Strona główna / Aktualności / Inaczej w służbie zdrowia

Inaczej w służbie zdrowia

Usprawnienie funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, optymalizacja kosztów ich działalności, a w konsekwencji zwiększenie dostępu obywateli do usług medycznych, to główne cele wchodzącej dziś w życie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o poprawę funkcjonowaniapublicznej służby zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.
Zgodnie z nowelizacją, w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) ma on pokryć stratę netto we własnym zakresie, tj. przez zmniejszenie funduszu zakładu, a jeśli ten fundusz nie wystarczy na pokrycie całej straty, to wtedy podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Gdy SP ZOZ nie będzie w stanie samodzielnie pokryć straty netto, to możliwa będzie jego likwidacja. Przewidziano też zakaz zbywania podmiotom prywatnym akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (jst), jeśli miałyby one utracić pakiet większościowy, czyli kontrolę nad podmiotami leczniczymi. Umożliwi to zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w tych spółkach.
Na kierownika SP ZOZ nałożono obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Będzie on przekazywany podmiotowi tworzącemu do końca maja każdego roku. Przewidziano też odejście od obowiązkowego posiadania przez podmiot medyczny umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Nowelizacja umożliwia także kupowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez samorząd terytorialny u podmiotów, dla których jest on organem tworzącym. Oznacza to, że samorząd będzie mógł kupować dodatkowe świadczenia dla swoich mieszkańców, na takich samych zasadach jak NFZ kontraktuje je dla wszystkich ubezpieczonych. Aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych świadczeń dopuszczono finansowanie przez jst jedynie tzw. nadlimitów.
Sfinansowanie świadczeń ponad kwotę gwarantowaną przez NFZ nie naruszy zasady równego dostępu do usług medycznych. Jednocześnie podmiot leczniczy, który zawarł umowę z samorządem będzie musiał informować o tym NFZ. Rozwiązanie to nie jest obowiązkowe – nie będzie nowym zadaniem dla samorządu, zatem nie wymaga dodatkowych środków finansowych.
Sejm VIII kadencji uchwalił nowelizację 10 czerwca 2016 r., a prezydent podpisał ją 30 czerwca 2016 r. Ustawa wchodzi w życie 15 lipca 2016 r., z pewnymi wyjątkami. Dz.U. 2016 poz. 960

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …