dotkniętej wadami prawnymi dyskwalifikującymi ważność aktu powołania.

Przypominamy, że procedurę powołania sędziów Sądu Najwyższego po utworzeniu ze złamaniem Konstytucji upolitycznionej nowej Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadzono mimo wstrzymania konkursu przez Naczelny Sąd Administracyjny (w sprawach II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18, II GOK 7/18) oraz przy braku wymaganej do ogłoszenia konkursu kontrasygnaty Premiera.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 2.03.2021 r. (C-824/18) stwierdził, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym, zdolnym inicjować procedurę nominacyjną na stanowiska sędziowskie. Podobnie TSUE uznał w wyroku z dnia 15 lipca 2021 roku (C-791/19). Mówiliśmy tak od samego początku istnienia neoKRS. Również Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 22 lipca 2021 r. (sprawa Reczkowicz przeciwko Polsce) ustalił, że doszło do oczywistego naruszenia prawa krajowego, które niekorzystnie wpłynęły na podstawowe zasady postępowania przy powoływaniu sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wszystkie dotychczasowe opisywane przez nas działania Prezydenta RP odnoszące się do Sądu Najwyższego, w tym usytuowanie na stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej jako wykonawczyni jego politycznej woli jasno pokazują rzeczywiste intencje, to jest pragnienie wbrew Konstytucji RP podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Dowodzi tego także ignorowanie przez Prezydenta RP oczywistego braku poparcia dla Joanny Misztal-Koneckiej legalnie powołanych sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Powołanie tej osoby do pełnienia funkcji Prezesa Izby Cywilnej stanowi wyraz pogardy również wobec tych sędziów.

Zwracamy uwagę wszystkim odpowiedzialnym za niszczenie niezależności sądownictwa, że nic nie trwa wiecznie i temu uniwersalnemu prawu podlega także władza polityczna.

Sprawdź także

Pogranicze śmierci

Unia Europejska w reakcji na śmierć czterech osób przy granicy Polski z Białorusią (trzech po …