title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Nie atakować sądów RP
Wezwanie Instytutu Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) do polskiego rządu o zaprzestanie prześladowania polskich sędziów i poszanowanie demokracji. Ze względu na niedawne doniesienia o zastraszaniu i kampaniach nienawiści Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do polskich sędziów, a także przymusowego 

przeniesienia w stan spoczynku czterdziestu procent sędziów Sądu Najwyższego, Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów potępia działania polskiego rządu i wzywa go do zaprzestania prześladowań sędziów. Dodatkowo Instytut wzywa do przestrzegania zasad praworządności, praw człowieka i demokracji. Współprzewodniczący Instytutu Hans Corell oświadczył: „Trwająca obecnie rządowa kampania zastraszania i szykanowania, na którą skarży się wielu sędziów, zdominowanie przez państwo Krajowej Rady Sądownictwa, która posiada kompetencje, by wyznaczać kandydatów na sędziów i niestosowanie się rządu do orzeczeń Sądu Najwyższego są jawnym atakiem na polskie sądownictwo i sprzeciwiają się zasadzie podziału władz oraz rządom prawa.
     Instytut zwraca uwagę polskiemu rządowi na pierwszy paragraf Podstawowych Zasad Niezależności Sądownictwa ONZ, gdzie zapisano, że: „niezależność sądownictwa zostanie zagwarantowana przez państwo i zapisana w konstytucji lub prawie państwowym. Obowiązkiem wszystkich rządowych i pozarządowych instytucji jest poszanowanie i nadzorowanie niezależności sądownictwa”. Doszło do wiadomości Instytutu, że sędziowie, którzy sprzeciwili się polityce obecnego rządu polskiego albo orzekli na niekorzyść rządu, zostali poddani personalnym atakom, groźbom stronniczych postępowań dyscyplinarnych i karnych oraz zarzutom korupcyjnym lub kampanii nienawiści.
    W związku z tym współprzewodniczący Instytutu Michael Kirby stwierdził, że: „tego typu działania prowadzone przez rząd zmierzają do całkowitej likwidacji społeczeństwa obywatelskiego i wyciszenia głosu prawników. Sędziowie nie powinni być karani za pełnienie władzy sądowniczej. Instytut wzywa do zakończenia wszelkich rządowych działań, których skutkiem jest prześladowanie sędziów, ograniczające ich niezależność. Obowiązkiem polskiego rządu jest niezwłoczne powzięcie wszelkich możliwych działań, w celu przywrócenia sądownictwa, do takiego stanu, w którym wykonywanie władzy sądowniczej nie będzie pociągało za sobą obawy gróźb, prześladowań i ingerencji oraz będzie możliwe w zgodzie z zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na naruszenia niezależności sędziowskiej i praworządności, których doświadczyli polscy obywatele w przeszłości, Polska posiada wyjątkowy powód, by obecnie wysoko cenić prawa człowieka i przestrzegać konstytucyjnych standardów ich ochrony”. Instytut zdecydowanie nalega, by polski rząd zaniechał stawiania sędziów w stan oskarżenia ze względów politycznych, zaprzestał antysędziowskiej retoryki oraz działania prowadzących do naruszeń zasady praworządności. 


Poparcie sędziów z Irlandii i Rumunii

Stowarzyszenie Sędziów Irlandii aprobuje stanowisko Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa z dnia czwartego lipca wyrażające poważne zaniepokojenie w sprawie zmian dotyczących sądownictwa w Polsce. Stowarzyszenie pragnie wspierać polskich sędziów i Stowarzyszenie Iustitia w tych trudnych czasach.
Z zaniepokojeniem obserwując ostatnie wydarzenia w Polsce, Stowarzyszenie Forum Sędziów Rumuńskich podkreśla konieczność przestrzegania przez władze Polski europejskich standardów niezawisłości sędziowskiej, włącznie z zasadą nieusuwalności sędziów. To zobowiązanie zawarte jest w Artykule 19 (1) Traktatu o Unii Europejskiej w połączeniu z Artykułem 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Bezwarunkowo popieramy wysiłki naszych kolegów, sędziów z Polski i ich stowarzyszeń dotyczące niezależności sądownictwa. 3 lipca 2018 roku 27 spośród 72 sędziów Sądu Najwyższego będzie zagrożonych przymusowym przeniesieniem w stan spoczynku, gdyż nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 na 65 lat. Zgodnie z ustawą aktualni sędziowie Sądu Najwyższego otrzymali możliwość złożenia oświadczenia woli przedłużenia ich mandatu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, które może być udzielone na okres trzech lat i jednokrotnie przedłużone. Zgodnie z projektem ustawy o polskim Sądzie Najwyższym, Sąd Najwyższy miał zostać podporządkowany Ministrowi Sprawiedliwości, który jednocześnie jest Prokuratorem Generalnym – w zakresie organizacji Sądu i jego zasobów ludzkich. Minister Sprawiedliwości miał ponadto posiadać wyłączne kompetencje do wskazywania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa ta jeszcze bardziej podważyłaby rozdział władz, rządy prawa i niezależność sądownictwa w Polsce. Dzisiaj Komisja Europejska rozpoczęła procedurę naruszeniową poprzez wysłanie formalnej noty do Polski dotyczącej polskiego prawa o Sądzie Najwyższym. 18 czerwca 2018 r. Biuro Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich, która reprezentuje członków CCJE, będących czynnymi sędziami ze wszystkich krajów Rady Europy stwierdziło, że ustawy o KRS, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych oznaczają znaczący krok w tył w zakresie niezależności sądownictwa, trójpodziału władzy i rządów prawa w Polsce. Ustawy te są też niezmiernie niepokojące w kontekście przesłania, jakie niosą ze sobą co do wartości sędziów w społeczeństwie, ich miejsca w porządku konstytucyjnym i zdolności do pełnienia przez nich kluczowej roli. Z całą mocą podkreślamy potrzebę przestrzegania praworządności i niezależności sądownictwa. Kryteria Kopenhaskie, które decydują o możliwości przyjęcia do UE, zdefiniowane przez Radę Kopenhagi w czerwcu 1993, są następujące: stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, prawa człowieka i poszanowanie oraz ochrona mniejszości, funkcjonująca gospodarka rynkowa, możliwość radzenia sobie z konkurencją i siłami rynkowymi, administracyjna i instytucjonalna zdolność do efektywnego wdrożenia acquis oraz zdolność do przyjęcia na siebie zobowiązań związanych z członkostwem. W wyroku z 27 lutego 2018w sprawie C 64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117, TSUE stwierdził, co następuje: “44. Koncepcja niezależności zakłada przede wszystkim, że dany organ wykonuje swoje zadania sędziowskie w pełni autonomicznie, bez poddania jakimkolwiek ograniczeniom hierarchicznym lub podległości jakiemukolwiek innemu organowi i bez przyjmowania poleceń czy instrukcji z jakiegokolwiek źródła oraz że jest w ten sposób chroniony przed zewnętrzną interwencją lub naciskami, które mogłyby ograniczyć niezależny osąd jego członków i wpłynąć na ich decyzje 
    W związku z powyższym, Stowarzyszenie Forum SĘDZIÓW RUMUŃSKICH wzywa polskie władze do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby prowadzić do naruszenia praworządności i niezależności sądownictwa. Stowarzyszenie Forum Sędziów Rumuńskich.
Źródło:SSP Iustitia
     
     
Data: 08.07.2018, godzina: 10:57:16.


Moja kancelaria

Sędzia Igor Tuleya: Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy - tak skomentował kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu

Prof. Wojciech Sadurski: " Władza ( czytaj Jarosław Kaczyński , PiS i PAD czytaj Pan Andrzej Duda) działa na wzór zorganizowanej grupy przestępczej "


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

"Celem tego teatru jest przykrycie afer PiS” Tak swoje przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold określił były minister finansów w rządzie PO-PSL Jacek Rostowski. – „Obóz rządzący chce ukryć straty, które ludzie teraz ponoszą na skutek upadających SKOK-ów, GetBacku, wyprowadzeniu 500 mln zł w aferze „łasiczkowej”, skandalicznych nagród dla ministrów. Oni to wszystko chcą przykryć” – powiedział Rostowski. Przesłuchanie byłego ministra obfitowało w utarczki słowne. Rostowski stwierdził, że za rządów PO-PSL „była jedna taka afera – bardzo szokująca, dzisiaj, jak wiemy. Za waszych rządów są znacznie bardziej szokujące afery, pięciokrotnie bardziej szokujące”. Na te słowa Rostowskiego zareagował wiceszef komisji Jarosław Krajewski z PiS:

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro będzie można zastosować także przepisy o konfiskacie rozszerzonej,
Porady, Listy, Komunikaty

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” serdecznie zaprasza na drugą edycję ogólnopolskiej studencko- doktoranckiej konferencj

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"