Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ile i jak pracujemy

Ile i jak pracujemy

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy to główny temat kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy. O respektowaniu prawa w tym zakresie będą rozmawiać m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy. Początek obrad we wtorek, 9 września o godz. 10.00. Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1 375 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach z różnych branż. Działania kontrolne objęły łącznie 1 356 pracodawców zatrudniających razem ponad 189 tys. pracowników. Kontrolowano np. takie kwestie jak zapewnienie pracownikom odpowiedniego odpoczynku tygodniowego i dobowego, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych. Sprawdzono też, czy ewidencja czasu pracy jest prowadzono prawidłowo. Ponadto podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy zaopiniuje wniosek Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz w sprawie powołania Elżbiety Lipińskiej na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady. W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 ? 2014) zasiada 12 parlamentarzystów ? 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ ?Solidarność?, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …