Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Iustitia i Palestra bronią Temidy

Iustitia i Palestra bronią Temidy

XVII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjęła uchwały dotyczące sytuacji sądownictwa. Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Udzielono absolutorium wszystkim członkom zarządu. Także Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła w obronie małych sądów, które chce likwidować resort i co jest już przesądzone. Uchwała Nr 1- Programiwa XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia?
1. Zebranie delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? wyraża sprzeciw wobec podważania pozycji ustrojowej sądów jako równorzędnej władzy, prowadzącego do faktycznego podporządkowania ich organom władzy wykonawczej. Dotyczy to w szczególności wszelkich prób ograniczania ustrojowych gwarancji niezawisłości sędziów, w tym zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazu przenoszenia sędziego na inne miejsce służbowe bez jego zgody, prawa do stanu spoczynku, prawa do wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu.
2. Zebranie Delegatów wyraża wolę kontynuowania akcji składania pozwów o zapłatę należnego wynagrodzenia, jak również podejmowania dalszych działań mających na celu wyrażenie niezadowolenia środowiska sędziowskiego wobec planowanych i wdrażanych zmian legislacyjnych. Zebranie upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do wyboru sposobu działania w tym zakresie, nie wyłączając możliwości organizowania akcji protestacyjnych, w tym także ogłoszenia ?tygodni bez wokandy?.
3. Zebranie Delegatów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów likwidacji ponad stu sądów rejonowych i w tym zakresie popiera stanowisko zawarte w Uchwale Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 marca 2012 r. Proponowana reorganizacja struktury sądów dokonywana jest w oparciu o niejasne kryteria, w oderwaniu od potrzeb społeczności lokalnych i bez przeprowadzenia rzetelnej analizy skutków takich działań. Nadto z wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej wynika, iż jednym z celów reorganizacji jest obejście konstytucyjnej gwarancji nieprzenoszalności sędziego. Zebranie Delegatów wyraża wolę współpracy Stowarzyszenia z organizacjami działającymi w obronie likwidowanych sądów, nie wyłączając aktywnego udziału w manifestacjach.
4. Zebranie Delegatów wskazuje, iż prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości nie jest możliwe bez fachowego wsparcia ze strony pracowników administracyjnych sądów i asystentów sędziów. Dostrzegając fakt, iż płace tych grup pozostają od wielu lat na tym samym poziomie, nieadekwatnym do wagi i znaczenia wykonywanych przez nich czynności, Zebranie wyraża poparcie żądań płacowych pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości i asystentów sędziów.
5. Zebranie Delegatów wskazuje na istotne problemy związane z wykonywaniem nadzoru administracyjnego nad sądami, zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego, wynikające z braku konkretnego ustawowego określenia jego zakresu i uprawnień osób go sprawujących. Stowarzyszenie domaga się, aby nadzór ten był zindywidualizowany i oparty na podmiotowym traktowaniu sędziego, a wykonywanie nadzoru odbywało się z poszanowaniem zasady niezawisłości sędziowskiej. W tym zakresie stwierdza potrzebę wskazywania niedopuszczalnych zarządzeń i praktyk nadzorczych oraz reagowania na nie.
6. Zebranie Delegatów wskazuje na potrzebę podjęcia działań na rzecz poprawy wizerunku środowiska sędziów i sądownictwa.
7. Zebranie Delegatów apeluje do wszystkich sędziów o aktywne włączenie się w prace nad inicjatywą ?Okrągły Stół dla Sądownictwa?.
Uchwała Nr 2 XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 marca 2012 r.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w związku z pojawiającymi się problemami w sprawowaniu nadzoru administracyjnego nad pracą sędziów zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań w celu stworzenia jasnych i jednolitych zasad nadzoru wewnętrznego sprawowanego przez przewodniczącego wydziału, prezesa sądu, sędziego wizytatora, aby nadzór ten był zindywidualizowany i oparty na podmiotowym traktowaniu sędziego przez wszystkie osoby sprawujące nadzór .
Uchwała Nr 3 XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 marca 2012 r.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie rozpoznania wniosków o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów prawnych regulujących ustrój wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to w szczególności ustaw o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 19 grudnia 2008 r. oraz z dnia 18 sierpnia 2011 r. a także tzw. ustawy okołobudżetowej wprowadzającej zamrożenie wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r. Znaczne nagromadzenie wniosków dotyczących sądownictwa powszechnego i szczególne znaczenie systemowe zakwestionowanych regulacji przemawiają za priorytetowym ich potraktowaniem. Stowarzyszenie wskazuje, iż wieloletnie oczekiwanie na rozpoznanie wniosków przez Trybunał Konstytucyjny może doprowadzić do nieodwracalnych, negatywnych zmian w sądownictwie, którego prawidłowe funkcjonowanie jest podstawową gwarancją demokratycznego państwa prawa.
XXXX
Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwia się likwidacji 116 sądów rejonowych, a więc ponad 1/3 wszystkich sądów rejonowych w kraju. W uchwale przyjętej podczas posiedzenia plenarnego NRA adwokaci napisali, że idea taniego państwa nie może realizować się w pomysłach drogich dla społeczeństwa. ? Państwo nie może uchylać się od swoich podstawowych powinności polegających na zapewnieniu powszechnego i dogodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. ? czytamy w uchwale. Adwokaci podkreślają, że autorzy projektu reformy sądowniczej pomijają znaczenie roli jaką jest budowanie poziomu cywilizacyjnego lokalnych społeczności, jak również fakt, że znacznej części obywateli utrudniony zostanie dostęp do sądów. Samorząd adwokacki zwraca również uwagę na naruszenie podstaw niezawisłości sędziowskiej, która wyrażona jest w art. 180 Konstytucji, poprzez zakaz przenoszenia sędziów wbrew ich woli. Podczas tego posiedzenia Naczelna Rada Adwokacka podjęła też decyzję, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów w sprawie opłat za reprezentowanie klientów skarżących się na warunki w więzieniach. Rozporządzenie z 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu przewiduje, że minimalna stawka adwokacka w tej sprawie ma wynosić 120 złotych. Dotychczas wynagrodzenie to uzależnione było od wartości przedmiotu sporu. Skargę konstytucyjną opracuje zespół ds. postępowań konstytucyjnych NRA.

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …