Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Informatyzacja spraw wieczystoksięgowych

Informatyzacja spraw wieczystoksięgowych

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy ? kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw stwarza w ramach kodeksu postępowania cywilnego podstawy realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Polega on na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogąelektroniczną przez określone podmioty, tj. notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych działających jak organy egzekucyjne. Prezydent RP podpisał ją 2 lutego 2015 r. Podmioty te będą obowiązane do inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną w sytuacji, gdy konkretny przepis ustawy zobowiązuje któregoś z nich do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej. S
amorząd notarialny i samorząd komorniczy, a także Ministerstwo Finansów będą uczestniczyć w procesie identyfikacji osób posiadających kompetencje do składania wniosków w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym. System teleinformatyczny obsługujący to postępowanie powinien mieć możliwość weryfikacji danych identyfikacyjnych notariusza lub komornika sądowego, a także naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego w odrębnych systemach informatycznych prowadzonych przez właściwe samorządy oraz Ministerstwo Finansów. Wniosek inicjujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie miał postać interaktywnego formularza udostępnianego przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Ma on być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Jako zasadę przyjmuje się, że do wniosku inicjującego elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą dosyłane w postaci papierowej za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub innego operatora pocztowego, bądź złożone osobiście na dzienniku podawczym. Jako wyjątek, dopuszczono możliwość dołączenia stanowiących podstawę wpisu dokumentów w postaci elektronicznej wyłącznie w sytuacji, gdy dokumenty takie istnieją pierwotnie w postaci elektronicznej. Z chwilą skutecznego złożenia wniosku w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym, czyli z chwilą rejestracji wniosku o wpis w centralnym repozytorium wniosków elektronicznych, wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku dokonywany jest automatycznie. Zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zmierzają przede wszystkim do dostosowania przepisów procedury do obowiązujących przepisów prawa materialnego oraz modyfikacji instytucji procesowych, których stosowanie komplikuje rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Część z proponowanych zmian ma też na celu wyeliminowanie rozbieżności w praktyce.
Wśród najistotniejszych należy wymieć zmianę art. 461 § 22 k.p.c. polegającą na usunięciu z tego przepisu zapisu o właściwości miejscowej sądu, w którego okręgu siedzibę ma organ rentowy w sprawach, w których ubezpieczony zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje świadczenie wypłacane przez wyznaczoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostkę organizacyjną tego Zakładu. Pozwoli to wyeliminować nierównomierne rozłożenie liczby spraw wpływających do poszczególnych sądów, w tym i tych, które od lat borykają się z zaległościami (Warszawa, Łódź). Arbitralny podział dokonany według kryteriów przyjętych przez ZUS skutkuje bowiem zaburzeniem, w coraz większej liczbie spraw, ogólnej zasady ustalania właściwości miejscowej sądów rozpoznających sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, będącej wyrazem szczególnej ochrony interesów ubezpieczonych. W praktyce powoduje to także wydłużenie postępowań oraz wzrost kosztów procesu, co związane jest z częstymi przypadkami przesłuchania w tych sprawach świadków czy strony w drodze pomocy sądowej. Ustawa przyznaje wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności zdolności sądową i procesową, co pozwoli im występować przed sądem w charakterze strony bez konieczności angażowania w postępowania sądowe bezpośrednio wojewody jako reprezentanta Skarbu Państwa. Poszerza katalog osób, które mogą być pełnomocnikami procesowymi pracodawcy niebędącego osobą prawna lub przedsiębiorcą albo organu rentowego, o pracownika takiego podmiotu. Pełnomocnikiem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie mógł być jego członek. Ponadto ustawa zawiera zmiany doprecyzujące zakres uprawnień referendarzy sądowych w postępowaniu rejestrowym. Zważywszy na wciąż rosnący zakres spraw przekazywanych do kompetencji sądu rejestrowego oraz powierzanych referendarzom sądowym, proponuje się, aby w postępowaniach należących do właściwości sądów rejonowych prowadzących rejestry sądowe referendarze sądowi mogli wykonywać wszystkie czynności, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …