title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Uchwała Kongresu Prawników Polskich
Kongres Prawników Polskich w Katowicach zakończyło przyjęcie uchwały. Uczestnicy Kongresu postulują w niej prowadzenie konsultacji społecznych przy pracach legislacyjnych ze szczególnym wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia stutysięcznej rzeszy prawników, powołanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, reprezentującej różne zawody prawnicze oraz apelują o dialog

 bez antagonizowania świata prawa i polityki. Uchwała Kongresu Prawników Polskich Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania. Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne. Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli. Postulat dobrej reformy wymiaru sprawiedliwości XXI wieku wymaga podjęcia szerokiej dyskusji w trzech podstawowych obszarach: - po pierwsze organizacji sądów w taki sposób, aby zapewnić w nich efektywność udzielanej ochrony prawnej, - po drugie uproszczenia procedur i wprowadzenia instytucji sprzyjających szybkiemu zakończeniu sporów, - po trzecie zagwarantowaniu niezależnego i transparentnego sądownictwa jako warunku koniecznego w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego sędziego. Konieczne jest zaangażowanie w proces legislacyjny kapitału społecznego, jakim jest potencjał intelektualny stutysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich samorządów zawodowych i stowarzyszeń. Należy powołać Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, reprezentującą różne zawody prawnicze. Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu. Apelujemy o zaprzestanie i w przyszłości unikanie antagonizujących postaw w relacjach prawa i polityki w prowadzonych debatach. Chcemy działać razem, a nie przeciw sobie, w imię nadrzędnego dobra, jakim jest stabilne demokratyczne państwo prawne służące ludziom. 
List Fransa Timmermansa

  Prof. dr hab. Krystian Markiewicz Drogi Panie Profesorze, Bardzo dziękuję za list, zawierający bardzo miłe zaproszenie do udziału i zabrania głosu podczas Nadzwyczajnego Kongresu Prawników Polskich, który odbędzie się w Katowicach w dniu 20 maja 2017 r. Z przykrością informuję Pana i innych współorganizatorów, że nie mogę przyłączyć się do tego wydarzenia ze względu na moje inne zobowiązania w tym dniu. Jak państwo wiedzą, Komisja Europejska bardzo zdecydowanie angażuje się w utrzymanie wartości, na których opiera się Unia Europejska. Od kiedy ustanowiono system konstytucyjnego wymiaru sprawiedliwości, jego niezależność i efektywność jest kluczowym elementem państwa prawa i praworządności. Nadzwyczajny Kongres Prawników Polskich będzie ważną okazją do przypomnienia, że wszyscy musimy podejmować nadzwyczajne wysiłki, aby wspierać niezależność Sądownictwa w całej Europie, a zwłaszcza w Polsce. Jestem świadomy, że sądownictwo w Polsce znalazło się w trudnej sytuacji. Jak Pan wie, Komisja stoi na stanowisku, że istnieje zagrożenie systemowe w prawie polskim, które wymaga pilnego rozwiązania. Niedawno wprowadzone pod obrady Sejmu projekty zmian ustaw dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych również budzą poważne obawy. Jeśli ustawy te zostaną przyjęte w zaproponowanym kształcie, przewidywane reformy w istotny sposób ograniczą niezależność sądownictwa, a zatem będą sprzeczne z normami europejskimi, w szczególności tymi przyjętymi przez Radę Europejską. Dlatego zaproponowałam Prezydencji maltańskiej Rady UE, aby przedstawiła sytuację w sprawie Polski w dniu 16 maja 2017 r. podczas obrad Radzy ds. Ogólnych, kwestia ta była omawiana przez kraje członkowskie UE. Tego samego dnia państwa członkowskie w Radzie ds. Ogólnych uzgodniły, że zasada państwa prawa i praworządność stanowi wspólny interes państw członkowskich i wspólną odpowiedzialność instytucji UE i państw członkowskich. Zdecydowana większość państw członkowskich poparła działania i wysiłki Komisji mające na celu rozwiązania tej kwestii. Państwa członkowskie wezwały polski rząd i Komisję do wznowienia dialogu w celu rozwiązywania istotnych kwestii spornych i oczekują na ich właściwą aktualizację w sposób akceptowany przez Radę ds. Ogólnych. Jestem przekonany i wierzę w to, że można znaleźć rozwiązania i odnoszę wrażenie, że w chwili obecnej polski rząd jest otwarty na dialog w tych kwestiach. Czas pokaże czy uda się w tych kwestiach osiągnąć istotny postęp. Będąc strażnikiem Traktatów nie zawahamy się podjąć dalszych działań, jeśli to będzie konieczne, przy użyciu wszystkich dostępnych instrumentów. Dlatego życzę wszystkim sukcesowi w tym ważnym wydarzeniu. Chciałbym ponownie potwierdzić, że będę kontynuować wspieranie niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości w każdym przypadku.
 Z poważaniem, Frans Timmermans

 ***

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża poparcie dla inicjatywy Kongresu Prawników Polskich, organizowanego w Katowicach w dniu 20 maja 2017 r. przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i zachęca przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych do wzięcia udziału w Kongresie.  Warto dodać,że


w ciągu kilku dni od uruchomienia systemu rejestracji chęć uczestniczenia w Kongresie Prawników Polskich zadeklarowało ponad 1000 osób. Każdego dnia liczba uczestników pochodzących z różnych zawodów prawniczych powiększa się.
   Wśród zaproszonych gości są m.in.: minister sprawiedliwości, szefowie klubów parlamentarnych, prezesi samorządów zaufania publicznego, prezes Związku Powiatów Polskich, prezes BCC, prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, prezydent Council of Bars and Law Societies of Europe oraz szefowie organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń.
      Udział w Kongresie potwierdzili m.in. Małgorzata Gersdorf, Marek Safjan, Dariusz Zawistowski. Mamy już pełną listę panelistów, wśród których są m.in. sędzia SN w stanie spoczynku prof. Adam Strzembosz, prof. i aktor Jerzy Stuhr, adw. prof. Piotr Kardas, r. pr. prof. Wojciech Popiołek, adw. prof. Maciej Gutowski, sędzia prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, r.pr. Leszek Korczak i wielu innych!
     Gotowe są także zagadnienia, które będą poruszane w czasie trzech paneli. W ramach pierwszego panelu podjęte zostaną zagadnienia: po co ludziom są sądy, co decyduje o tym, że sąd jest sądem. Istota niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej, jakie są obecnie zagrożenia dla niezależności i niezawisłości sądów, jako gwaranta praw i wolności obywatela, jakie są obowiązki sądu względem obywatela związane z niezawisłością sędziowską. W ramach drugiego panelu: rola pełnomocnika w sprawach roszczeń obywateli, znaczenie tajemnicy adwokackiej dla ochrony praw obywateli, relacja: pełnomocnik – sąd, rola pełnomocnika w sformalizowanym postępowaniu sądowym, znaczenie samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego, znaczenie samorządów zawodowych dla ochrony praw obywateli. W trzecim panelu poruszone będą takie tematy jak: Pomoc prawna dla ubogich. Czy powinna zawierać kryterium dochodowe? Opłata sądowa. Czy winna być obniżona jako wpływająca na dostęp do wymiaru sprawiedliwości? Mediacja. Czy powinna być obowiązkowa w niektórych spornych rodzajach spraw rodzinnych? Posiedzenia informacyjne o mediacji. Czy powinny być obowiązkowe w sprawach, w których strony nie mają pełnomocnika i mediatorzy winni otrzymywać za nie wynagrodzenie, którego dziś nie otrzymują? Czy w programie studiów powinna pojawić się mediacja? Nadal są wolne miejsca, dlatego zachęcamy wszystkich chętnych do rejestracji pod adresem: http://kongresprawnikow.info/ i przybycia na Kongres. Zapraszamy do Katowic!
***
Znajdujemy się w historycznym momencie, wszyscy Europejczycy zadają sobie pytanie o przyszłość Unii Europejskiej, wspólnoty wolności i pokoju. Jak wskazano w Deklaracji Berlińskiej z 2007 r. w Unii Europejskiej urzeczywistniamy nasze wspólne ideały: centralnym punktem odniesienia dla naszych wartości jest człowiek. Jego godność jest nienaruszalna. Jego prawa są niezbywalne. Obowiązkiem wszystkich państw należących do Unii Europejskiej jest obrona wolności i praw obywatelskich. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka podjęły decyzję o zorganizowaniu Kongresu Prawników Polskich, by w jego trakcie zastanawiać się jak te wartości chronić i rozwijać z korzyścią dla wszystkich Polaków, jak szkodliwy może być polityczny populizm burzący fundamenty demokracji.
     Przedstawiciele zawodów prawniczych dostrzegają na co dzień jak ogromny postęp dokonał się w dziele integracji i harmonizacji prawa wspólnotowego. Sądy w Polsce muszą gwarantować taki sam standard jak sądy w innych krajach Europy. Będziemy dyskutować podczas Kongresu, jak sprawić, żeby cieszyły się zaufaniem publicznym, gwarantowały każdemu prawo do sądu i jaka jest w tym rola sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. To największe tego typu wydarzenie w najnowszej historii Polski odbędzie się 20 maja 2017 r. w Katowicach, Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy Placu Sławika i Antalla 1. Aby w nim uczestniczyć, konieczna jest rejestracja oraz wpłata wpisowego. Do udziału w Kongresie zapraszamy sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: http://kongresprawnikow.pl/ Tam też dostępne będą dalsze szczegółowe informacje o Kongresie. Uwaga ! Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 LIST PREZESA KRRP
 Szanowni Państwo Radcowie prawni i aplikanci radcowscy Członkowie samorządu radców prawnych Uprzejmie informuję, że 20 maja br. w Katowicach, odbędzie się Kongres Prawników Polskich.Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. Będziemy podczas Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości, o tym, co z siebie dajemy obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność radców prawnych. Czas zapomnieć o dawnych urazach i walczyć o rzeczy najważniejsze. Chciałbym, żeby Polacy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu. Obecna rzeczywistość polityczno-społeczna i planowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości budzą uzasadnione obawy co do niezależnego funkcjonowania zawodów zaufania publicznego. Zmiany już wprowadzone i te planowane godzą w fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawa. Dlatego tak ważnym jest konsolidacja naszego środowiska, samych radców prawnych, ale też – szerzej – prawniczych zawodów zaufania publicznego. W sytuacji zagrożenia zarówno samorząd radców prawnych, jak i każdy z nas, indywidualnie winien stać na straży konstytucyjnego porządku prawnego, chroniąc nasz zawód jako zawód zaufania publicznego. Liczę na Państwa udział w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach. Rejestracji można dokonać na stronie http://kongresprawnikow.info. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność rejestracji. Do zobaczenia w Katowicach!
 Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz
     
     
Data: 20.05.2017, godzina: 20:26:00.


Moja kancelaria

Podczas Kongresu Prawników Polskich głos zabrała sędzia Małgorzta Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego Oto jej wystąpienie:

Prof. Ewa Łętowska mówi o politycznych prowokacjach podczas katowickiego Kongresu Prawników Polskich


Włodzimierz Cimoszewicz w TVN24 powiedział: - Konstytucja z 1997 roku to dorobek wielu lat pracy. Mówienie o niej,że jest postkomunistyczna,

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia, który raz zostanie naznaczony przez partię, tego nigdy nie zmaże - mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Artur Ozimek,

Pierre-Yves Le Borgn członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Borys Budka w Poranku Radia TOK FM mówił: Nigdy w historii Trybunału Konstytucyjnego nie było tak

Wywiad Anny Rusin z dr Aleksandrą Iwanowską, kóry ukazał się w czasopiśmie "Dom Pomocy Społecznej Magazyn

Rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem w tvn24 : o tym, prezydent nie ma tytułu moralnego, by oskarżać o złamanie konstytucji


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Z białymi różami wyszli w dniu 85. miesięcznicy kontrmanifestanci przeciwni miesięcznicom smoleńskim i niszczeniu Polski przez PiSowskiego okupanta. Prezes JarosaAw Kaczyński, prezes wszystkich prezesów, nazwał białe róże symbolem głupoty i nienawiści....Oto wpis Stefana Niesiołowskiego na Facebooku: TEN NIEUK KACZYŃSKI NIE WIE, ŻE RUCH BIAŁEJ RÓŻY BOHATERSKO SPRZECIWIAŁ SIĘ NAZISTOM. To, że rządy PiS-u nad Polską są nieustającym demolowaniem naszego kraju, hańbą i obrazą rozumu oraz to, że pisowski reżim zniszczył w ciągu dwóch lat wszystkie, lub prawie wszystkie osiągnięcia Polski

Wspólne korzenie obowiązują. Platforma Obywatelska, która zdołała przemienić się w Pogardę Obywatelską ujawniła ponownie swoją prawdziwą twarz. Zero tolerancji dla ludzkiej kryzwdy, zero współczucia dla dziesiątek tysięcy ludzi, którzy giną na Morzu Śródziemnym uciekając przed głodem i wojną, zero poczucia obowiązku i przynależności do Unii Europejskiej oraz ludzkiej solidarności. - Jestem za tym, żeby (uchodźcy) nie przyjeżdżali do Polski - wypalił Grzegorz Schetyna. Następnie zwołał specjalną konferencję prasową, na której w sprawie uchodźców głosił zaskakujące tezy. Przypomnijmy - rząd Ewy Kopacz deklarował, że Polska przyjmie kilka tysięcy uchodźców.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniu 24 maja 2017 r. w siedzibie Sądu Najwyższego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zadośćuczynienie na rzecz

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów prawa III, IV, V roku studiów na miesięczne, bezpłatne praktyki wakacyjne w

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje cykl seminariów na temat "Standardy orzecznictwa